Responsive Ad Slot

THI KHAWP RAUA THU ÂWI (Good Friday thucha)

Friday, April 10, 2020

/ Published by Simon L Infimate
~ John L. Pulamte

"Aw ka Pa, a thei chun hî no hin mi khêl hrâm raw se; nisienlakhawm keima thû ni lovin nangma thû ni lem raw se."
(Mathai 26 : 39)

Isu Krista inmantira a um ding zân khan namên lovin a lungngâi a. Pathien nâupa meu khawm ni sien, mihriem mizie put a nî leiin a thî ding kha a hawphur em em a, a Pa (Pathien) kuomah inpumpeltir hrâm dingin a lunginsietna ngênngawl takin a zuk ngên ngâwi ngâwi a. A hawphur luotin a thlan thisen angin a far hiel a nih tî ei Bible-ah ei hmu a. Lungril a tâwk em em el.

Pathien Nâupa meu khawm ni sien, mihriem mize puta hnuoia hung insieng a nî leiin, mihriem pângngâihai ang thoa natna le lungngâina hre mî le thî khawm einihai ang bawka rin ve a nih. A thî ding kha a hawphur luotin mitthli thla ṭeu pumin a Pa (Pathien) kuomah inmantira a um ding zân khan kha no kha inkhêltir hrâm dingin a ngên ei zuk ring a nih, ei Bible-in mi hril kher naw sien khawm.

Sienkhawm mi fel suolna nei lo, Berâmte nun innêm tak el chu; a hnîna râwl lungsietum tak chu nang le kei a leiin Pa (Pathien) nâ a tlung zo ta naw a, ngâithlâk khawm hlaw zo ta lovin ensanin a um a. Khawvêl petition (ngênna) po poa ngâisak hlaw le dawn phû tak chu, ngaisak khawm hlaw zo ta lovin hnâwlin a lo lum ta a nih. Pâ hai meu ûksak khawm hlaw zo ta loa hnâwla a hei um fithla dêr el chu thla siet a umin a lungnatthlâk hle ding a nih.

Rom sipaihai chun lunginsietna ṭhang dêr lovin sawisakna chi tinrêngin an sawisa a. Nuizat siemnain an hmang a. Elsenna puon chu insiltirin a hmâi an tuompêk a. "Tuin am a ben che a, mi hril rawh?" tîin an vuok zawt zawt a. Hling lukhum inkhumtirin a hmâi an chil sâk khum a. A silfênhai an kei thlêrpêk a, an chum a, an ben a, an hlap a, ṭawng tirdakum tinrêngin an biek siesaw a. Chuong lâi vêla an sawisak dânhai dâm chu lungril mitthlaah hî thû ka ziek lâi hin a hung inlang uoi uoi a. Lungriemin a mi thlâk a, a sûnna thû chu ṭawngbâua inzâwt sêng lo ding hiel hi a hung suok ta zut zut a, sienkhawm ṭawng suok thei sî lovin hnukin a mi ul tlat a. Ṭawngkaa inzâwt ta lovin lungriem mitthliin ka'n zâwt lem ta mawl mawl a nih.

Bawrsâp Pilat-in Juda-haiin Isu an hêkna thûhai po po kha thu dik a ni chie am tî a hei indawn khan a hril nuom dêr nawh. A thiemna thû bâu khat chau khawm hei phawng kek sien la chu, a him chu a ni el ding bah. Sienkhawm a himna ding zawnga hî hnuoia hin hung ṭum a ni si naw a. Einî mi suolhai himna ding zawnga a hringna chen hung inhlân le inpumpêk a ni lem si a.  Thiem thû hril thei dingin nang le keiin ei siem ta naw a, a bâu ei khârpêk tlat a nih.

Chuongchun Kraws lêrah khâi kânga a um khan, thlaphâng takin a Pa (Pathien) a ko khêk ruoi ruoi a. "Eli, Eli lama sabaktha-ni?" tîin a khêk suok a. Chu chu "Ka Pathien, ka Pathien ieng dinga i mi mâksan am a n'a?" tîna a nih. Bible-ah inziek kher naw sien khawm, a mitthli chu hrûk sêng ruol lovin sûr nguoi nguoi a tih ring a um. Chu chû mitthli lungrunthlâk tak le a thlaphâng khêk rî lungsietthlâk tak el chu a Pa (Pathien) meu khawmin hmu ngam ta lovin naw tieng a nghatsan ta dai a. A hmêl lungsietum tak chu khawvêl var khawmin hmû rinum tiin var a'n suo ngam ta naw a, khawvêl chu thimpuiin thla a zâr khum ta mup el a nih. Chu lai hun vêla Isu Krista lungsietumziet chu mihriem ṭawngkain a hril suok zo ta naw a, mittui khawmin a hril phâk ta bawk nawh. Iengkim el chu a vawrtâwp tlungin, a tâwp ta râwt a, Vânpui a chim tak meu meu hi a ni ringawt.

Isu Krista nâka suntupa meu khawm chu, a thil thaw lei chun inthiem nawnain a sip a, insîrin a lungngâi a. A tâwpah a suolna chu simin tîrko ropui tak a la hung nih tî thû lekhabu pakhatah a chanchin inzieka chun a chuong.

Isu Krista mi hung zawng suok dân hi a nain a râpthlâk em a, a âwi nuom nawtuhai chan ding chu a lêt zâin a la râpthlâk lem ding a nih. Ei Bible-a khawm ei hmu kha, Isu Krista ring nuom nawtuhai bâka mi suol an um nawzie thû le, Abraham ringna kha felnaa ruotpêka a um thû. Chûleiin ringna hi a pawimaw bêk bêk el a nih.

Ringna leia Vân ram lût ding ei ni a, ring naw leia hremhmun fe ding ei ni bawk. Ringna hi Pathien thu zâwmna a ni a, Pathien thu zâwm chu damna a nih. Isu Krista ring nuom nawtuhai chun, a lo tuorna kha a thlâwnin an intuor bel satir tîna ni'ng a t'a, a maw chu phurin thi hnina la chang an tih. A ringtuhai ruok chun a tuorna kha ṭâwmpuiin a natna kha an thâwi damna ni'ng a t'a, thîna varâl tieng kâiin, natna le thîna intem ta ngai lo dingin chatuon hringna chang ta'ng an tih.

Lalpa'n a thû mal mi sâwmpêk raw se.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate