CCPur, September 14, 2017, Virthli (ONP): Blessed Choir hai chun Cancer natna leia kum 2016 a fam lo chang tah an Conductor Pu Lalnunthar (45), Muolvaiphei a hrietzingna dingin vawisun a thi champha ni hin Music Video 3 an tlangzar.

Hi tlangzarna hun hi Pu (L) Lalnunthar a in Muolvaiphei a nei a nih. Pu Immanuel Darngawn keihruoina hnuoia hmang a nia, Rev. Rev. T. Remthang Hrangchal in thuhriltawi le tlangzarna a nei a nih.


Thuhrilna hun In neitu Pu Lalnunthar a sunghai hai anthawk, Pu Tharngzarlien, Ms Lalnuntluong haiin an nei bakah special no. Tv. Albert Tusing le Blessed Choir han hla an sak bawk a nih.

Hieng music video pathum an tlangzar hai hi Van hmun ropui, Hril kan hai ngei ti le Kan ko che Zuopa ti hai an nih.

Pu Lalnunthar hin nau pathum le a nuhmei a maksan a, tuhin a nauhai laia upatak chu Blessed Choir member a thangin, a pa sûnna hla a phuok ve chu tlangzar sa ve a nih.

Video hai chu a link peka um hai a hin en thei a nih:

Van hmun ropui


Hril kan hei ngei


Kan ko che Zuopa
YouTube Links:
Hril kan hei ngei: https://youtu.be/NOLoxkhMOsY
Lawmthu kan hril che: https://youtu.be/kcGzUCEGH-I

Post a Comment

Powered by Blogger.