Saiphai, March 9, 2015: Saiphai khuo luttawma HSA Saiphai Unit in an phun Signboard "Welcome to Sinlung Hills" ti inziekna chu zanizan dar 8 vel khan hmelhriet lo haiin rawng hmangin hmusit le deusaw takin an nal sen a, thul hmangin a signboard ban khom kar dawkin an namthluk nghe nghe a nih. Tuhin HSA Saiphai Unit thuoitu hai chun Saiphai Police ah inhriettir in FIR an the lut nghal a nih.


Post a Comment

Powered by Blogger.