Responsive Ad Slot

HAA hmalakna a fe mek; mipui kuomah ngenna a siem

Sunday, August 14, 2016

/ Published by VIRTHLI
CCPUR | Aug. 14, 2016, Virthli (ONP): Hmar Artiste Association (HAA), General Headquarters-in Thiemthil le Rimawi hmanga Hnam le Tawng chawisangna dinga Unit indin dinga a hmalakna chu tluong takin a la fe peia, tuchen a hin khuo 12 chu hlawtling taka fein Convenor hai a siem peia, hieng Convenor hai hi Unit indinna ding chungthua mawphurna pek nghal pei anni bawk. Tuchena khuo a sir ta hai chu- Muolvaiphei, Saikawt, Khawmawi, Ramthar, Bethel, Muolbem, Thenmuol, Ngurte, Lamka, Rengkai, Sielmat le Thingchawm hai an nih. Hieng khuo haia hin beiseina khelah lo lawmluttu an hmuin HAA Gen.HQ. chun khaw mipui hai chungah lawmthu a hril a. Chun hmatieng peiah hnam rawngbawltua mi ngaia in hawng taka kalpen tlang pei dingin HAA chun Hmar mipui kuomah fielna a siem.


Aug. 14, 2016 Pathienni inkhawm tin 1:00 pm vel hin Tuiring le Langza hai kan dingin HAA Gen. HQ. chu an puocha mek thu thuoitu haiin an hril. HAA hin hmatieng ah hnam le tawng chawisangna dingin thiltum lien tak tak le tha tak tak a nei meka, chun hlasaktu, hla phuoktu, lemchangtu, lemziektu, rimawi tumtu le thiemthil chi hran hran nei hai dawmsangna dingin platform thalem buotsai pek chu a thiltum lai a thangsa thu an hril bawk. Hieng a ni lei hin HAA Gen. HQ. chun inhawng taka a hmalakna lo hriepui dingin mipui kuomah ngenna a siem.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate