Responsive Ad Slot

Vân Thangsuo

Friday, April 10, 2020

/ Published by Simon L Infimate
~ Rev. Alan L Thiek

Tu kum Tûmkau Pathienni (Palm Sunday) April ni 5, 2020 kha danglam le makna tak a nei a, a danglamna le pangngai nawna hretuhai vawng ei ni ring a um. Kei khawm a danglam hlein ka hriet. Corona Hripui leiin khawvel mipui hmun thuma ṭhea hmun khat deu thaw (Tlûkledingawn 2.3) khawser (lockdown) chi dang dang hnuoiah ei um a, chu khawser chu ei chêngna ram India khawma khau taka a'n ser mêk lai a ni leiin, mani in suok thei loin, sahuona ramsa thir dai  sunga an khumhai ang ela khumin ei um a, chuleiin tu kuma ei Tûmkau Pathienni chu a danglam hle. Mani inchung, batthlâr le lamsir a hai thang khawin, rem le rem loin, lung intar le phûr tak siin Hosanna ei vâwr tawl a ni kha. Tuiṭhaphai ruom sunga umhai lem chu, ṭawng chi tin deu thawin 'mike' lienpa dawrawnin  an insama, a soin kan so chêl chûl el. Hripuiin sumpui angin mi chîmin, khawserin hrêng thir angin mi hrên sien khawm,  thei tawpa ei ni ser pawimaw ei inser ṭal kha a ropuiin a hlu:  inchik le hrietzing ni ngei a tih, khawser hnuoia Tûmkau Pathienni inser hi a um ei la hriet ngâi nawh a, um khawm a um nawk ta da'l thei.

Tûmkau Pathienni a inthawka Thonawkna Pathienni (Easter Sunday) inkâr sung hi Isu Khrista ringtu Khristienhaiin ko dân dang dangin ei ko a. A ṭhenin "Lungngaina Hapta (Passion Week) an ta,  Châwlkar Thienghlim (The Holy Week) ti an um a, Châwlkar Ropui (The Great Week) ti khawm an um bawk. A ieng ieng khawm ti in la, awm le phu hlie hliein ka hriet, ei Lalpa Lungngaina Châwlkar, Châwlkar Thienghlim le ropui, Vân Thangsuona Châwlkar a ni meuh sih a.

Isu Khrista Chanchin ṭha ni êngin a mi  sun var hma, suo tlâng hluia  ei pi le puhai an um lai khan, taksa thina hi tâwpna ni loin, thi hnung khawvel um ngêi dingin an ring ve a, mi pangngai, mi naran thihai chu an thlarau 'mithi khuo/raupui khuo' a fe dingin an ring. Mithi khuoa hin taksa a khawsak lai anga sin rum la thaw nawk dingin an in ngâi a, amiruokchu, taksa khawvel nêka inhnuoi lem, a hlim thla ang chau ni dingin an ring. Greekhaiin mithi khuo Hedes an ti le hin an ang vâng el awm. Mihrang pasalṭha, thangsuohai ruok chu an thlarau Pielrâl a fe dingin an ring nawk thung a, Pielrâl  chu thangsuohai chau kai le chêng theina khawvel, Khawzîng hnuoia chunglûr nun hmanga, faisa le fiertui tlânna khawvel a nih. Unau Khasi hai khawm an pi pu ring dâna an 'pielrâl' chu, " pathien pa huon mawi le in inhawi tak,  kuva bil zâr hnuoia, chatuona kuva le pân faa hun hmang {uba bam kwai ha iing u blei (he who is eating betel nut in the house of god) The Khasis by PRT Gurdon, p 105} an  lo ti  ve. Pielrâl/vânram khawm ei hnam nuphung le tukvera ei thlir pei chu a nih.

Ei pi le puhai ring dân kha en chun Pielrâl kai kha a harsa em em a, mi bîk, pasalṭha filawr, an naw leh, mi nei nung le khawsa theihai chau chan a nih. Thangsuo dân kha chi hni a um:  Khuo a thangsuo le rama thangsuo. Rama thangsuo ding chun pasalṭha, sahrang: sakei, savawm, sazuk, rûlngân, muvanlai etc kap a inei a ṭûl. Khaw a thangsuo ding chu sesun a inchawnga, khuo le vênghai ruoipui a hrai a ṭûl. Hau tak tak a nih. Pasie le hnuoi hnunghai ta dingin hmun a um nawh. Ka zuk inngaituo ve a, ka zuk in en a, pi pu ring dâna  khan chu Pielrâl kai thei naw pawl a thang  ve ngei dingin kan sie . Ramah thangsuo naw phawt ka ta, bu 'salei' zawn thloin, sesuna inchawng a khuohai hrai chu ka hrâtna'n a hne ka ring nawh. Amiruokchu, thangsuo a Pielrâl kai chu mitin nuom, tum le duthusam a ni ring a um.

Ka pahai naupang lai, kum 1935-37 vêl khan Patpuihmunah famtah Pu Râlaithanga (ei hriet thei dan dingin famtah Upa Hrilthanghut Buhril a pa) sesunin an chawnga, ka pa'n hieng hin a ziek/hril  "An sun ding siel kha khawlai dunga tlangvalin an chai a, nasa deuin an sâwia (siel angin an sâwi ti hla ṭawng hung suokna a nih). An sâwi zoin ban (sepêr) ah an thlung de a. Se sun dinghai sungkuo kha a upa taka inthawkin a dawt dawtin an in a inthawkin an hung suoka, an lu an kâwm senga. A upa takin feiin a nâk/a zaka a suna, chun a dawt dawtin. Famtah Upa Hrilthanghut kha naupang chite chau a la ni leiin a sun nuom nawha, an chela, an insun tir a. Siel kha inbu/inhram tir naw ro an ta, a bau tlangvalhaiin puontiekin an hnaw pêka, an phet thlûka, an sun hlum a" tiin. Hi hi ei pi le pu ring dâna thangsuo na ding, Pielrâl kai theina dinga ei lo thaw hlak a na, a lo râwngin a lo harsa kher el. Kum 1917, March ni 12 khan Rengkai khuo sattu Pu Kailien Joute (1867-1945),  Pu JC Chongkhawlien pu, se sunin Thlanbung (tuta  Buollien/Mata Muoltam bulai)  ah an chawnga, Tuiṭhaphai a sesun inchawng chieng taka ei hriet nuhnung tak a nih.

Thangsuo a pielrâl kai thei beseina leia, pi le puhaiin an inchawng phaa an se sun ding nasa taka chaia an sâwia, râwng taka feia an sunhlum ang el a, suol a insienghai Pielrâl ei kai theina dinga Jerusalem kawtthlêra mani luphan ding puta, an sawia an chai, a tâwpa muolpho le râwng taka Khross a  hemdea, a naka fei a an sun ve  ei Lalpa Isu Khrista thina, Vân Thangsuo chanchin a nih ka hril nuom tak chu.  "That dingin beram angin ama chu an ṭhuoi a; Beramte a hmul vawtu hmaa  a to zing angin, Ama khawmin a bau a ka nawh (Tt 8:32)" tiin ei Lalpa Isu Khrista tuorna le thina ding hi  zawlnei Isaiin a lo inzâwt a. Inchawngna ding siel an suna inbu/inhrâm thei lo dinga a bau puon ṭieka an hnawha, a lei hmawl zuma hnuoi le an sunde ang el khan, ei Lalpa Sandamtu Isu Khrista khawm kha neksawr le sukrinuma a um lai khawmin, inngâitlâwm takin a um a, bau khawm a ka naw a nih (Isai 53:7). Ama chu ei bawsietnahai leiin inhliemin a um a, ei khawlonahai leiin vuok thidukin a um a; ei thlamuongna dinga thununa chu a chungah a tlaa, a vuokna invuolhaia sukdamin  ei um tah (Isai 53:5) tiin zawlnei Isaiin a lo ziek a nih. A ropui rum rum hle.

Zawlnei lo hril ang tak khan ei Lalpa Isu Khrista chun hmustina, nêksawrna, sukrinuma, le thina, thina a khawm thina râwng le rinum tak, fe thlengin a lo tuor muolsuo tah a. Vân Thangsuo ni, ni ropui, khawvel suolna (i suolna le ka suolna) le Van hmangaina, mitin hmu thei dinga Khross ler a an tar ni, ni ser Thienghlim chawhnung dar 3 chun ei Lalpa chu  inring takin A khêka a (Mk 15:37) "A kin tah" a ta, a lu a kûn a, a thlarau an thla taa (Jn 19:30), Vân chun a thang a suo tah a!  Ei Lalpa Khross lera a ṭawngbau nuhnung tak "A kin tah" ti hi thlaphâng khêk rawl ni loin, hnêna hlado, thangsuo khêk râwl a nih. "Intlanna chu ka tling tla tah, ka muolsuo tah, ka thang ka suo tah ie!" tina  a nih. Hi hi a nih hranghlui miril, Thlarau mita hmutu Pastor Thangngurin

"Thisen hlu thisen hlu,
Aw vân Lalnau ngei thisen hlu Chu;
Suol le doralhai kârah,
Hringna khawpui a'n ngir tah a;
Aw vân chun a thang a suo tah ie.

tia a lo inzawt chu. Vân chun a thang a suo tah a, vân hmangaina Kalvaria hung lêng lei chun Thangsuo a puong ei ni tah. Suol leia thina hrêngkawl bunhai chu inthla zalên ei ni tah a, mithi khuo a inthawkin Pielrâl hlângkaiin ei um tah a, thina rama inthawka hringna ramah!  "Suol le thiem naw chang hi ka'n lau tah nawh"  a, Vân mihrang tlantu Isu Khrista  zarin thangsuo a ngai ei ni tah,  khaw le hung varin, Pielrâl rammawi changtuhai ei ni tah. "Chanchintha thu mak tak" an lo ti ang hrimin,  a makin a ropui a, hi hi lunginsietna leia ringnaa ei chang el hi, 'Chanchintha thu mak tak' a nih, ti naw an um thei di'm a nih? Hnuoi mihriem lung mawl ha'n hring khuo ei hluo el ta ding chu!

Sielmat
April 9, 2020
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate