Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 09 June, 2015

Tuesday, June 9, 2015

/ Published by Simon L Infimate
Tuolsung:
Health Minister in ingaidamtuo dingin
CCPUR: Health Minister Pu Phungzathang Tonsing chun zani zantieng 2:30PM khan New Lamka­a a chengna in, Salem House, Hebron Veng­ah Congress workers hai inpawlpuina a nei. MDC election zo a ni le inzawmin mimal le mimal kara inhrietthiemnawna um hai inngaidamtuo seng dingin workers hai Minister chun a ngen a, hmatienga hmalak dan ding a hriltlangpui.
    
Election ei ti hi Games chikhat a ni a, a tling le tlinglo um ding hrim hrim a nih. Election hi a ni dan indik taka ei hmang naw a ni chun pansak­panthlang inkarah inhmelmakna intlun thei a ni hrim a nih tiin a hril. Minister hin 58­CCPur A/C sunga MDC candidate hai po po June 9, 2015, 7AM in a chengna inah bufakpui a tum.

Fire Brigade helpline number
CCPUR: Tulai khaw in thal leia kangmei suok thei zing a ninaah kangmei suok laka Fire Brigade ko theina dingin Fire Brigade, CCPur chun helpline number 3­ an siem a, chuonghai chu­ (8974147799 (mains), 8258057887 le 8974103600) an nih. Hieng helpline number haia hin sun le zan ti um lovin kangmei suok iengtik huna khawm biekpaw le ko thei ning an tih.

Table 9 haiah Vote tla hai tiem a ni ding
CCPUR: Manipur­a ADCs 6 haia MDC election chu June 6, 2015 nia Polling stations iemanizat haia inthlangthatna (re­poll) nei a ni hnungin election chu zofel a ni tah. Churachandpur district­a re­poll neina haia ballot box hai khawm June 7, 2015 khan a hung tlung kim vawng ta a, tuhin DC Office­a strong room’ sungah security khau taka vengna hnuoia sie an nih. Strong room hi candidate tum tuma Agent mi 17 chuongin Chabi in an kal khum. Vote tla hai tiemna June 10, 2015, 7:00AM a inthawk DC Office bul laia District Training Centre (DTC) ah tiem ning a ta, vote tiemna dingin table 9 hmang ning a tih.
            
June 7, 2015 nia Ballot box hung tlung haia vote tla zat percentage chu­ 8­Senvon ADCC a 8/9 Leisen ah 70%, 6­Par­bung ADCC­a 6/7 Taithu ah 61%, 6/8 Parbung A ah 74%, 6/9 Parbung B ah 75%, 6/10 Parbung C ah 93% le 5 ­Thanlon ADC Constitu­ency a 5/5 Dailon ah 73% an nih.

SAL huoihawtnain Seminar nei ding
CCPUR: December 20, 2014­a Delhi tlanga indin Sinlung Academy of Letters (SAL) chun June 13, 2015, 12:00­6:00PM inkar sungin VETC Auditorium, Rengkai, CCPur­ah ‘Translation & Bible” ti thupui hmangin Seminar hmasatak huoihawt a tih. Hi huna hin thu le hla inlet fimkhur a pawimawzie thlir tlangna um a ta, Joyce Kilmer in Saptawnga a phuok ‘TREES’ ti chu Hmar tawnga inletsiekna um bawk a tih. Hi huna hin inhnikna nei taphawt thang dinga fiel an ni a. TREES ti inletsieknaa thiem tak kuoma lawmman Rs. 1000/­ inhlan ning a tih. A thang nuom hai chun June 12, 2015 chenin E­mail:  davidbuhril@yahoo.com le keivom@rediffmail.com haiah  peklut thei ning a tih.

DHS in review meeting an nei
CCPUR: Zani 11:30AM khan CMO Mini Conferene Hall­ah District Health Society (DHS), CCPur chun 1st Executive Committee meeting­cum­2nd review meeting an nei a. Hi huna hin CHCs, PHCs haia Medical Officer in­charge hai an thang a, Block level DPMU & BPMU han 2015­16 activities report an pek bakah Dr Thangchinkhup Guite, CMO/CCPur inrawinain Health tiengpanga hmalak dan ding hai an hriltlang.

BREAKING NEWS!
HMAR KHUO RÛN A NIH
L. Thanmawia Pajamte

June 2/2015 sûn dar 11:30 khan Chotokumpi (Rema punjee) Hmar khuo chu Khasi le Dimasa inkawpin an rûn a. In popo an phurthlûk vawng a, Hmarkhawliena ralzam iemani tawk an hung lût.
     
Rema khuo hi Kum 1930 laia kha hluo tan a nih. Cachar ram sûng, NC Hills le ramri laia um a nih. Kum 1945 in Cachar DC, D.C. Murroy­in Rema hi lalna (Headman) lekha a pek a. Kum 1951 khan Settlement­in map feltak a siempek a nih. Anni le inria hin Borokumpi le Sonpur, Khasi khuo an um a, anni le hin inrem taka um hlak an nih.
    
Kum 2003 a Hmar le Dimasa buoi khan an khaw bul el, NC Hills tienga Dimasa khuo Lower Lodi chu Hmarhaiin rûnin mi iemani tawk an that a. Indona hung zuolpei khan Rema khuo chu Hmarhaiin an suoksan a. Lodi khuo chu an suoksan chuong naw leiin Dimasahai chun Rema khuo le a sevel ram chu “Kan thisena kan inchawk sa a nih” tiin huoi takin an hauh (claim) a. Amiruokchu buoina êm chu an suksuok ngai nawh.
     
Chuonga Rema khuo haiin an khuo le ram an suoksan ta lei chun Khasi­haiin panruong an lo phunsip ta a. Cachar ram sunga panbila chu a la tha taka ngai a nih. A ram hi a hnienghnar leiin thlai le pân hi an tha a nih. Chuongchun mihriem ei pung pei a, ram a pung ta si naw leiin hun iemani chena inthok khan hluo nawk tum a buoipui a nih. Nov. 4, 2014 khan sungkuo 17 lûtin lo an va vât a. Thingtuoi ban khawin In an va bawl a. An lo vâthai chu Khasihaiin an lo rawsiet pek vawng a. Kângselhai chu in thielin vaimim le thlai dang dang an chîng a, an tha em em. Indian rubber Board­hai le thangkawpin rubber nasa taka phun dingin thang an lak a. Polipot a singtêla pil thunin thafan takin hma an lâk a nih.
     
Dimasahai thangtlawmna re theilo chun Khasihai chu infuipawrin Hmar­hai chu sukbuoi dingin thang an lakpui a. Sub­Divisional Magistrate Court , Lakhipurah Khasihaiin Hmarhai chu an hêk a. An inhêknapa SDO chu T.T. Daulagupu (Dimasa) a nih. Ama hi Hmar le Dimasa buoi laia NC Hills tienga ‘ring leader’ a lo ni leiin Hmarhai sietna ding zawng char char a nih. Rema khuo le rama hin CRPC 144 a puongpek a, dan le dûn chângah Hmarhai hi awk tal tal a tum a. Court­a ringawt chun Khasihai hi an hratlem zing a nih.
     
Chuongchun Rema khuo chu va hluo zingin sinhai an va thaw zing a. Khasi le Dimasahai inksawp hin vawi 3, mi 80 ruol ruol va fein mi tlawmtehai chu an va’n thi hlak a. Silai chawi khawm tam tak an um hlak. Anni lai hin Dimasa ramhnuoimi khawm an thang hlak ni a hriet a nih.
     
Hmarmi tlawmte, lo thang ngam lova an lo zâm hlak leiin Khasihai chu an huoi ta deu deuva. June 2/2015 Thawleni sûn 11:30 khan Khasi le Dimasa inkawp, mi 100 ruol, silai chawi tam takhai chun Rema khuo chu an va rûn ta a. Khawhnawma inthawkin silai vawi tamtak an kâp a. Khuo an lût a, inhai popo chu an phûrthluk vawng a. An phîndar a. Rubber phunna ding polypot, pil thunsa a singtelhai chu an satdar vawng a. In hmangruo, burlebelhai popo an sâtkawi vawng a. Puon le thosilenhai chenin an sât­ek vawng a. Solar light­hai an vuoksiet vawng bawk.
     
Hi ni hin a zân­azânin Hmarkhawliena inthawkin Organization thuoitu hai le nunghak­tlangvalhai, motor 7 le bike 2 sip fein Joypur Thana an va lûtchil a. FIR, El Rejoy hminga peklut a nih. SDPO­in a zinga Police hai tirin a hmuna spot enquiry an va thaw a. Anni khâta an va thaw el hi ringzo lovin HYA le HSA  thuoituhaiin Police­hai hi an va thlawp a nih. Chuongchun thlahai va lain record feltak an va thaw a nih.
     
Hmar Inpui, Barak Valley Region keihruoina hnuoia Organization dang dang thuoituhai chu chawl lova inthungin hi Thubuoi hi ngaituo a nih. Cachar DC le SP kuomah fein memorandum pek an ni a. DC chun hi thubuoi ngaituotu bîk dingin ADC ruot ka t’a, ama chun sukfel tum raw se’ a ti a, ngaichang zing a nih.
     
In­le­lo nei ta lo, refugee, mi 32 lai chu dt.6/6/2015 khan Hmarkhawlien an hung lut a. Union High Schoola inumtir an nih.Hmarkhawlien­haiin fak le dawn pein an chawm el a nih. Mizoram mihaiin  “Mizo ni duh lo Hmarho, buaina inrawn tawk leh anga Mizoramah bawk refugee angin inla rawn lut leh ang chu..” ti a hmusit taka an mi hril lawk ang hi chu ni ta  naw hrâm inla !
     
Hmarhai hin ram ei del lien taluo a, ei inpâm naw a, mi leh ei buoi dep leh ei suoksan pei a. Ei suoksansa min an del pei a, a hnunga ei inhnar nawk a. Kum 1999 khan Sawrtui Magazine­ah “Hmar Khawram Chulhnung” ti ka ziek a, Mizoram, Manipur, NC hills le Cachar ram sungah Hmarhaiin khuo le ram ei rausan rawn takzie ka ziek khan ka lung hi a na vawng vawng a nih. Kha Magazine­a bawk khan “Zâm Hnam maw ei lo nih!” ti ka ziek bawk kha. A na thei ngei el.  Tuhin kawng iengkimah hnam danghai phata lovin  “Hnungtawl hnam “ maw ei ni ta el ding chu!
     
“Hmar var a’n hnu” an ti hlak hi khel ni awm a nih. Ei pi le puhai kha an lo var inhma khawp el. Tuhai Thuvar am a nih ka hriet chieng naw a, an nauhai hung khawsakna dinga an dit chu vadung kam le lamlien zûla hung um dingin an hril hlak an  tih.  Chuongang chun ei thlatuhai khan hmun an lo hluo pei nin a’n lang. Tuiruong, Tuivai, Tuiriel, Tlawng, Jiri, Jinam, Buongpui etc. zûl popo va hin ei um a. A sevêla ram tha ei del a. Mi’n an min hnarpek a. Buoina an siem met leh ei suoksan pei bawk a. Min ram an zauh deu deu, ei nin ei chân deu deu. A tawpa khawlam ei la um ding aw? Mihai nekchêp le inhuolvelin ei um chu
an ta hi!
     
Mi hnamhaiin independent le district êm an hmu naw khawmin an ramhnuoi mihai leh thangkawpin khuo le ram an lak a. Ei ‘Tlangvalhai’ hlak hi an insalendar zo am an tah. Hmar tlangval huoisen le tlawmngai chu an la tam. Sienkhawm sakeibaknei hi huoiin tium hle sien khawm a sa manna kuttin le a sena a ngho thlawng pek a ni chun iengangin in hahum sienkhawm ti a um ta nawh. A tlanse el ma ta naw’n!. Nakie tieng le vawisun chena ei rama ei ngai KHAWBON tlangpui le ram khawm Khasihaiin an del mek bawk. A phai tuikamhai chu vaihaiin del dingin lekha an sukfel ta mêk bawk.
     
Tuhin Rema khuo chau ni lovin a khêla Lailong Hmar khuo le ram chu Khasihai bawkin an chawkbuoi a, ram lekha thar an lak khum a. Suokdawk dingin an vau zing a. Hmar Inpuia an beidawng thu an hung intlun a, ngaituo zing a nih. High Court­ah khing ngawt naw chu lampui dang umin hriet an ta nawh. Chuongang peiin Kumba khuo khawm an hungn nekchêp pei a, an buoi mek bawk a. Chuongang pei bawk chun Muoltluong ram khawm Dimasahaiin an hung claim thar a. In thenkhat chu suokdawk dingin an hung vauh bawk a nih. Cachara hin Hmarhai chau tlangmihai laia Permission Area nei ei nih. Ram nghet lientak ei nei hi ei chân lien ta hle a nih. Hi Jhumland Permission Area hi innghatnaa hmangin Assam sawrkar chun Hill Tribes Dev. Council hi ami pek a ni nghe nghe.  An nghatna a bo chun hi Council khawm hin umzie a nei  naw el thei a nih
     
Tulaia Rema khuo, Khasihaiin an hung rûnna thua hin hnam buoina a suok nawna dingin Hmar Inpui chun inremna lampui a dap zing a. Hmun tina Hmar umhaiin ei na ei sit dêk hi tûl a tih.

Headline:
Nitish Kumar chu Bihar election­a JD(U) le RJD Ministerial candidate ning a tih: Mulayam Singh
NEW DELHI: Bihar Assembly Election hung um dinga hin Nitish Kumar chu Janata Parivar’s CM candidate ning a tih tiin Samajwadi Party chief Mulayam Singh Yadav in JD(U) thuoitu Nitish Kumar le RJD thuoitu Lalu Prasad hai an hmupui hnunga zanita New Delhi­a a chengnaina press Conference huna a hril. Bihar Assembly election hung um dinga JD(U)­ RJD alliance (thangruol) Chief Ministerial candidate ding hi Lalu Prasad in a proposed a nih tiin a hril. Press conference huna hin RJD Chief Lalu Prasad le Janata Parivar leaders dang hai khawm an thang a. Lalu Prasad chun, Nitish Kumar le an inkarah iengkhawm ngaidan inkalna a um naw a, Janata family le party a inthawk CM post inchu tum dang tukhawm an um nawh tia hrilin Bihar Assembly election hung um dinga communal forces hneban dinga an thangruol ding thu a hril.
    
Bihar Assembly election hung um ding le inzawmin  RJD le JD(U) chun  June 9, 2015 hin seat insem dan ding thuah inbiekna nei an ta, hi huna hin an party pahni haia inthawk member 3  ve ve thang an tih tiin Bihar CM Nitish Kumar chun  a hril. JD(U)­RJD alliance a hin Congress khawm an thang ding thu, hi chungthua hin New Delhi hmuna Rahul Gandhi leh an lo hriltlang ta niin Nitish Kumar chun a hril. Bihar Assembly seats 243 umnaa inthlangna hi September­October, 2015 inkar sunga nei dinga beisei a nih.
    
Lalu Prasad le Nitish Kumar hai hi inrem ngai der lo an ni a, sienkhawm Lok Sabha election huna BJP in nasa taka an hneban leia BJP hneban anni theina dinga hung thangruol an nih.


Imphal
Rebika thina thua mipuiin Edn. Minister motor an suksiet
IMPHAL: June 6, 2015 nia Ms Rebika thina le inzawma Wangjing khaw mi 2 hai intum an nina thuah zani 7:30AM khan Wangjing Pukhri Achouba Lampak hmung Wangjing mipui han public meeting an nei a. Public meeting lei hin lampuia motor inlawn nasa takin a sukbuoi bakah Wangjing mi han Heirok area a cheng hai suok an khap ti thuthang um leiin Heirok mi hai an pungkhawm ve leiin  lunga indengtuona chen a tlung a. Hi thil tlung an hriet le inruolin Police chun hi hmun hi an pan a, mipui han an lo bei leiin Police han tear gas le smoke bomb hai  an kap a hnungin mipui sosang hi an control thei. Amiruokchu, Comanndo 5 bakah mipui tieng khawm iemanizat an hliem niin ei thu dawngna chun a hril.
    
Hi thil tlung enfel dinga zani 11:30AM vela va fe Education Minister M. Okendro khawm Heirok mi lungsen hai chun Education Minister motor hmang lai MN 01S / 9439) le a vengtu motor MN01S/ 3408, MN01W / 3024, MN01W / 3025) hai chu an suksiet nuol niin ei thu dawngna chun a hril.
    
Rebika thisa ruong hi June 6, 2015 nia kha Thoubal district sunga Heirok Higher Secondary School bul hnaia leileta tuiluongkawr­a hmu a nih.

Dawr tuolah Grenade hmu
IMPHAL: Zani zingkar 6:00AM vel khan Uripok Khoisnam Leikai hmuna Dawr tuolah China siem Hand Grenade hmu a nih. Grenade hmua a umna Dawr neitu pahni hai chu Bihar mi an ni a, a In neitu khawm Manipur mi ni lo Srivastava Rao a nih. Imphal Police personnel hai chun Grenade hi an va lak a, pawitawklo dingin an suksiet.

Others:
India le Netherlands in MoU an ziek
NEW DELHI: Mr Narendra Modi PM nina hnuoia Central­a India sawrkar in Make in India policy hnuoiah India le Netherlands hai chun Uttar Pradesh­a Bulandshahr hmuna Chola hmuna Measles­Rubella vaccine siemna dinga thawtlangna ding Memorandum of Understanding (MoU) an ziek niin Ministry of Science and Technology thusuok chun a hril. Netherlands chun hi hmuna vaccine siemnaah technical support a hung pek ding a nih. MoU hi India rama hung inzin  Netherland PM Mr Mark Rutte hriet le hmua New Delhi hmuna ziek a nih.

Glocon ­D sungah thilhring hmu
LUCKNOW: Uttar pradesh­a Bulandshahr hmuna general store ­a inthawka Glucon ­D packet an chawk a sunghai le an dawn hnungin an inluok niin a hril a, a hnunga an hang enfel chun a sungah thilhring thisa a hmu niin pasal pakhat Bablu chun a hril. Hi thil tlung le inzawma complaint a peklut leiin Drug safety officer Shivadas chun a thil inchawkna dawr­a inthawk Glucon­ D packet 4 enfel dingin a lak a, Lucknow hmuna laborary­a enfel dingin a thawn.  Glucon­ D hi American pharmaceutial giant, HJ Heinz company in an siem a ni a, an headquarter chu Pennsylvania a nih.

Kum 60 mi in naupasalte a nei
AHMEDABAD:  Zani hmasa khan nuhmei kum 60 mi Punji Patel chun in­vitro fertilization hmangin naupsalte 3.9 kg zeta rik a nei. Punji hi kum 35 liemtaa kha Ranchod le innei, kum 15 liemtaa inthawka kha thi hul (menopouse) tah a nih. Kum 35 sung hin nau nei tumin doctor thiem le hospitals hai panin temples le thiempu hai chen an rawn hlak a, sienkhawm an hlawsam vawng a. Amiruokchu, Punji hin nau nei ngei a nuom si leiin kum upa tak nita sienkhawm ama remtina ngeiin a pasal leh fertility centre an pan hnungah a pasal chi ngei a sul sunga kaplut a ni hnunga nau hi a hung pai le a hung nei a nih.

UP Minister hlui le a naupa Court­a an inpe
ETAH: Uttar Pradesh a Minister hlui Avadhpal Singh Yadav le a naupa Ranjit Singh nuhmei suollui le thatna thanga case tum tum 7 nei mek hai chu zanikhan Court hmaah an inpe. Yadav hi  BJP sawrkar huna animal husbandary minister sin lo chel hlak le a naupa Ranjit Singh hi Zilla Panchayat member a ni a, man anni theina dinga thu pe theitu hai kuoma lawmman Rs. 5,000 ve ve pek dinga sawrkarin a lo puong ta an nih. Mr Yadav chun, thawsuol an neinaw thu hrilin politics thila inbeina leia hi thil hi an tuok niin a hril a, indik taka an chunga rorel a ni ngei beiseinaa Court hmaa hung inpe an ni thu a hril. Yadav hin tuolthatna, nuhmei suolluina le corruption thu haia cases 10 zet a nei mek a nih.

PM Bangladesh inzin a hung kir nawk tah
NEW DELHI: Prime Minister Narendra Modi chu ni 2 sung chama Bangladesh an zin hnungin zani hmasa zan khan New Delhi a hungtlung nawk tah. PM hi External Affairs Minister Sushma Swaraj in New Delhi Airport­ah a lo tuok. Bangladesh rama an zinna chun an ram pahni hai inkara inlaichinna le thawtlangna hrat lem an tlun ngei a beisei chu PM Narendra Modi chun a hril. PM Bangladesh­a an zin huna hin India le Bangladesh chun Agreements le MoUs 22 an ziek. India le Bangladesh ram hai chun zani hmasa khan ‘Notun Projonmo­Nayi Disha or New Generation­New Direction’ ti hming putin joint declaration an insuo a, terrorism dona kawnga nasa nawk zuola thaw tlang dingin an remti bawk.

FSSAI in Fast Food brands hai test vawng dingin
NEW DELHI: Food Safety and Standards Authority of India (FSSAI) chun tulaia Maggi Noodles chungthua sawiselna le mihriem ta dingin a hrisel nawh ti hrila um le inzawmin Nestle India,ITC, Indo Nissin Food Ltd, GSK Consumer Healthcare,CG Foods India, Ruchi International le AA Nutrition Ltd  han an siem  fak el thei chi (fast food) hieng Top Ramen, Foodles le Wai Wai hai thangin noodles, pasta le mararoni brands hai khawm enfel (test) thaw vawng dingin zanikhan order an suo. Hieng fast food hai samples lakhawma, test dingin laboratory­ah thawn dingin FSSAI CEO YS Malik chun states le Uts tin hai kuoma an hriettir.
    
CG Foods CEO GP Sah chun, kan thil siem hai FSSAI standard hnuoia siem vawng an ni a, test thawna dinga hin thuneitu hai thlawp a tih tiin a hril. Hieng laizing hin FSSAI chun Maggie noodles hai chu mihriem fak dinga hrisel lo an nih tiin a ban vawng a nih.

CVC le CIC thar ding ruot
NEW DELHI:  Chairman, Central Board of Direct Taxes (CBDT) hlui K.V. Chowdary chu zanikhan Central Vigilance Commissioner (CVC) thar dinga ruot a ni a, Information  Commissioner hai laia a senior tak Vijai Sharma chu Chief Information Commissioner (CIC) thar dinga ruot a ni bawk. T.M. Bhasin, Chairman & Managing Director, Indian Bank chu  Vigilance Commissioner dinga ruot a ni bawk. CIC le CVC sin hai hi thla 9 sung zet cheltu um lova ruok ta an nih. Mr Chowdary hi 1978 batch IRS Officer, tuta  Advisor to Supreme  Court­appointed Special Investigation team on black money chel lai  mek a ni a, IAS Officer ni lo CVC chel hmasa tak a la nih. Chun, Vijai Sharma hi 1974 batch IAS Officer a nih.

India rama Dum thil fa rawn tak Mizoram
NEW DELHI: National Health Mission (Nagaland) Mission Director, Dr Sukhato Sema chun, Mizoram chu India ram sunga duma siem thil fa rawn tak state anni a, a dawttu chu Nagaland an nih tiin a hril. Nagaland School Oral health Survey 2014 report dungzuiin school naupang 28.3% a khu bo chi duma siem thil an fak, 14.8% in dumziel an hawp, 41.2% hai chu an nu le pa han dum thil inchawtuin an hmang tiin a hril. Mizorama chun mi 70% in duma siem thil an thaw a, Nagaland­ah 57% in an ching.

Phone tapping thuah KCR chungah case registered
VISAKHAPATNAM: Telangana Chief Minister K. Chandrasekhar Rao chu cash­for­votes scam thuah Andhra Pradesh Chief Minister Chandrababu Naidu (a CM chanpui) phone  tapping thawa intumna leiin case registered khum a nih.Vizag­based advocate NVV Prasad in Mr Chandrasekhar Rao chungah complaint a thelut le inzawma case hi registered khum a nih.  

TN Election­ah Congress ngir tum lo
CHENNAI: June 27, 2017 nia Radhakrishnan Nagar constituency­a byelection um dinga chun DMK le PMK han hi byelection an boycott zawm vein election­a an ngir naw ding thu an hril.  Tamil Nadu CM le AIADMK supremo J. Jayalalitha MLA dinga thlangtling a ni theina ding TN CM J. Jayalalitha chun nomination paper a file a nih. TNCC President EVKS Elangoan chun pawisa nasa taka sem a ni thu hrilin election hi thienghlim taka nei ni a ringnaw thu a hril. Sumnasa taka sem a nia intumin DMK, PMK le MDMK chun election hi boycott an tum a nih.

Sakei Ha leh mi 2 man an nih
ITANAGAR: Zani hmasa khan Arunachal Pradesh­a East Siang district­a chun sawrkar thil khap Sakei Ha leh pasal pahni man an nih. Mana um hai chu Mining Danggen le Aniram Lego hai an nih. An pahni hin Wildlife (Protection) Act, 1972 hnuoia case siemkhum le Court hmaah inlangtir an ni a, Court chun ni 14 sung Jail­a la um phawt dingin an chungthu a rel.

Tekin mi 2 a deng hlum, mi 7 an hliem
NASHIK: June 6, 2015 khan Nashik hmuna chun ruo le thli inthuoa a sur le hrang bakah Tek nasa takin a tla a, Tek tlain mi 2 a denghlum bakah midang 7 in hliemna an tuok. Tek tlain a deng hlum hai chu Pithi Kashinath Valhekar (45) le Gauri Shravan Waghmare (35) hai an nih.

Pasietna leiin ni 33 a upa naute zawr
AGARTALA: May 4, 2015 khan pasal naupang ni 33 chauva upa chu a nu le pa han Rs. 5,000 in an zawr. Naute zawrtu hai hi Ranjit Tanti le a nuhmei Sima Tanti (32) hai an nih. A hmain nau nuhmei pahni le nau pasal pakhat an lo nei ta a, tuta an naute thar hi an enkawl zo tanaw ding leia nau dit nupa tuokkhat hai kuoma an zawr niin Police kuomah an inpuong.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAWISUN THUPUI
Pathien inei taphawt chun khawvel a hne pei sih a; hi hi khawvel hnea ngamna chu a nih, ei ringna hi.   - ­ 1 Johan 5:4

Editorial:
Boruok lumna zuol pei hi

Khawvel rambung tum tum sawrkar han kum tam tak liemtaa inthawka an lo buoipui Nisa tuomtu Ozone Layer pawp leia boruok sik le sa nasa taka an thlakthleng lei le khawvel lumna Global warming chun a kum telin zuoltieng a pan pei a. India rama chun tukum sung ringawta boruok lum tuorzo lova mihriem thina tuok hi 2000 an chuong ta a nih.World Health Organisation (WHO) sut dan chun boruok sik le sa inthlakdanglam (climate change) leiin kumtin khawvela mi 150,000 pei an thi ang a nih.
    
Kum dang khan sun nisa var lai lum vieu sien khawm zan a hung inthim chun boruok lum a hung zieum hlak a. Tukum ruok chu sun huna full charging khan zan huna a mi hang ur nawk a, mi tam tak chu zingkar dar 2/3 chena khawm boruok lum leia zanmu tuorem thei lovin ei um mek a, ‘damlai hremhmun’ ei tuor mek a ni tak. Tukum lum hi a zuol kai a, zan huna khawm an upin an up khuk el a ni a, hienganga ei khawvel boruok lumna a zuolpei chun Vai rama boruok lum tuor lova mi an thi ang hi eini lai khawm tlung nawng a tih ti thei a ni nawh. Ei hriet seng zing khawma tulaia ei inhril rawn tak chu ‘a lum’ ti hi ni ngei a tih.
    
Mihriem han boruok sukpawrche thei Greenhouse Gas (khawvel lumna sukpung theitu) ei siem rawn pei lei hin ei khawvel hi a la lum zuol pei ding a nih ti chu mithiem han kum tam tak liemtaa inthawka kha an lo hmulawk tasa, tu ang ngirhmun chara Greenhouse gas siemsuok sap lovin lo um ta sienkhawm khawvel lumna chu 2.40C velin a la lum pei tho ding a nih tiin mithiem hai chun an hril a. Chuong laizinga boruok sukpawrche thei thil a pung pei hin ei khawvel chu a lum pei ding a nih ti hi thudik inkhel ngailo ding chu a ni phawt a nih.
    
Greenhouse Gas siemsuoktu tak chu Industry lien, thau hmang motor chi hrim hrim, ramkang le  thil ei raw khu lui lui hai hi an ni a. Hi lei hin Greenhouse gas leia khawvel lumna zuolpei hi khawvel changkangna in a hung phursuok a nih ei tinaw thei nawh. Thil tha le changkang hmusuok le siem a hung ni pei a, motor khawm model thar le a thar thar siemsuok zing a ni a. A nitel le a thla telin motor a pung tuol tuol bawk a. Chuong hai po poin meikhu an phusuok hai chun khawvela Greenhouse Gas hi nasa takin an sukpung a, chu thil lei chun khawvel hin lum tieng a pan pei a nih.
    
Industry lien le motor a pung pei bakah boruok thienghlim mi petu thing le ruo hai nasa taka ei satthluka, ei rawut vung vung zing bawk leiin khawvel lumna a zuol pei ding a nih ti mithiem han an lo hrillawk hi ei ring nekin a nep naw vieu ding a nih. Kum dang le hun dang haia ei thil tuok (boruok lum) han an mi lo benhar zonaw a ni khawmin tuta boruok lum ei tawng mek hin chu mitin hi mi benhar ngei sienla; thing le ruo hai khawvel le mihriem ta dinga an pawimawna hre tharin thing phun le ramngaw humhalna tiengpangah mitin piengthar seng inla nuom a um takzet. Khawvel lumna suknep dinga hma ei lak tlang naw a ni chun a tuortu ding chu ei ni bawk ei nih.
    
Khawvel boruok lumna zuol pei ding dangna kawnga hin mitinin mawphurna ei nei a, thaw thei ei nei seng bawk. Sawrkarin iengangin hma lain sum tam tak seng sienkhawm mipuiin ei thlawp naw chun a hlawtling ngai chuongnaw ding a nih. Hi lei hin ei hun tawng meka inthawk hin mitinin boruok sik le sa nasa taka inthlakthleng dangna dinga hma ei lak tlang a tul ta takzet a nih. Tuta inthawka ei tan naw a ni chun, boruok lum chau hi ei harsatna ninaw ni a, hri le hrai, tuilien le thil dang dangin a mi la hung chimbuoi pei ding a nih.
    
Khawvel pumpui lumna pung pei chu ei dang theinaw khawm a lo ni thei, sienkhawm ei chengna ram boruok sik le sa inhawi le thienghlim tak ei nei theina ding ruok chun ei thaw thei a nih. Tuta inthawk har dawk ei ta, thing le ruo humhal nachang hriein ramraw mei mei bansan ei ta. A tam thei ang tak thing phun tum ei tiu. Thing le ruo hai hi boruok lum suknepna ding chaua pawimaw ni lovin tui thienghlim siemtu, tui mi petu an nih ti hi theinghil ngai bawk nawng ei tiu.Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate