Responsive Ad Slot

HSA 56th Gen. Assembly hmang zo

Tuesday, March 6, 2018

/ Published by VIRTHLI
Report (A tlangpui):
HSA 56th Gen. Assembly hmang zo
(Bible Society of India (BSI) le Education Fund a ding thawlawm dawl, Pu Thanghlun Hmar, IRS, Adviser, HSA-GHQ in ₹ 10 Lakhs le Pu Lalropui CoA, HPC-D in ₹ 2 Lakhs lampui siemna dingin pek an intiem)

Ankhasuo, March 06, 2018, Virthli (ONP): March 2-4, 2018 inkar sung khan Ankhasuo, Pherzawl Dist., Manipur ah "Kan Ram, Kan Rohlu" (Our Land, Our Treasured Jewel) ti thupui a neiin Hmar Students' Association (HSA) 56th General Assembly chu hmang zo a lo ni tah.

Hi Gen. Assembly hi Session pakhuo (9)- Inaugural Programme, Main Celebration, Business Session I & II, Cultural Nite, Worship Service ṭum 3 le Ceremonial Function haia ṭheṭhawp le Assembly Affairs Election 2017-2019 hai nei a nih. Hi hun sung hin HSA Choir a inthawk le mi tum tum a'nthawk hla le rimawi, malzai hai ngaithlak thlak hlak le Cultural Troupe HSA JHQ le Branch tum tum haia inthawk hnam lam chi tum tum suklang le hla ngaithlak hlak a nih. Mikhuol 400 bawr vel an fekhawm a, Hall khawm an bit ṭha thei hle.March 2 Zan: Inaugural Programme - Gen. Assembly ṭan zan HSA Gen. Secy. hmasatak ngainatna le hrietzingna'n Ankhasuo Khelzawl a 56th Gen. Assembly hmangna Hall bawl a um, 'Rev. VL Ralsun Hall' tia ko chu hi zan a Functional President Pu Joseph Lalrothang President, Hmar Inpui-GHQ (Hmar Supreme House) in hawngna a nei a. Hi zan hin Jiribam bieltu MLA Pu Asab Uddin chu Chief Guest a ṭhangin ama hi ama ngainatu le ditsaktu iemani zat a hnam chanpui hai le a biel sunga Hmar haiin an ṭawiawm a nih. A thu hrilna a chun hieng ang hun a ditsak a nina chu lawmum a ti hle thu hrilin HSA chu Hmar ṭawng ngeiin 'HSA dam zing raw seh' tiin a ditsakna insangtak a'n hlan a nih. Functional President chun Pu Asab Uddin chu Hmar hai MLA a ni thu a hril a, Inchûklai hai chu hnam inpumkhatna suk sie thei zawnga inlak binga Kohran inhnik lo a, hnam hmakhuo le hnam hmasawnna ding ngaituo a, hnam inthuruol a pawimaw thu hai hrilin ṭhang la thiem dingin a'n fui. Hi zan hin HSA ṭhuoitu fam lo chang tah hai inzanain sûnna (condolence) hun hmang a nih.

March 3 Sun (Chawhma): Main Celebration - Chief Guest in Dr. Chalton Lien Amo, Tipaimukh bieltu MLA a ṭhang a, HSA 56th Gen. Assembly Souvenir buotsai a um chu tlangzarna a nei. A thuhrilna hun a chun a hmalakna chi tum tum hai hrilna le tulai social media tum tum haia thu diklo inleng vel um hai hrilfiena a nei bakah HSA/Inchûklai hai chu ṭan bik neia politics ah inrawl ngailo ding le ram le hnam hmasawnna dinga ṭhang la thiem dingin a'n fui bawk.

March 3 Zan: Cultural Nite hmang a nih a. Chief Guest in Pu Dr. L. Fimate, Director, Mizoram Institute of Medical Education and Research (MIMER), Aizawl, Mizoram a ṭhang a, a thuhrilna hun a chun a hmalakna chi tum tum hai a hril a, National Highway lampui ṭha naw chungthu a chun inelna ṭhain 'Tu lampui siem ṭha ṭha' inel di'n a cho/a nuom thu a puong. MLA lo in candidate ve hlak in tling zo ngai naw sienlakhawm Hmar hnam le mipui hai a thei ang anga ṭhangpui an pei zing thu hrilin tuhin Mizoram ah sin a nei le a zawm san nawk el nasan hai a hrilna a chun Hmar mi tam tak in an la hung sawr thei ding thu a hril a, Aizawl a bazar a kai khawmin Hmar ṭawngin thil man a'n dawn, a dawr hmasa zet a, an hriet naw chun an ṭawng a hmang chau hlak thu le hnam a'n vawi zie thu hai bakah entawn tlak an nina 'toilet culture' tiengah toilet rimsie lo le fai, fena na bazar, dawr, office, mimal in khawm nisien hmang thei dinga toilet an nei hai a hrillangsa bawk.

Guest of Honour Pu Lalhrillien, EM, ADCC, Manipur le Functional President Pu Lal Hossan, MDC, ADCC, Manipur hai khawmin HSA chu hnam sunga pawl upa pawl tak a nina chu hrie zinga member inchûklai hai chu hnam ta dinga ṭhang la nasa nawk zuol dingin an infui.

Ṭhenkhatin Hmar hai chu chau tah hle le hnam dang hnung hnawt ta hle a, an ngai hle le hril laiin Chief Host Pu Thanghlun Hmar, IRS, Adviser, HSA-GHQ (Guwahati, Assam) chun a thuhrilna hun a chun Hmar hai chu nina insang tak tak chel phak tam tak ramtin ah an um thu a hril a, hi hun a bawk hin lampui ṭha naw siem ṭhatna dingin tulai hnaia a ram zawrna hlawk a'nthawk Ankhasuo/Vangaitlang lampui siemna dingin ₹ 10 Lakhs lai zet pek a tiem thu a puong bawk. Hieng anga mimal ṭhahnemngaina a lampui siemna dinga sum peksuok hi hriet ding a vang hle. Pu Lalropui Chief of Army, HPC-D khawmin lampui sie in a lungril a tawk hle leiin ₹ 2 Lakhs pek a'n tiem bawk. Ama hin a tawp chen umin hi Gen. Assembly hi a ṭawiawm a nih.

HSA 56th Gen. Assembly ding lei hin tulai hnai khan lampui le leilak ṭhat naw zuolna hmun hai chu bieltu MLA pahni haiin an siem ṭha a, Jiribam Town sim-thlang tienga 36 KMs a hla, Tuiruong Vadung (Barak River) kama um Ankhasuo khuo tak chu motor kal inhnuoi deu Car hai khawm a tlung thei hram hram a. Ruosur le fur hun a ding chun tukhawm hin duthu a sam naw hle a nih. Hril a um hi JT Road khawm a nih a, tuhin NHIDCL kut a um ta dinga hril le sukfel ṭul hai khawm buoipui fel thawkhat, sin ṭan el ta ding anga hril a nih.

Special Guests le Special Invitees a ṭhangin Hmar Inpui-GHQ ṭhuoitu, HWA-GHQ ṭhuoitu le Mizoram a inthawk Student Organisation tum tum hai inthlungkhawmna Mizo Students' Union (MSU) ṭhuoitu ha'n an ṭawiawm a, MSU hin Nk. Chawitei Ralte hlasak thiem an hung ṭhuoi bawk. Ama hin mipui a chawk hlim hne hle. Hieng ṭhuoitu hai hin thuhrilna hun an nei tawl a, an thu hrilna haia chun HSA chu suongum an ti thu le a ṭul ang peia hmalak tlangpui an nuom thu hai an hril tawl.

March 4 Sun le Zan: Worship hun haiah Rev. HP Runremthang, Youth Co-ordinator (YCO), Independent Church of India Speaker in a ṭhang a, Sinlung Hills lo fang a, HSA a lo in vakvaipui dan hai le hieng ang hun a social le Pathien thu chekpawl a hun hmanga um chu ropui a ti thu hai hrilin Pathien thucha ropui tak el ama a inthawk ngaithlak le ama a inthawk bawkin Pathien inpakna hla ngaithlak a nih.

Bible Society of India (BSI) a HSA rawngbawlna dingin thawlawm dawl a nih a, ₹ 11,247/- hmu a nih. Chun, hi Gen. Assembly hun sungin HSA Education Fund a dingin mi ṭhahnemngai haia inthawk ₹ 5.4 Lakhs vel hmu a nih bawk.

Independent Church of India, Central Kristien Ṭhalai Pawl chun hi HSA 56th Gen. Assembly Chibai bukna'n ₹ 10,000/- HSA an inhlan a. HSA ṭhuoituhai chun lawmum le ropui an ti tak zet.

HSA chun an Gen. Assembly leh inzawm hin Bufai bag an sem a, Assam Board (SEBA) hnuoia tukuma Class X exam a Hmar MIL a mark hmu insangtak Nk. Angela Khawlneikim d/o Pu Biekchuoilo, Hmarkhawlien kuomah famtah Pu Ngursunthang Award of Excellence chu Pi Lalthanmawi le a sungha'n citation le sumfai ₹ 5,000/- an inhlan bawk.

Hi HSA 56th Gen. Assembly hrietzingna dingin HSA chun Ankhasuo Community Hall sir lai lung an phun a, Pu L. Rothanglien Khawbung President, HSA-GHQ in a hawng a, Pu Lalthlamuana Hmar Speaker, HSA Assembly Affairs in a uop bawk.

Tuhin HSA Gen. Hqrs hnuoiah Joint Headquarter 13, Manipur, Mizoram, Assam, Delhi, Meghalaya haiah an um a, Branch 4, Karnataka, Maharashtra, Assam haiah an um a, Unit iemanizat an um bawk.

HSA Assembly Affairs Election 2017-2019 nei a nih a, hieng hai hi thlang tling an nih:-
Speaker:
Pu Lalthlamuana Hmar
(Shillong, Meghalaya)
Deputy Speaker:
Pu John L Puruolte
(Muolhoi, Assam)
Assembly Secretary:
Pu Lalringum Riengsete
(Muolhoi, Assam)
Deputy Assembly Secretary:
Rothangkhum Sungte
(Aizawl, Mizoram)

Anni hai hi intiem kamna (Oath Taking) Rev. HP Runremthang in an nei tir a nih. HSA hi tukum Oct. 3 hin a kum 79-na ding a lo ni ve tah a nih. Hmar hnam pum huop a pawl um hai laia chun a upa pawl tak a nih.

HSA 56th Gen. Assembly rorel pawimaw tak tak hai lai hieng hai hi a ṭhang.

North Cachar Hills & Karbi Anglong Joint Headquarters tia ko chu remchang le ṭhalem dinga ngai leiin Assam Hills Joint Headquaters tia thleng a nih.

Sinlung Hills Joint Headquarters in 57th General Assembly mikhuol dinga a ngenna chu General Assembly in a pawm.

Hi HSA 56th Gen. Assembly hmangna le inzawma a hlawtling ngei nadinga kawng hran hran haia thei tawp suo a, hmalatu hai popo kuomah HSA-GHQ chun lungril takin lawmthu a hril.


PS: Ankhasuo hi internet duthusam a hmang mumal thei nawna hmun a ni leiin ei hung update inhnu met a nih.

Video: Rev. HP Runremthang a sermon-naYouTube Link: https://youtu.be/uP_IuT5PnHg

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate