Responsive Ad Slot

Assam a Hmar hnam movement le inzawmin mobilization nei

Friday, August 3, 2018

/ Published by Simon L Infimate
Muolhoi, August 03, 2018, Virthli (ONP): Liemtah ninga zan khan Saron HSA Hall-ah Assam Peace Team chun Assam rama Hmar hnam movement le inzawmin Mobilisation hun an nei. Hi huna hin hieng Saron, New Zoar, Kanaan, Mahur Garden haia khuosung ṭhuoitu hai, HSA, HYA, HWA, Val le nu le pa le inchuklai hai an ṭhang.

Hi huna hin Speaker dang dang haiin, Assam a Hmar hnam movement hung inṭan dan hai, Constitution besan a Assam a ei Movement thu, Sawrkar le tripartite talks (inbiekna) nei zat hai le hmasawnna hai, ei hnam movement a ei hmin a pawimaw zie hai an hril. Hi baka hin subject (thupui) hril zat hin indawnna le dawnna hun hawngin inhrilfie zuolna hai nei a nih.


Peace Team hi Pu Beisei Lungṭau, Chairman HPC(D) Assam Region in an rawi a, HSA GHQ & Assam Hills JHQ ṭhuoitu hai, HYA NC Hills & Karbi Anglong JHQ ṭhuoitu hai, HWA NC Hills & Karbi Anglong Region ṭhuoitu hai, Muolhoi Val Upa, Bethel HSA/HYA ṭhuoitu hai, Huonveng HSA & HYA ṭhuoitu hai le HPC(D) cadre haiin hi hun hi Muolhoi a inthawk mawtawr iemani zat feiin an uop.

Assam rama hin ei hriet ta angin Hmar Autonomous Council sawrkar a hni a ni a, HPC(D) hin kum 2011 khan Guwahati hmunah Union Home Minister hmaah an ralthuom hai an lo intung ve a nih. Hi taka inthawk hin tripartite talks vawi 7 lai nei a ni ta a, sawrkar hin interlocutor dingin Pu A.B Mathur a hung ruot ta bawk a nih.

Mobilisation le motivation programme hi Hmar Inpui NC Hills & Karbi Anglong Region le affiliated bodies hai popo joint meeting neina huna rawt a ni angin NC Hills sung hmun tina hi programme hi nei dingin riruong siem a ni a, Huonveng Haflong, Bethel Haflong a hai nei a ni ta a, hmun iemani zat haia nei dingin insingsa mek a ni bawk. NC Hills zo hin Barak Valley tieng khawm thaw pei tum a nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate