Responsive Ad Slot

I Kul Sungah Ral A Lien

Tuesday, December 22, 2020

/ Published by Ralsun Hmar

 


~ Jr Amo

Isu Krista hung pieng nasan hi hmangaina thutiem a ni a. Mihriem chun Pathien thu awi loin, theira fak lo ding a ti chu fa in a chungah thil an lo suksuol a. Chuleiin, mi po po hi suol nauhai ei lo ni tah. Amiruokchu, Pathien chun mihriem chu a hmangai em a, suola thi sawng ding chu phal loin, misuolhai intlan dingin Isu Krista hi a hung insieng tir a nih.

Tuta țum chu sap, inbuon thaw hlakna hmuna thupuongtu haiin "no holds barred" an ti ang deuin, a khuop tu um lo zalen le tlang pawrin ei thaw ding a ni leiin tiemtu hai ei inringlawk met nuom a um. Mimal le pawl hnâm na a țhang naw a, kohran hin a ze indiktak humin fe zing thei sien ti nuomna leia hi thusep hi ziek a nih.

Pathienin mihriem a hmangaina hi an thukin an sang em em a. Mihriemhai ta dinga sandamna lampui a buotsai khawm hi hun sawtnawtea tlung el a ni nawh. Eden huona Pathien thutiem tlungna dingin kum tamtak a fe liem a. Sam 45:7b a chun, “Chuleiin, Pathien i Pathien chun i ruolhai neka nasain, hlimna hriek a nal ta che hi” tiin a hril ei hmu a. Hi hi bawk hi Hebrai 1:9 a hrilin a um nawk a nih. Isu Krista kha misuolhai leia tuorin, nasataka sawisakin, thing krawsah khaikangin a um a. Chu chau chu an nawh, ei Bible ngeiin Isu Krista thi thu a ziek bawk a. Isai 53 ei tiem lem chun, Isu Krista tuorna le Pathienin a chawimawi ding thu chiengtakin a lo hrilllawk a nih. Psalm 45 ah, “Pathien i Pathien chun i ruolhai neka nasain, hlimna hriek a nal ta che hi” a ti khawm hi Isu Krista khan Pathien thutiem a sukpuitling leiin le mihriemhai suola thi ta hai ta dinga sandamna kawt a hung hawngpek ta leiin, Pathienin nasatakin a chawimawi a nih. Philipi zieka chun, “chuleichun, Pathienin ama chu nasatakin a chawimawi ve thung taa” tiin a hril hiel.

Mihriem suola a tluk khan khawvel chu Setanin a hne a. Chuleiin, khawvel hi Setan inlalna le thuneina hmun a hung ni a. Khawvel hi suol thuneina hnuoia um a nih. Eden huona Adam le Evi tlukna leiin, Pathienin thu a tiem ti ei hriet taa. Chu thutiem a chun Pathienin Setan kuomah, “Ama chun i lu la sukthitling a ta, nangin a kekhawng la sukthitling i tih” tiin a hril a nih. Isu Krista in Setan ala hneban ding zie chieng takin a hril a. Adam a inthawkin nasatakin Setan chun Pathien hne tumin thang a lak a. Isu Krista thlatuhai ei hang en lem chun an chat vâng vâng. Kaina in a sang Abel a that a, ama chu tawngsie inphurin a um a, Seth a hung pieng a; Abraham chun tar hnungin nau a nei a; Juda chun a monu Tamar leh Perez a thla a. A renga hril ding chun ei hril seng ring a um nawh. A tawi zawngin, Isu Krista chu a hung pieng ta ngei a, amiruokchu, chutaka khawm chun Setan chun ala bei ta rawp a. Herod hmangin naute kumhni hnuoitieng po chu a that vawng a, amiruokchu, a hlawsam a. Chu zoah a thlem nawk a, khawm chun a hne nawk naw a. Pharisai, Sadukai, Thiempu lalhai le Juda Iskariot le Pilat le Rom sipaihai hmangin a bei nawk a. Isu Krista chu manin krawsah khaikangin a um a. Thlanah Isu Krista chu zalin, Setanin hnena a chang ta rawm an sawn a. Amiruokchu, Isu Krista chu Pathien a ni leiin thina khawmin a chel sawng thei naw a, ropuitakin ni thum niin a tho nawk a nih.

Kolosa 2: 15 a chun, “Chun, inlalna le thuneinahai chu hlip thlain, chu krawsa chun chuonghai chu hnein, Ân langa inhriettirnain a hmang tah a” ti ei hmu a nih. Diebol chun nasataka beiin a hne naw a, mihriemhai ta dingin Isu Krista in sandamna lampui hung siemin, ama ringtu taphawthai kuoma chun chatuona hringna a pek a hung ni tah.

Isu Krista piengchampha ei lawm hlak dan, ei hril zuva tum dan hai hi a pawi. Matthai in Isu thlatuhai chanchin a ziek naah Abraham a inthawkin Isu thlatuhai a hung sui a. Tiem pei um bek bek le tiem hlaw bek bek chu a ni nawh. Amiruokchu a ropui hle. Iengleiin am? Isu hung insiengna ding inthla sâwng pei hi an chat vâng vâng a. Suol nasatakin an rawl a. Chuong sa khawm chun Isu insiengna hi a dang zo nawh. Tlawm takin, lainatum takin a hung pieng a. Chu chu a nih ei lawm chu, thil dang a ni nawh.

Mi tamtakin December ni 25 hi Isu pieng ni a ni nawh tiin an hril rawp a, a then lem chun Bible in ei ngaipawimaw a tulin a hriet nawa a ni le thla ziek lang a ni nawh dam an tih. A ni ngei, December ni 25 hi Isu piengni ngei a nih tia va hrie tukhawm ei um nawh. A ni nawh khawm ei ti thei chuong nawh. Pawngpaw sel a in thaw el chi khawm a zuk hawi el nawh. Hun hung insieng ei hriet thei china inthawka ei Kristienna kalphung, pi le pu haia inthawk ei inthla tung zar zar el tukhawma hi neka indik lem le ṭhalem le rem lem dang ei la suidawk lo thil a nih. A ṭhalem le andik a suidawk ei um pha leh thuthar a la ngaituo ding ning a ta. Krismas hi festival am a nih Gospel concert naran el a ni naw a, a mi sandamtu Isu piengni lawm a ei inser le hmangna ngei chu a nih.

Lawm ei ti khawm hin mi tamtak chun hlim hlawp chên hi an zuk mitthla nghal hlaka. Ei lungril that tâk naw ziet hih! Eini rawiin thil reng reng ei lawm hin, a taluot taka lâwm dân chu ruoi buotsaia lâwm hi a nih. Hi neka ropui lem a lawm dan a hrie ei um chuong am a nih? Chu chu Krismas, Isu hung piengna hin a phu hrim bawk a. Thei sien lem chu Good Friday le Easter Sunday a hai khawm ruoi buotsai thei inla nuom a um hlak. Amiruokchu, ei neiin a tlin ngai naw lei le, a hun hi "sinthaw hun lai" a ni leiin ei nei ngai naw niin an lang. Krismas ruok chu châwl lai tak, a ropui thei pa tawpa ei lawm hi a phu hlie hlie. A ruoi hi a chunghnungtak ti na a ni naw a, ei hril tak hi ei hrietthiem thei ngei ka beisei. Ruoi ti le hlimhlawp, huou huou ei ti hai hi ei inkawktir an ang nawh. Biekin ah ei fe a, hla ei saka ruoi ei thea, Krismas huna hlim le lawm a kut ei ben hai dam hi hlimhlawp chen anga ei ngai a hawi ta bak el? Ei thu lak le fepui dan hai hi a danglam hrat in kohran ei in ennawn a pawimaw hle tain an lang.

Tukum hin hripui laka inthawk ei invengna tiin kumbul a inthawk ei biekin hai po po ei khar vawng a, hieng ang hi ei ringtu kalphunga a vawikhatna a ni a, ei thu le hla khawm a ni nawh, Pathienni ei khar hai chu sawt hle sienkhawm ei la ngaithiem thei hram hram.

Amiruokchu, Isu piengchampha Krismas ni tak. Sawrkarin "khar ro" ti sien hman a hawng lui pawl a țhang ding ni awm tak hai hin ei hunpui a khawm ei biekin kawt hai ei hawng ngam ta naw el hi chu a na ka ti ngawt el. Krismas a nih ei hril hi. Rawngbawltu ṭhenkhat le inti hre deu met hai chun krismas indiktak ti vel, ei inkhawm naw ding thu vêl hi Pathien thu le hermilin an hril mawi hlur el a. Miin ei mawina an hmua an mi’n pak ti loa mihriemin ei ei thilthaw ei hril mawi hlur hin chu iem a nih thil infuklo ei khik fuk a ni nuom fut hlak. A pawi takzet. Mi dawi thuziek a nih. Jordan ramngaw a chu tlan naw tawp an tih. Inkhawm khera lawm a ṭul nawh dam a ti pawl ei um. A pawi zuol pei. Kohran inkhawm pawimaw zie la hre lo tamtak ei um pei hi a pawi zuol. Bible in inkhawm hi a ngai pawimaw khawp el annaw! Nu le pa hai khawm in en fel a hun, kohran hai khawma ei ngirhmun hi ei thlir nawn vang vang chu a pawimaw hle a nih. Mihriem hi khata tla thei lo ei ni a, ringtu nun a khawm chu tho chu a nih. Lo khawlbing deu chun ra ṭha an suo ngai naw angin, ringtu khawlbing chun ra ṭha an suo ngai nawh. Ringtuhai ei inhmu khawma, Pathien thu le hlaa ei in pâwl khâwm hin taksa phurna chau ni loin thlarau rama khawm hrat tharna nasatak a mi pek hlak a, ei in mut chawktuo hlak a nih. Chu chu manfu nuom lo tamtak ei um tah, ei pung pei. Thaw rak dan khawm a um nawh, ṭawngṭai pek baka a ṭul ang ang a zil le dawnlet hun chu a tlung ta ding a hawi.

Tuk khat tulai hnai el khan ei chanchinbu nitin suok umsun Hmasawnna Thar ah thusep pakhat, Krismas chungthu le ei hmang naw ding chungthu hai zieklang in a um a. Ei krismas hmang hlak hi hrilhuolin Krismas indiktak a mi hung zirtir tawl a, thuziek țha tak el, dilsut taka ngaituona seng a ziek ngei ni dingin ka ring a. Krismas andik le andik naw thlier in a suklang a. Chu le inzawm chun, Krismas hi andik le andik naw pa ei fie ang deuin a um a. Tuta Kohran haiin Krismas ei hmang dan le ei hmang hun hi andik naw a ni chun hmalakna thar nei inla, kum thar a inthawk December 25 Krismas hi Hmar kohran hai po poin andik naw a puongin Krismas indiktak ei hmang dan ding le hmang hun ding chu thupuong siem el ta inla a țha naw'm a ni aw ka ti sa bawk a nih.

Mihriem a famkim ei um naw leiin ro hai khawm rel suol pal thei a ni a. Ei rorel a lo infuk naw deu a ni khawma in hrilmawi tum zawngin țhang la naw hram thei inla. Inzawt tlar det dut loin, tuta tum chu hri ei ti deua ei fimkhur leiin ei inhawng ngam naw a, inkeifan hram hram ei tiu ti el inla. Ei rel fuk naw deu leia hrilmawi ei tum luotna kawnga Krismas indik pa le andik naw pa ei ṭhe ding a ni chun, mipui hriet a fie taka puong a ṭha awm ngei. Hienga ei thaw pei chun, ei hmatieng chu thudik nekin ei hmingsiet vengnain ei beram hai hi ei la ṭhuoikawi tak tak el thei ding khawm nisien an lang a. Pawi sei fut a ti aw! Pulpit rawngbawlna chen a kakhawk thei ding a niin an lang.

Hebrai bung 11 a chun Ringna thu an ziek a. Ringna chu thil umlohai um ngeia hrietna ti a nih. Ei ringna hi a da ta hle a am a ni aw? Hebrai bung 11 a ringnaa mihranghai kha vawisun hin eini lai umhai sien, biekin khar hi ieng tin am ngaidan an nei ding? Biekin hi ringtuhai ei himna tak lem annawm a nih? Tuhin thina tûr kawltua ei ngai el tâk hih!? Ei inkhawm naw sawt taa, ei ringna khawm a da zo el am an tah? Noah kha lawng tuk dinga thu pek a ni khan khaw inthal lai tak a nih. Abraham kha koa a umin ram ala hriet ngai lo pan dinga ti a nih. An thaw el. Zawna an siem nawh. Sadrak, Mesak le Abednego hai lem khan chu "Kan Pathien in a mi sanhim thei a, a mi sanhim naw khawma kûn nawng kan tih" an ti ngat a nih.

Kum khat deu thaw biekin ei khar taa, Krismas ei la zuk in hawng țha ngam tawl nawk naw sa ta pei a. Suol sin thaw a ni ka ring tah, Pathien sin thaw ni ding chun ka ring rak ta le! Suol hi hmelse deu, dum hrel hrul el. Annawleh, in ki fer fur in a hung inlang kher kher ngai naw chu a nih, a vervek khawp el. Mi hrat khawkheng chanchin ei hrietlar em em Samson khawm kui kha, a hmangai mal in tuoi put el inhawi taka a kham laia suolin a hneban a ni dai, a thi pha hiel a ni kha te maw. Fimkhur a va țul de aw. Hri laka inthawk a țul le pawimaw ang anga mi bawisawmtu dinga ei inngir fir fer local task force hai khawm, an sawlna le an inpekna hai a ropuiin inpak a um lai zingin an ramri chin baka sei an pel met met hlak am an ta aw ti thei dingin, khaw dang dang mi le sa haia inthawk ei hriet zau zau ta bawk. Biekin khar le hawng thu ngat lem hi chu khawlai hmuna khawm nisien, a share inchu loa kohran in a pumbil tawp ding thil a nih. Thawsuol pal ei tih, fimkhur ei tiu.

Kum 2018 khan Pastor Mark Harrison chun African Gazelle chanchin a hril a. Sakhi ang deu an nih. An inchawm hrat a, an inchawm sang bawk a. Amiruokchu, huondai feet 4 chaua insang sungah khum la, tlan suok tum naw ni hai. Ienglei? An tlâkna ding an hmu thei naw leiin an inchawm ngam naw a nih tiin a hril a. Chu char chu vawisuna ringtuhaiin ei thaw an tah. Ringnaa kal chawi ding ei ni zing laiin, ei tlâkna ding ei hmu tum phet phet a. Isu tieng en loin ei sir le velhai ei en a. Peter tui chunga a lawn a a tlum khawm ei tluk nawh. Ama chu tuiah ava lawn ngam a nih. Eini chu tuiah ei lawn hma in ei sir le vel ei en nghala, lawng sungah ei inkhum tawk tawk a. Ei dawizepna ei la hang hril tlawr hluom a.

Mithi in, molawm, bu fak khawm, bazaar tihaia SOP ei hril nawh, thaw thei taphawt ei thaw vawng ti inla in khel bek bek naw nih. Inkhawm ding charin a nih a du a da ei hrilkawi. Bazar a chun ei tul le pawimaw hai ei lak a ngai ei ti a. Ei damna dingin ei taksa mamaw hai lak a ngai, andik, ei Thlarau khawpna ding le thlarau ruoi ei kîlna biekin ruok chu ei ti taa, ei pan ngam ta nawh. Chu titak lovah Krismas, ei ta dinga khuo a var tan ni a ngei khawm ei biekin tala hai herthlawngin biekina lawm ei zuk ngam ta naw el hi hrilmawi theina ding hrim hrim a um nawh. Thi ți hle inla khawm a damsawng ding chu ei um chuong nawh, amiruokchu, a hri pawlnel le cho ang zawnga hi thusep hi ka fepui a ni nawh. Sienkhawm, hnuoia hin ei lawmman hai tlan zo pal ei tih inlau a um takzet.

Krismas indiktak khekpui tu haiin thlarau ruoi ei kîlna biekin khar hlak chu ṭha an ti hle si a! Ṭhang la hung thar pei hai le Pathienin mi ngaidam raw sen!

I kul sungah râl a lien LALPA!

Dâwrkâwn: Dec 22, 2020


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate