Responsive Ad Slot

SA DÛ HNAM EI LO NIH

Friday, February 5, 2021

/ Published by Simon L Infimate

~ John L Ulamte


    Tiena ei pi le pu haia inthawk ta khan sa du hnam hi ei ni ta rêng rêng a; ieng anga hme inhnik khawm ei hnuka chu sa lân thei hi an la um hrî naw chu a ni hi. A mit nei ṭhang lo chun ieng ruoiṭhena khawm hi sêra mu a thûr zo thei tak tak naw chu a la ni zing hi.

    Ruoiṭhe nikhuoa hai, hieng Christmas, kum thar lâwm, birthday, inneina le thil dang danga hai khawm hin a mit nei ṭhang lo chun ei hnuk a tlei thei ta naw a, a bo chun ieng ang programme khawm hi a kal kimin ei hriet thei ta naw a, hme boa bu khât fâk ang hlawlin ei inngâi hiel tah. A sukphuisui thei tak tak ta nawh. Christmas khawm a mit nei ṭhang lo chun mitdel anga inngaina ei nei zo ta a, thlarâu chang sun hai khawm thlarâu mitdelah ei ngai nuom el tah. Hla sak le lâm khawm a thlarâu a thawk thei ta naw a, sermon khawm tîrko Pawla ṭhang loa Korinth lekhathawn tiem tum ang le Isu ṭhang loa khawhri hnawt dawk tum ang chauah ei ngai ta a, Thlarâu châwmtu pakhatah ei ngai zo ta khawm ni sien a hawi hiel tah. Vânramah sa hme ding a um ta âwm si naw a, ie'm ei chang rêng ding. Pathien inpâk le lâm sukinhawitu tak a ni si a; a bo chun Pathien ei inpâk pei ngut ta di'm tî chu thu nuizatum tak ni si, sienkhawm ngaituo lo thei lo thil ni si chu a nih.

Mikhuol ei nei châng khawm, a mit nei ei hmepui naw chun thil suol thaw ang ela inngaina a mi'n neitir zo a, inphalamnain ei sip hlak. Sa bo chun mikhuol suklawm khawm a harsa ṭhet tah.


    Mîhai angin tuipui râl ram inzinna chanchin hai ang dâm hi hril ding la nei phâk ve naw lang khawm, ka phâk ve tâwk vâi ram chu an mizie le an khawsak dânhai hre hne tâwkin ka lo sir ve nêl nuol ta a, tuta ṭuma ka vâi ram va'n zin chu nuizat ding tam tak ka hung hâwn a; article pakhat ka hung hâwn sa a, a hlawkthlâk hle. Chu chu tuta ei bî lâi zing hi a nih. Pathienin rem a ti a, mîhai angin foreign dâm ei la va hmu phâk ve ngai a ni chun, tuta nêka insitum lo deu khawm chanchin ei la hung hâwn ṭeu pei khawm ei inbeisei a nih. Zep thu a chêng nawh.


    Vâi hai le hin inang nawna tam tak ei nei a, chuong ei inang nawna tam tak laia pakhat chu fâk le dâwn kawnga hin a nih. Eini hai angin sa hi an ngaina ve naw el chau khawm ni lovin, a tam lem chun hme hlaka khawm an ruot ve nawh. Khawpui ê tî lo chun eini (tlâng ram) tieng nêk daiin ramsa le vate khawm an tam lem a, Christien rama nêkin an thla a ngamin mihriem khawm an nêl lem. Vaber, vaṭhu, vaâk tîhai ang dâm hi eini lai chu hmu ding an um ta meu naw a, tulâi ṭhang thar tam tak lem chun an hmu phâk ta nawh, a lima an hmu bâk chu. 


    Vaber, vaṭhu le vaâk khawm khawvêlah an um ta naw'm a nih tî ding khawpa ei ramah an hlim a thla khawm ei hmu ta ngai lo kha, phuhlûm tam takin an lo tama vâi rama chu. Zîngkâr ka hei tho chu ramhnuoi ang elin vate chi tinrêng hai chu an inhrâm dân sengin an lo inri chêl chûl a. Tu pâ tî dânin am a nih, ka ram riek ka la'n lâwi naw'm a ni aw! ka ti vâng nghe nghe a, sienkhawm ka hei ngha kuol vêl a, tlâng (ramhnuoi) awzâwng hmu ding a lo um dêr si nawh. Ka khuo le vênga kum tam ka hmu phâk ta naw hai khawm chu, zuk man phâk vâng vâng khawpa hnâiin ei kâwl le vêlah an hung insê khêk a; nâupang lâi hun an mi'n ngaituotir a, lung hlui an sukinleng vawng vawng hle. Vâi hai chun eini angin that le hme ding tinin an tin sin naw rêng rêng a, an bâu sûngah an vuong lûtpêk vâng vâng ta khawmin sephûng le thotel vuong ang chaua ngaiin an engto ve sin hrim hrim ngai nawh. Eini râwi ni inla chu êkah inchangtir zo ta'ng ei tih. Kan nâupang lâi huna khan vaâk an inhrâm rî kan hriet phât, khaw lâi hmuna'm a ni chu mithi an um a nih kan lo ti hlak a; chuong chu lo ni tak tak sien la chu, vâi rama khun nî tin tina inhrâm el an ni si a, mihriem (vâi hai) hringnain dai sêng naw nih tî dâm ka ngaituo a. Ka khât khâtin ka'n nui ver ver a.


    Vâi rama mihriem khuong zo zâi a sûn a zâna a nuoia tiem insul pel zut zut hai khu ka hei thlithlâi hlak a, pakhat khat khawm hi eini anga sa buoipuia tlân invir zuk tî ding hi ka hmu ngai nawh. Ṭum khat lem chu kan va bazar a, thil ie'm a ni hi vâi ruolin an lo bûm lui lui a, "Vawk sa ni ta ngei a tih saw'ng lâwma an inchûhla el ta sawh" ti'n hmu tumin ka rîng ka hei dâw fân a. Ka hei en luo ku chun, manta le alu buoipui mei mei an lo ni zing chu. Ho mei mei! Mihriem puitling ve meua pumpa a, thlâihna ringawt chang naw inlâua ui saru kawl inchû taka hei inchu el ta hai chu, a û naw rem rem ngei ka ti lungril a. Ui sa, bawng sa tî dâm ni sien la chu a âwm-in-âng deu ka ti a. Sienkhawm sa hme ngai lo ta ding chun thlâihna bâka inhnik le thlâkhlaum lem hi ieng thil khawm hi a lo um chuong nawh. Chû kawnga chun ka'n thiem naw tâwl chuong si nawh. "Sa hmêl hmu loa muol liem ding hi an va hei tam de aw!" tî pumin ka bazar kâi chu in tieng inlâwi zâi ka rêl ta a.


    Sa chu hril lo, ei vawi thûk po hman hi bânsan inhmat a hun tâk vei tliet leh, sa thu ê, nga thu ê bekan thu ê ei la hang ti sa deu deu a. A du a da hlak hi ei hau ngang el. Thu hlak ei dit, a dû khawm ei dû. Sâ hlak hi ei ngaina, ei hmâi khawm a sâ tâwl bawk. Sa thu thun tum mang si lo, mi sa thu thun sa ringsana changal hme suong inzing zûr zut el si dâm hi ei chîng. Mîhaiin Pathienni tûk hi bu nghei ṭawngṭâina huna an hmang laiin, sa hme tûka ei hei hmang el dâm hi chu thil suol lien tak ni naw sien la khawm, Pathien sukropuitu a nî ruok chu ka ring chuong dêr nawh. Ei sa hme âi dâm hin Pathien ram lienna ding dâmin hei hmang lem inla chu, Vân mîhai khawmin lo lawm an t'a, lâm inhawi khawm ti pha sawt an tih. Ei sa du taluo ku hin Pathien ram ku hi ei nêk chêp zo. Mihriem ei pung deu deu a, sa hme ei tam deu deu. Sa zawrhai ei sukhâusa deu deu a, chu ruol chun Isu ei sukrethei deu deu. 


    Zu le sa hi nupa inhmangai tak ang hi an ni a, a tlângpui thuin sa du mî hrim hrim chun zu khawm hi an lo mâk bîk nawh. Ei Bible meu khawmin "Zu le sa" hi tangka hmâi hni ang ela a hril kawp an' naw? "Thlâi hna le sa" hi a hril kawp khawm ei hriet nawh. Ei sa du taluo ku hin suol nei lo ran ei vuok kuoi ei vuok kuoi el ding chu a ni hi. Lâinat khawm an um. Tu tî dânin am a nih, mi suol hieng zo zâi vuok thlûk ding um lâi a. Ei unâu chalrâng hai lem chu tui sûnga a châng thei taphawt hi fâk naw mang an nei nawh. Ei tui insil lai sa sâwnin mi hme sa ve tum râwi an tih inlâu a um, ṭîṭâm khawm an um. An hei inchei pha le hlak chú... êk nei lo ang el hi ni nâwk an t'a. Lawm hlak hi ei um. Sienkhawm puo tieng mâwina hi fâk le dâwn thila innghat a lo ni naw khawm chu ni ngei a t'a, zuk inthiem nawna ding khawm chu an um chuong lêm nawh. Fâk le dâwn chungchâng thuah thiem an chang ei zuk tîna ni chuong lovin.


    Ei Bible-in hnuk inrâwl chu pasietna a nîzie thu a mi hril angin, mi rethei khawm ei tam nalâwm hi. Retheina hi thabonain a hring suok ti hlak inla khawm, a taima hai khawm hi ei hnuk inrâwl luot leiin pasietnain a mi tlânsan bîk chuong nawh. Sa man hi a tam ta a, a hme ngun hai tâ ding chun pasietna khawp a tling ta hrim hrim. Thlâi hna hme kâr khat kâr hni  dai ding hi, sâ sêr khat manin a hen pei a nih. Pawisa sum a he a, retheinain hlimthla angin a mi zui naw thei nawh.     Chuonga ei zuk tî lei chun sa nghei bur ei tîu chu ei ti nawh, amiruokchu hme tlâwm inchûk ei tîu ei tîna lem a nih. Hnuk inrâwl chu pasietna a ni si a.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate