Responsive Ad Slot

HPC (D) Consultative Meeting nei; Inbieknaa Palai ha'n report an pek

Saturday, August 13, 2016

/ Published by VIRTHLI
CCPUR, August 13, 2016, Virthli (ONP): Aug. 13, 2016 sun dar 11:30 AM khan VTI Auditorium, Rengkai, CCPur hmun ah Mizoram sawrkar le Aug. 10, 2016 a inbiekna nei, Hmar Peoples Convention (Democratic)/HPC (D) chun Hmar hnam sunga pawl tum tum hai ko khawmin Consultative Meeting an nei pui nawk. Hi huna hin Mizoram sawrkar le an inbiekna chu an palai haiin report kimchangtak an pek. Hi huna hin HPC (D) chun Sixth Schedule le Autonomous Council an ngenna chu an la tawpsan naw thu, Mizoram-HPC MoS July 27, 1994 Accord thu a lungawi tawklo leia HPC (D) pieng a ni thu le Mizoram sawrkar khawmin tuta inbieknaa an hrietthiem thu, MoS 1994 Accord sukpuilting dinga Court a pawl țhenkhatin Mizoram sawrkar an hekna chu a hran a ni a, an lo hlawtling a ni chun HPC (D) in a lawmpui thu. Sienkhawm, lo innghat burna tlak an naw thu, Court in a thaw thei chin a uma sawrkar le tuta inbiekna anga chingfel chu a pawimaw le a țha tak a ni thu, Court a Mizoram sawrkar khing a ni leia hi inbiekna hi Mizoram sawrkarin a rawt anga hril chu thu diklo hulhuol le ngaidan indik lo a ni thu hai an hril a. Aug. 10, 2016 a Mizoram sawrkar le inbiekna chu boruok a țha tawk thu, hmatieng peia khawm hnam sunga pawl tum tum hai, hnam mipui le demand area a mihai rawn pei anni ding thu hai an hril. A bul țan chauh a ni leiin hnam mipuihai chu lung lo inhmaw lo dingin le thurawn țha hai lawmlut zing a ni thuhai an hril.


Hi huna fekhawm Hmar hnam sunga pawl tum tum hai chun Mizoram sawrkarin HPC (D) le demand Area a um hai harsatna hriea, inremna tluontling a um ngei theina dinga hma a lakna le Aug. 10, 2016 ni a inthawk inbiekna a țan pui thei ta chu lawmum an ti thu hi huna hin an puonga, hi inbiekna hin ra țha a hung insuo ngei an nuom thuhai an hril.

Mizoram sawrkar le hin September thla sung ngei hin inbiekna nei nawk dinga ti a ni a. Hi le inzawma Mizoram sawrkarin HPC (D) in an thil dit le nuom dan hai ziek suoka inbiek nawk huna phar dinga a ngenna le inzawmin hi huna fekhawmhai chun Drafting Committee indin nghalin anni haiin a țul ang anga hma lo lain, inbiek nawk hma ngeia la entlang nawk dingin thutlukna an siem a. Social Media tum tum haia thuvuongva indiklo thedar le hril rika umhai chu a hranpa taka anni thusuok siem a ni ngawt naw chun lo awi  ngai lo dingin le hi inbiekna hin hnam le ram tadinga ra țha a hung insuo ngei theina dinga Pathien kuoma țawngțainaa lo san dingin HPC (D) chun ngenna hnam mipui le anni thlawptu taphawt kuomah an siem.

Drafting Committee a hin Convenor dingin Dr. John H. Pulamte (Social Activist) le member dingin Lalțhalien (Secretary Assembly, Hmar Inpui GHQ/Hmar Supreme House); Dr. Vanlalnghak (Assembly Speaker, Hmar Inpui GHQ/Hmar Supreme House); Francis Songate (Gen. Secy., Hmar Inpui GHQ/Hmar Supreme House); Lalthlamuana Hmar (Assembly Speaker, HSA GHQ) le David Buhril (Social Activist) hai ruot an nih.

- LRS Puruolte
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate