Responsive Ad Slot

HSA in SDO Office hai an innghatna hmun senga kai dingin thu a pek

Sunday, July 1, 2018

/ Published by VIRTHLI
CCPur, June 30, 2018, Virthli (ONP): Hmar Students' Association (HSA) General Headquarters chun Churachandpur hmuna SDO/BDO Office hawnga kai hai chu an innghatna hmun Sub-Division Headquarters a kai ta dingin thu a pek. Hi thupek hin Manipur Chief Secretary in January 25, 2018 ni a SDO le BDO hai an office innghatna hmun senga kai ta dinga Order a lo insuo tah chu a thangsan a nih. HSA Thupek dungzui hin Tipaimukh le Vangai SDO Office hai chu an innghatna hmun ngeia ni 10 sung ngeia kai dingin an hriettir a nih. Hi thupek hi thlir bik nei loa mipui hai ngaituona lei liu liua thaw ani thu le Manipur CM in "Go to Villages" mission ti a khekpui le khawm an mil hle a, HSA chu hi chungthu a hin det deuin ngir a tia, mipui ta dingin sin a thaw zing ding thu HSA thupek chun a hril.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate