Responsive Ad Slot

Thlirletna: ENGMAWI : A NOVEL IN ENGLISH

Friday, January 24, 2020

/ Published by Simon L Infimate

Thlirletna:
ENGMAWI : A NOVEL IN ENGLISH
BY STEPHAN C.HMAR
Published by Notion Press,
Chennai, 2019, pp.286. Price: Rs.290.

By Lal Dena

ENGMAWI NOVEL Saptawnga Pu Stephan C.Hmar ziek tiem theia um hi a vangnei thlak hle. Hi novel-a North East-a lal Sielte rama thiltlung le Mumbai khawpui sunga thiltlunghai herthlawpa Hmarhai chauh ni lo, India ram pumpuia Vaihai tiem ding khawma insit um lo Saptawng nal em ema Pu Stephan novel hi ei suongin ei iniempui hle.

A novel hi a tawi thei angin Sura favang lo thlir zuk thaw hmasang ei tih. An tan dan chu Mumbai khawpui zanril rel tlan mek compartment pakhata chuong ve Sharon D’souza (Anglo-Indian nunghak) misuol pali’n an tawkpawi chu tlangval fel Arush-in a sannaa a thi pha a. A thattuhai hi mafia gang Damodar rawihai an nih. Arush pa Dhruv Saraf chun a naupa phuba lak tumin mafia gang dang Rocky, mi tisim le Mumbai police khawma an tawk ngam naw chu a zawm a. Rocky thangpuinain Arush phirpui Abhay chu management insistitute-a degree la zovin Hotel Alpha, Mumbaiah General Manager chen kaiin inhawih chennin a khawsa thu ei hmuh a.


Sharon-in Abhay hmangai hle sienkhawm, a hriet lovin Abhay chun a siemlientu Rocky tunu Amelia a nei san a. Abhay hi sum le pai a hninghnar, 5 Star hotel boss a ni ta leiin a nuhmei Amelia le nau khawm uksak lovin hostess hmeltha tak tak a nuom nuom, a cabinah, a changin a ocean suite-ah a zalpui hlak. Hi Hotel Alphaah hin a nih nunghak Engmawi, Rumlien le Rinpui naunu khawm a hung thawk ve a nih. A ruolhai Alexiamawi, Gloriakim le Hazelmawihai call-centerah thawkhai leh pindan pakhat hluo intawmin Kalina hmunah um tlang an nih. Engmawi pa chu sipai bang an sapelnaa sukhliem pal leiin khumbeta um, a nuhmeiin nei pop o senga a enkawl a nih. An khuo lal Sielte-in a ram sunga lungmeihawl umna hmun duam taluot leiin sawrkar kuomah a zawr a. In tam tak thieka hmun danga insawnin, nasa takin buoina le harsatna nemenlo, mipui kara inremnawna baka, mipui le sawrkar kara chen buoina hril seng lo a tlung pha.

Engmawi hi hmeltha, hleitling, zen thlerthlawr le tangbawr tha a ni leiin, Hotel Alphaa Vai nunghakhai khawmin an chung ena, Vai tlangval le ramdang khuolzinmihai khawmin an en nghawk nawh, kam khat kam hni bekin biek an chak dawp dawp hlak, an contact number an pek chang bo lo. Abhay, GM hlak chun hlaw tam lem pein, uolau takin a hotel a fangpui, a cabin le a ocean suite-a zalpui dingin zawr theina taphawtin a zawr a; ram danga inzinpui ding chenin a fiel hlak. Abhay ditsak bikna lei chun Engmawi-in a sinthawpuihai laka khawm thikna le endawng chauh a hlaw. Iengpo tuok ding khawmin Engmawiin a thinghlimna a compromise tum nawh.

Dhruv-in a naupa Arush phuba lakna’n Damodar Hotel Alpha pindanah a that zo, a suok lai tak Engmawiin a hmuh. Engmawi ngirhmun a derthawng. Damodar gang le inremna dingin Rocky-in Abhay chu a pa Dhruv an thattir. Abhay chun Rocky ganga Bigmanhai ruoiin Engmawi an thuoihmangtir a, a farm house No.2-a siea zalpui dingin thupek a siem. Traffic red light leia an chawllaiin Damodar gang thuoitu Sameer-haiin an lo suom. Sharon le a pate Sean D’souzain Engmawi le Danhai an sansuok a, Sharaonin Engmawi le Dan chu Mumbai khawpui puo a private inah a thup.

Sharon-in Abhay nei thei naw sienkhawm Portugal tienga a kirnawk hma’n Abhay le Glacier Point-ah inhmu an intiem. Dhruv thina leiin Kamrul-in Abhay that dingin a rukin a zui. Glacier Point-ah Kamrul-in Abhay that a tumna Sharon a kap hlum pal. Sharon thi tawm tawng nuhnungtakaa Engmawi chu Hotelah Damodar thattu hmutu nisienkhawm pawitawk lo (innocent) a ni leiin Abhey chun Engmawi chu iengkhawm law lo dingin an cha. Sharon ruong chu Catholic thlan muola vui liem a ni hnungin, a rosum po po le Mumbaia an in le property-hai gift deed thawin Engmawi le Dan kutah an inhlan zovin Sharon nu le pa Calvin D’souza le Moushmi-hai chun Portugal tieng an liemsan.

An khat tawkin Abhay chu a car man tam Benz khalsuokin Kalinaah thilpek chawiin Engmawi-hai a va zawng hlak. An inhluona pa chun Mumbai hmun fienriel deuhah an um ni tang a tih, annawleh, an vengtieng an kir nawk tah ni mei a tih ti’n a lo hril hlak.

Hi novela changtu mi hran hran haia inthawk inchuk ding tam tak a um. Lal Sielte-in a sum dit leia a ram zawr khin a mipuihai lai harsatna namenlo an tlun a. Ei rama tuikhuop (dam) siem tum amani thautui chosuokna hmun zawr nisien, a ram neituhaiin an ri miri an sawn el thei ding dam a mi’n ngaituotir.

A changtunu Engmawi hmetha, mani thienghlimna zawra hun sawt nawtea sum tam tak hmu thei a nih. Sienkhawm mi lungril det, mani inthunun thei, thi theina hmun le huna khawm a thienghlimna hum ngam, nungchang entawn tlak ‘role model’ a tling tak zet. Malsawmna dawng tlak a nih hrim. Real lifeah khawm eini North East mihai hi nuhmei tak tak dingin Vai hausahai hin an mi dit nawh a, exploit ding mei mei a an mi dit a nih.

Hi novel ziektu hin thiltlung hrim hrim a plot a hei siem dan, tiemtuhai suspension-a inumtir dan a thiem em em a; a novel hi a vawikhatnaa a ziek nisienkhawm professional touch a nei tlat. Engmawihai venga iengkim tuor huoma zuitu, lal nau Dan-in a thisen meua ziekin “Ka hmangai che”a ti khan chu, Engmawiin khan a hmangai ve naw dim an ta? ti’n suspene-in ei lo um a. A tawpa Sharon inah tui an insilfai hnungah, Khushuant Singh-in a mu mua a khea zawlro deuhva a ziek ding kha, Pu Stephan chun, “He (Dan) undressed the slippery nightdress and pressed his chest against hers, touching slow with his bare hands the curvy warm torso, and then her bottoms and then her right thigh,”ti’n an hei tiel mawi tete a, “And spun into the bed, both naked. Time stood still and speeded up at the same time. They make (made) love and they felt like skydiving although they had never skydived before. They both felt like a moment in time that was not deceived by anything unreal” tia a hang tlip dam hi a ziek nal tlek tlek hle! A ziektu hi India rama top college pakhata seilien a ni bawk a, a Saptawng hi hnang met thiemin inruol zaia hnang a met angin a naming a nalh; adjective le slang a hausa a, an khat tawkin ‘no/asap’ tihai a hmang uor hin, a changtuhai dialogue a sukhring zuolin ka hriet. International readership thlirin novel dang khawm la hung ziek nawk pei sien nuom a um ngei. Kei chun “A yuong novelist star is born among Hmar intellectuals” ka ti hiel.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate