Responsive Ad Slot

Khawtlang thienghlimna hi

Tuesday, July 30, 2019

/ Published by Simon L Infimate
~ Jr Amo

Khawtlang thienghlimna hi mimal tin mawphurna a ni lai zingin hmalak dan infuk le ṭhangtlang a ngai hle. A thu chun khawtlang thienghlim hi a dit naw tukhawm um nawng ei ti maw, ram changkang fai tak tak le inhnarum tak tak hai angin ei ram um ve sien, ei khuo um ve sien tiin ei sungtuo hlak ring a um.

Mihriem ei hung pung hrat ang bawkin ei inrelbawl dan hai khawm siem thiem, siem ṭhat le sukhrat a ṭul deu deu hlak. Chuong anga thaw naw chun harsatna chi tum tumin a mi tlak buok thei ta hlak a, a tawp a tawp a chun buoina namen loin ei buoi pha thei ta hlak a nih.


A thu ringawt a thupek/inhriettirna siem elin a hun tawk naw a, a taka a'n chang thei ngeina ding chun sawrkar thuneitu in hma a lak thiem a ṭul hle. Eini lai VA/NGO/CSO hrat tak tak khawm an um a, anni hai leh thawtlang thiem chun hlawtlingna  khawm a um thei a, chu chu makmaw khawm a ni hrim a nih.

Khawtlang thienghlimna, faina le inzawm hi a'n hmatieng sawrkar in hmun tum tum/khawpui sunga cheng hai lai inhrilhrietna (Awareness Campaign) a hung huoihawt a pawimaw tah tak zet. Inhrilhrietna hai khawm hi a hminga thaw el loin, a ram mi, a khuo mi a cheng haiin thumal tin fie taka an hriet ngei thei dan lampui dapsa a pawimaw em em. Central Sawrkar, ADC Churachandpur/District Administration hnuoia dan le dun amani policy um hai khawm mipuiin an hriet a, an zawm theina dinga hmalakna a um vat a pawimaw tah hle bawk.

Sawrkarin hi thawna kawnga hin mawphurna pawimaw tak el a nei a nih. Ei ni lai sawrkar chu thil po po hi mipuiin ei thaw pek vawng ta angin a um taa, sawrkar a nina nei hai khawm inhawi an ti pha a, nasatakin ei sawk zangkhai khawm a hawi a. Khawtlang le ram enkaitu ding an nih ti khawm hi an in hriet rak ta naw nisien a hawi tah. Hieng ringawt hi ni loin, ei aiawtu dinga ei thlang hai, sawrkar a lien taka inthawk a chin tak hai hin mawphurna an nei hi indik taka an hlen thei dan ei ngaituo a țha a nih. Pressure pek hne an țul a, chun, an ni ngei khawma mipui rawngbawl dinga inpe an nih ti hi an inhmai ding a ni naw hrim hrim a nih.

Faina, thienghlimna an ngaipawimaw leiin Mr. Modi a rawi hai, Parliamentarian haiin India rama faina hmun pawl tak Parliament huomsung țul rak loin an phît phît el a nih.

Churachandpur, a bikin khawpui sung (Town Area) hi hma ei sawn hle a a'n lang lai zingin khawtlang thienghlimna ngai pawimaw tawk naw lei chu ni ngei a ta, Churachandpur khawpui sung khawm a ṭawp zie chu ten le inzakpui seng lo ding hiel hmu ding a um a nih! Chu baka chun a khu em em bawk. Hriselna ta ding khawma a țha naw em em, ei hmunhnawk hnai te te a um hai hi.

Khawtlang thienghlimna le inzawm hin hmalakna ding a tam hle a, mihriem hriselna tading khawma pangzatum khawp hmunhnawk, thil pawrche tak tak hai hlak nullah, tuiluong vadung chin le lien haiah pei a ni hlak! Hi hai luongkhawmna Tuiṭhapui Vadung chu ngaituo a um tah hle a nih. Hun sawt a sei a ding ngaituo chun hmunhnawk sie/thak khawmna bik hmun tam tak ah siem a, chu chu Sanitary Tipper Truck/hi taka dinga hmang bik Motor ha'n an lakkhawm vat vat a pawimaw hle a nih. Hi dinga hrilhriettu hi a pawimaw hle a, chuong ang thei ding mi chu sawrkar thuneitu khawma an nei a ngai.

Faina le thienghlimna hi pawimaw tak taka ei ngai a hma ei lak ding a ni chun fund hai khawm a ni dan ding ang taka hmang a, mipui ta dinga rawngbawl a pawimaw em em. Dan siema hmunhnawk dehawn ta naw ro ti ringawt hi faina le thienghlimna lampui a ni thei nawh, a process a um a ngai a nih. Tlar hmasa tienga hrillang ang khin, vadung, ei kawl le kieng hai a fai theina ding chun hmunhnawk dehawnna bik ei nei chu makmaw a nih.

District le council thuneituhai țhangkawp a hi thu hi pawimaw tak (top most priority) ah sie hai sienla nuom a um a, hming țhatna ding ni loin mipui hmakhuo ngaina le taksa le hriselna le environment humhalna dinga hma la tak tak dingin ei fiel tak zet a nih.

A ram mi ei tam ta si a, hmunhnawk dehawnna hmun ei nei tlawm taluo leiin ei hmunhnawk phurtu motor le dehawnna hi andai tawk naw khawm a hawi el chau loin a dehawnna hmun hi a tlawm hrim hrim bawk a nih.

Thuneituhai hin thil inhmaw um le pawimaw ah ngai hai sienla, hi thil hi an hung bawzui vat nuom a um tak zet. Khawtin lal le VA hai khawm inhmupui hai sienla, khawtinin khawhnawm ah dumping group nei thei seng dan ding lampui dap hai sienla, khawtinin a thei em naw khawma khuo hni dam ințawm thei dingin hmunhnawk dehawnna hmun siem a hun ta hle. A ni naw chun, hieng ringawt hin chu, ei ram hlutna le inhawina po po chu ei ni vek a suksietu ning ei ta, ei suksiet siem le tungding nawk chu suongtuona chau a ni lem el thei tah!

Khuo tinin hmunhnawk dehawnna hmun ei nei fur ta chun, vadung le khawlaidunga hmunhnawk deng thang mei mei hai chu khau taka khap thei khawm hung ni tang a ta, hmalak hung inhawi pei a ta, a zaiin ei ram chu mawi tak le inhawi, thienghlim le fai takin ei siem thei ding a nih. A process um si loa dan ei inzam khum ringawt hin chu thil sukpuitling a harsa a nih.

A chunga ka hrillang ta hai angin, thienghlimna le faina movement ei lo țan ding a ni khawma, district le council thuneituhai khawma fumfe taka ngaituo a hmunhnawk dehawnna tam lem, motor tam lem siem a pawimaw hle a nih. Motor chu a lo harsa deu a ni khawma khaw khat sunga chu ei hmunhnawk hai dehawn theina ding tawk chu mani ei intodel thei deu fur ring a um. A dehawnna ding ei siem si naw chun khawlam ei dehawn ding, ei vadung le nullah a hai bak chu maw. Hi neka ngaituona (idea) țhalem a um chun hmang ni lem sien, hi neka țha a ni si naw chun hi ngaituona hi sukpuitling thei nisien a țha ring a um.

Tu taka ADC Churachandpur hnuoia khawtlang thienghlimna enkaitu haiin ekin vadung a inkhaw lut tir le thli ṭawp hai a pei nawna dinga pei hai fine a siem dam hi mipui inza phur chi a la ni tawk naw hle lei chu ning a ta, umzie a nei bek bek nawh! A thu hrim ah fine ₹ 500/- le a report-tu'n ₹ 250/- lawmman a dawng ding ti hai hi duthusam chu a tling naw tak zet. Suksuoltu simna khawp a tling naw a nih. Hlawtlingna ding chun law enforcement hieng Police/VDF etc hai khawm ruoi le hmang hiel a ngai hmelin a'n lang bawk.

Ei ram chu sawrkar a hrat naw leiin iengkim CSO hmalakna vawng ang a ni a, mipui aiaw tuhai khawm hartharna an nei a pawimaw tah, inzakna chang khawm hriet a hun deu tah. CSO chau chun administration a kutah a sie thei naw a, sawrkar leh țhangkawp țul tei tei na a um leiin sawrkar khawm hi kawnga hin a pawimaw zie hre a mawng inza hawl hawl a țhang khaw ve dinga phut ding a nih, phut a ni naw khawma a mipui hai hmalakna chu inzakum a ngaiin a vilin a vil ve el ding chu a ni lem a nih.

Solid/Liquid Waste Management training dam hi hmun tum tum, khuo le veng tin a hai sawrkar hmalakna'n mithiem ha'n inhrilhrietna le inchûktirna nei hlak hai sien nuom a um. Central scheme le fund khawm hi anga hmang ding chu a um awm hle si a. Chuleiin, a'n hnu hma ngeiin khawtlang thienghlimna hi ei ngai pawimaw a, hma ei lak a ngai a nih.

A pawimaw hmasatak chu, iengkhawm nisien, khap ding ei hriet hai ei khap hmain, a aiawtu ding lampui dang ei sat hmasa phawt a ngai a nih. Entirna dingin, vadung a hmunhnawk dehawn ei khap chun vadung a ei dehawn nawna ding lampui dang, practical deu, local level a zawm thei nghal ding induong a ngai.

Vadung kama um haiin an ek vadunga an inluong lut tir ta nawna dingin a lampui dang siem, hril an țul. Khawlaidunga fak thei kawr mei mei thethang loa a um theina dingin dustbin hmangthlak, inzing deua sie a pawimaw. Chuong ang pei chun a dang hai khawm an ni vawng.

System flow țha tak ei siem naw chun, danglam an tlun nasa naw ding. Ei hmunhnawk hai dehawnna ding mumal a um si naw chun, vawisun inthiel ei ta, zinga khawlam ei pei nawk ta ding? Tui lampui ang angin ei luong dan ding felfai taka induong a pawimaw em em.

Chuong hai po po chu ei lungril ei tu lut theina dingin thiem le hnesaw taka inhrilhriet, a pawimaw zie, a țhat zie, a țium zie, a pawi zie hai po po, pass mark hmu theina khawp seng bek ei inhrilhriet phawt khawm a țul ding. Chuong hai po po ei thaw zo ta maw ei ti hun ah, dan chu khau tak el zam thei ni tang a ta, dan zawm le zawm naw tu chungah dan ang taka hremna pek thei a ni ngei ring a um.

Thlang ram le ram dang dang, fai tak tak le inhawi tak tak ei hmu hai hi kar khat karhni a an suoldawk el a ni ngai naw a. Plan țha tak, system zui ding felfai tak siemin chu dungzui chun a luongin an luong hlak leia an inrimna va hrie loin kum tam a hung liem chun a mawi zie le anhawi zie hai ei hung hmu ta lem hlak a nih.

Ram ințhang le hmasawn hai ințanna chu lien tak el a ni bik naw a, a chin taka inthawk a lien tak, an renga an thawtlangna le an inrimna ra an sik lem chau a nih.

Vawisun ei țan chun ei hmatieng thil ding ei siem ning a ta, ei țan naw a ni ruok chun zinga ei thawsuol zie hre chau ei tih.

"Put the trash in the CAN, man!"Rûnmawi
July 30, 2019
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate