Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 02 July, 2016

Saturday, July 2, 2016

/ Published by VIRTHLI
Ruopui vanawn sur leiin CCPur khawpui sunga cheng mi tam takin harsatna an tuok
Naupang kum 4 mi tuihawk lienin a len hlum 
CCPUR: July 1, 2016 (zani) zantieng 1:00PM vela Churachandpur district­a  ruopui vanawn sur leia  CCPur khawpui sunga vadungte­ Chiengkawn vadung, Lanva vadung le Sielmat vadung hai nasa taka an luongliem leiin vadung bul le hmun inhnuoina hmuna cheng tam takin harsatna nasa tak an tuok pha. In tam takah tui a lut nasa leiin tui lutna In neitu hai le tlawmngai pawl han thuomhnaw hai thak dawkin hmun himna hmunah an thakpui tawl.Hienganga khuo le veng tum tuma vadung tui lien leia mipui an buoi sup sup lai hin  Gangpimual a, Mr Khaizakham @Khakham chengna in chu tuihawk hung lien phutin a chîm a, Ms Tingpaklien (4) d/o Khakham of Gangpimual chun an in hnungtienga an par khawi hai insunga hrelut an tum huna an step sir pelin nulla sungah a tlalut a, nulla tuilien hin a fen a, sansuok tuma bei a ni hnung hun iemanichen hnungah Tingpaklien hi a thisain hmu a nih.  Tingpaklien hi Covenant School, Mualkoi a Nursery inchuklai a nih. A ruong hi July 2, 2016 hin vuiliem ning a tih.

Lanva vadung tui luongliem chun Rengkai khawsung a vadung panga um In tam takah tui a lut a, Pu Ringai le Pu Hmingthai hai insung le compound haia chun tui a lut nasa hle a, an thuomhnaw le an ran hai HYA le tlawmngai pawl han hmun himna hmuna an thakdawk pui, hi lo khawm Rengkai Edenthar le Tahiti Hill lai khawm in tam takah tui a lut a, Rengkai Cemetry road lai khawm kawng chena pal theiin tuihawk a luong.

Sielmat tieng khawm Chiengkawn vadung luongliem in Vanso Leikai laia Pi Lalnunnem le Pu Ruotlien Vanso Carpentry workshop haiah tui a lut a, HYA hmalaknain thuomhnaw hai hredawk le inthielfaina sin thaw a nih. Chun, Sielmat vadung tui luongliem leiin Bijang le Hmarveng suk tiddim Road lai tuihawk nasa takin a luong a, Dawr le in thenkhat haiah tui a lut bawk.

Chiengkawn Vadung lien hin Public ground saka sungkuo pathum in an hluo Lalchin in   bakah Ngulkhanthang in sungkuo pathum in an huo haia chun tui a lut bawk. Hi lai biela cheng mipui hai chu tlan khawmin an thuomhnaw hai an thakdawk pui. Lalchin in hnunga protection wall a sukchim leia tui hi nasa taka hung lut a nih. Chun EBCC Hiangtam Lamka Sunday School protection wall khawm a chim bawk.

Chingmang veng, Lhangjol khuoa ruosur nasat leiin mimkei a tlung a, thi le hliemna tuok um naw hai sienkhawm Mr Soiminlian h/o Lawllawmlhing chengna a sukawn a; Ginzathang of Chinmang Veng, Lhangjol toilet septic tank tuilienin a suksiet bawk.

Khawpui sunga vadungte hai nasa taka an luongliem lei hin tuihawk lampui haiah chirhak nasa takin a maksan a, lampui nasa takin a sukpawr a, motor le kea inlawn hai ta dingin harsatna nasa tak an tlun pha. Hi thu ei sut chena hin in iengza am tui a lut a ti le in iengzam suksiet a nei ti hrietna ei la nei thei hri nawh.

Vadungte toilet le inzawm hin Pu Laldawnlien Varte, President, HYA GHQ le Pu Francis Songate, Corr. AIR/DDK Imphal le Hmar Inpui GHQ Secretary ni bawk hai khawma thei ang angin hma an lak a, AIR Imphal Hmar programme le a dang dang haia khawm tuilet thu hi puong a nih.

Tuilien tuortu hai HYA GHQ President chun a tuorpui thu a pong a, a thei ang anga hma a lakpui ding thu a hril bawk. Thina hiel tlung le sietna tuok hai chu pawi a ti le tuorpui thu Info. & Publ. Dept., HYA GHQ chun a puong bawk.­(with inputs from LRS)

ZEO in  Thingchawm UP School  thar a hawng
CCPUR: T. Goukhomang, ZEO, CCPur chun zani zantieng 2:00PM khan Thingchawm khuoah SSA 2012­2013 hnuoia bawl Upper Primary (UP) School building bawl thar chu khuolliena thangin a hawng. Hi huna hin DI Tipaimukh Pu Lalhmasawn le ZEO staff hai khawmin an uop a, school compound sungah thingkak phunna an ngei nghal bawk.Upper Primary School hawnga um hi Class VIII chen inchuk theina ding a nih. Hi huna ZEO CCPur in thu a hrilnaah, Thingchawm HSA hai chu School thatlemna dinga an thurawn iengtik lai khawm a lawmlut zing thu a hril a. Quality education ei dit a, nu le pa hai chunga khawm mawphurna iemanichen an nghat a, teacher hai chunga chau innghat nawng ei tiu a, student hai khawm inchukna tieng nu le pa hai ringtlak ni tum ei tiu tiin a hril. Primary School ­a inthawk Upper Primary School­a hlangkai a nih. Kum 1987 a kha Primary School hi inthut a nih.  ­(Fela)

HPC (D) in tawpsan dingin
CCPUR: Hmar Peoples’ Convention Democratic (HPC­D) operational area sungah tulai hin mi thenkhatin sumdawng/supply­a invak velhai an sukbuoi bakah an vau hlak ti hriet a ni a, suizui zing an nih. Hienganga thil thawtuhai hi an thil thaw tawpsan hmak dinga inhriettir an nih. Hi thusuok pawisa lova thaw sunzawm an um a ni chun an phutawk hremna pek ning an ta, amaw anni mawphurna ning a tih. Hrem le action lak a lo ni khawma hnam le pawl thila lak thei ninaw nih tiin zanita J.L Hmar, Town Commander, HPC(D) GHQ, Sinlung thusuok chun a hril.

NYC selection result
CCPUR: Nehru Yuva Kendra (NYK)/CCPur hnuoia kum 2016­2017 sunga National Youth Corps (NYCs) 10 lakna dinga zani hmasaa interview neia um result puong a ni ta a, kum 2016­17 a dingin hieng a hnuoia hai hi thlang an nih­ (Fresh selection) Langminlun, Lunkhohao, Ngamlawmsang Joute, Th. Tunmuanlal Simte, Sonminlal Haokip, Hatzalam, Margreth Aimol, Lhingneikim le Melody Vungthianching Singson le Waiting list­ah Kaielmuon Gangte, Jeffrey S. Zote le Nempineng hai sie an nih.

A hnuoia hai hi an term extended a ni bawk­ T. Solemmang Haokip, Thanglenpao, Manglenthang Khongsai, Kimngaihlian, Lhingneichong, Pauvanglien Gangte, Haungaihnem, K. Kamjakap Chongloi, Tinneikim Haokip, Kimnunnem, Lydia Chinglianmawi Simte le Thangkholen Haokip.

Fresh selection candidates hai chu DYC, NYK, CCPur kuomah an hmatieng in report dinga inhriettir an nih.

APSC Exam 2014 an hlawtling; ei lawmpui hle
CCPUR/ GUWAHATI: Assam Public Service Commission (APSC) huoihawtna hnuoiah Assam Civil Service (Jr. Grade) and Allied Services hai lakna dinga Combined Competitive Examination, 2014 final result puong a ni ta a. Ei ni mi 2 in hlawtlingna an chang.

Hlawtlingna chang hai chu­ Nk. Phyllis VL Hmunsiami Hrangchal, d/o Lalhmuaka Hrangchal of Muolhoi, Haflong, Assam le Pu James A. Songate, s/o (L) Songlienthang Songate of Hmarkhawlien/Muolhoi hai an nih.  Nk. Phyllis hin Assam Civil Service (ACS) Jr. Grade a hmu phak a,  Pu James A. Songate hin  Assam Police Service (APS) Jr. Grade a hmuh.

Nk. Phyllis VL Hmunsiami le Pu James A. Songate hai hi APSC huoihawtna hnuoia Combined Competitive Examination, 2015 (Prelims)­a hlawtlingna changa Mains exam pe ding eini mi 10 chuong um lai an thang bawk a nih. Nk. Phyllis hi SSC hnuoia exama Tax Assistant sin hmu ta le Pu James A. Songate hi Employment Oficer sin chel mek a ni bawk.

An hlawtlingna hi ei Chanchinbu chun a lawmpui hle. (with inputs from Virthli)

Parliamentary Secretary lakna hi India danpui kal le bawsietna a nih: Th. Chaoba Singh 
IMPHAL: O.Ibobi Singh Chief Minister nina hnuoia Manipur­a Congress sawrkarin parliamentary Secretary 5 a lakna (inducted) hin India danpui (Constitution) a kalin a bawsiet (un­constitutional) a nih tiin zanita BJP Manipur Pradesh Office, Imphal­a Press Conference  hunah Th. Chaoba Singh, Convenor, Election Management Committee, BJP Manipur chun a hril. India Constitution Article 164, Sub­Section 2 (IA) dungzuiin State chin, Manipur ang chun CM thangsain a tam takah ministers 12 an um thei. Amiruokchu, hi dankal hin October 10, 2012 khan O.Ibobi Singh sawrkar chun parliamentary Secretary 5 a laklut belsa bakah official gazette an suo a chun hieng Parliamentary Secretary 5 hai hi Minister of State rank an nih. CM thangsain ministers 12 an um a, hi hnunga Parliamentary Secretary 5 lak belsa nawk chu “Unconstitutional” a nih tiin Th. Chaoba chun a hril.

National Sports University indinna dingin Yaithabi Loukon­ah ram le hmun sukfel vawng ni taa CM O.Ibobi Singh in a hril hi an dik naw a, ram le hmun chungthu la sukfel lo, ram buoi a la nih. Hi University indinna ding state sawrakr in ram le hmun a sukfel hma chun University bawlna ding hin sawrkar thlungpuiin hma hung la thei naw nih tiin Th. Chaoba chun a hril.

May thlaa inthawk khan National Food Security Act (NFSA) hmang tan a ni a. Amiruokchu, Manipur state sawrkar hi thilah hin a titak naw leiin Manipur­ah NFSA hi a rengin a flop vawng a nih tiin Th. Chaoba chun a hril bawk. NFSA indiklo taka thaw le hmang suol a ni leiin mi tam tak a suklungawinawin a suklungsen thu khawm a hril.

State Journalists Award, 2016
IMPHAL: Manipur State sunga cheng Journalist­hai ta dingin State Journalist Awards, 2016 hni thei a nih. Hnina lekha chu September 5, 2016 chen khin Director, Information & Public Relations, Govt. of Manipur office­ah peklut thei ning a tih.

Tuiah pasal pakhat a tla hlum
IMPHAL: June 30, 2016 khan Tamenglong District a Izei vadung tuilienah Manchudai Gangmei (45) chu a tlalut pal a, tuilienin a fen a, a ruong hi zanikhan hmu a nih. Ruotui tam leiin hmun tam takah mimkei a tlung a, district mipui ta dingin harsatna nasa tak an tlun pha.

CAU hnuoia Ph.D inchuk thei
IMPHAL: Academic Session, 2016­17 sunga Colleges of Central Agricultural University (CAU), Imphal, Manipur hnuoia Ph.D (Agri),  Ph.D (Veterinary), Ph. D (Horticulture), Ph.D. (Fisheries) le Ph.D (Agri. Engg & DHT) courses hai inchuk thei a nih. Inhnikna nei han July 16, 2016 chenin hnina lekha peklut thei le Entrance Examination July 26, 2016 ah nei ning a tih. Thu chieng lem www.cau.ac.in ah hriet thei ning a tih.

Class­XII Compartmental Exam result
IMPHAL: Council of Higher Secondary Education Manipur hnuoia Higher Secondary (Class XII) Compartmental Examination, 2016 result chu June 30, 2016 khan puonglang a nih. Students 3932 an exam a, 3042 an hlawtling a, pass percentage 77.37 a nih. Arts stream­ah student 820 an exam a, 722 an passed a, pass percentage 89.36 a ni a, Science stream­ah mi 3051 an exam a, mi 2256 an passed a, pass percentage 75.05 a ni a,  Commerce stream­ah students 121 an exam a, students 64 an passed a, pass percentage 54.24 a nih tiin Maisnam Bidyasagar, Secretary, CoHSEM chun a hril.

Uttarakhand­ah ruosur leiin mi 9 in thina an tuok
PITHORAGARH: Uttarakhand­a Chamoli district sunga Singhali area­a chun zani zingkar inhmataka inthawk ruopui vanawn sur leiin tui nasa takin a lien a, khuo tam tak tuiin a chim bakah tuilien le ruosur leia sietna dang dang tlungah mi 9 in thina an tuok bakah mi 20 chuong an umna chin hriet lovin an inhmang a, sienkhawm ITBP, SSB le Pithoragarh district police hai thangpuinain an umna chin hriet le sansuok an nih. Army, Paramilitary forces han sansuokna le sawmdawlna sin an thaw mek.

NASA competition­a thang dingin student 12
NEW DELHI: National Aeronautics and Space Administration (NASA), Florida, US –a  “International Space Settlement Design Competition” (ISSDC)­a thang dingin India mi student 12 thlangsuok an nih. Pakistan, China, Japan le Korea hai thanga Asian regional rounds (competition) nei huna hieng students 12 hai hi US­a competition­a thang dinga thlangsuok an nih. Student hai hi Delhi Public School a kai le Class X­XII inkar inchuklai vawng an nih.

MHA in BRICS, RCEP visa­free entry a hnawl
NEW DELHI: Ministry of Home Affairs chun, BRICS (Brazil, Russia, India, China and South Africa) le RCEP (Regional Comprehensive Economic Partnership) rambung business visitors le tourist hai ta dinga visa­free entry pek dinga rawtna um chu security thilah a him nawh tiin a hnawl. RCEP rambung­a hin Brunei, Myanmar, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand  le Vietnam hai an thang a nih.

SK Jain in Meghalaya DGP sin a chel tan
SHILLONG: Meghalaya Director General of Police (DGP) ni lai Rajiv Mehta hun (term) a tawp ta le inzawmin senior police official S.K. Jain chun zani hmasaa inthawk khan temporary in Meghalaya DGP sin a lo chel tan. Mr SK Jain hi 1984 batch IPS Officer a ni a, a sin chel lai Special Branch and Criminal Investigation Dept. a Special DGP khawm la chelsa zing bawk a tih. State sawrkar chun Mr Rajiv Mehta hun (term) thla 3 dang keisei a tum a, sienkhawm sawrkar thlungpuiin a lo hnawl pek a, sienkhawm Meghalaya DGP thar ding ruok chu  tuchen hin a la hung ruot naw a nih.

Excise Supdt.  thamna a lak leiin man
JORHAT: Assam Police­a Vigilance and Anti­Corruption wing pawl chun zani hmasa khan Golaghat Superintendent of State Excise Department Jiban Chandra Phukan chu Zu dawr neitu kuoma inthawk thamna Rs. 25,000 a lak laiin an man. Hi zu zawrna (Bar) neitu chun, tuta Bongaon hmuna a bar hmuna inthawk Golaghat district tienga insawn (shifting) theina dinga phalna a hmu theina dinga thamna hi a ngen niin report a pek a, chu le inzawma official hai hin thamna a pek lai taka an va man a nih.

Samak pakhat kap hlum nawk a nih
GUWAHATI: Assam rama Orang National Park a chun zani hmasa khan a Ki lakhmanga um Samak pakhat kap hlumsaa hmu nawk a nih. Samak hi a pui niin June 27, 2017 vela kha kap hlum ni dinga an ring thu official hai chun an hril. Tukum January thlaa inthawk tuchena Assam rama Samak kap hluma um 10 a tlingna a ni ta a, BJP in Assam­a sawrkarna an siem hnunga Samak kap hlum a 3­na a ni ta bawk. Tuta thla bul khan Kaziranga National park­ah Samak 2 kap hlum a lo ni ta bawk a nih.

VAWISUN THUPUI
Aw ka hringna, iengdinga i kun zing am? Iengdinga ka sunga hin i buoi am a na? Pathien beisei rawh, a hmela damna lei chun, Ama chu ka lan pak ding a ni sih a.­ Sam  42:5

Editorial: Mipuiin ei ngirhmun ei hriet am?

Mipui ta dinga mipuiin  mipui sawrkarna an siemna ramah ei um a, democracy sawrkar indin le um nawna rama cheng mipuihai chun democracy sawrkar an inhnar a, inhnar eium am ti hi ngaituo tham tak a tling a nih. Ei bul hnai ela um Burma ram, tuta Myanmar hung ni ta hi ram hausa a nih ti chu khawvel mipuihai hriet a nih. Amiruokchu, hun sawt takel sipei rorelna hnuoiah an um leiin a ram mipuihai an zalen naw a, an ram sunga ngei khawm inchep takin an um leiin an ram mipui tam takel hai chu ramdangah an raltlan tawl hiel a nih. Myanmar lungina intang a rinumzie chu hrilin a siek nawh. Rambung hausa em em el ni si iengleia an ram a la hnufuol em em el am a na? Ram zalen le mipui rorelna ni lo, sipai rorelna hnuoia an um sawt taluo lei a nih. Hi taka inthawk hin Democracy sawrkar a thatzie, democracy hmanga rorelna hnuoia ei um a hlutzie le a thatzie ei hriet thei ngei ring a um.

Aung San Suu Kyi le a rawihai hmalakna leiin tuhin chu Myanmar a khawm mipui sawrkar (democracy government) a hung um tan ta a, ram zalen le ram hmasawn a hung ni thei ta beisei a um. Indira Gandhi hun lai, kum 1975 khan India rama khawm emergency puong a ni a, a rinumzie kha khang hun lai tawngtuhai chun ei la hrietzing ring a um. Democracy hi ei ram hratna, sukhmasawntu le sukhrat peitu a nih. Emergency huna khan chu mipui rights po po lakhmang pek vawng a ni leiin mipui an inchep a, harsatna leiin an inrum vel el a ni kha.

Ei ramah Corruption a hluor em em leiin Kohran pawl tum tumin tawngtairuolna beipui an thlak a, lampui hrawna hiel khawm Churachandpur town sunga ngei khawm a um ta a nih. Nisienlakhawm Corruption hi a la hluor zuol pei an naw mani ti dingin a la um a nih. Hiengang thil a tlung le um theina san hi mipuihai hin hlaw neia ei ruoihai hi faru thei ngirhmuna ei sie lei a nih ti theina chin a um. Fakrukna hi tuta ei ngirhmuna chun a lang a changa fak mawl mawl a ni deu takin an lang. Mipui han ei ngirhmun ei hriet naw a, fakrukna, suolna, ringumnawna, indiknawna le hlemletna hai ei do ngam tak tak naw leiin mipui ngirhmun an phet deu deu a, mipui hlutna (ei vote) a tla hnuoi deu deu a, a la hung tla hnuoi pei ding niin an lang.

Hmasawnna sin thawna ding sum hi sawrkar thlungpui le agency chi tum tum haia inthawka ei hmu deu vawng a ni a, hieng sum ei hmuhai hi a nina ding angin indik taka hmang ni ta sienla chu, Manipur hi India rama  “model  state” tia hriet hlaw thei ding ngirhmuna a um ta ngei ring a um; chu chu ei hlatzie chu a hretu seng ei ni a. India rama state um hai laia a rethei takhai lai ei la thang a, fakruk le thamna hluorna tak state­ah ei inchangtir hlau lem niin an lang.  Hi thil hi mipuiin ei indikna, ei chanvo le ei ngirhmun ei hrietchieng tawknaw lei le, a hre hai khawmin ei rights ei humhal tawknaw lei dam, ei humhal ngam naw lei hai a nih ti inla ei hril suol bek bek naw el thei.

Khawpui amani, thingtlang amani sukhmasawnna ding sum hi sawrkar thlungpui le financial agency hran hran a inthawk ieng Department amani, ieng club amani, ieng agency amani fe thlengin ei dawng hlak. Hieng sum hung dan hi mipui chun ei hriet phak nawh. A lo dawngtu le a lo hmutu thenkhat chun a nina ding ang chie lovin an hmang a, a chang chun phuokfawm project or scheme hmangin sum tam tak indik lo takin an hmang ral hlak. Hienganga sum sukchingpena um hi hrie fai rit naw inlakhawm ei hriet khawm a um a, sienkhawm ei do ngam nawh. Hi thil hin thil indiklo thawtuhai a sukhuoisen a, sim nekin an uor zuol sau sau el a nih.

Mipui chan ding hi mi tuhai in amani an hui vawng a, mipuihai chun totawkin ei en liem a, ei chier sup sup a, ei chier bopui el hlak. Mipui han ei ngirhmun hi hriechieng a, ei rights ei humhim ngam a, thil indiklo hai ei do ngam a hun ta takzet a nih. Ei do ngam naw chun ei dawk thlawn el ding a nih. Mipui  tieng hi ei insiem tha a, ei insukhrat a, ei thangruol thiem nuom a um. Election laia tangkasuma inzawr dam, sin (job) hmuna dinga inzawr dam le thil indiknaw taphawt hi ei bansan ngam a tul takzet a nih. Chuong naw chun ei hmakhuo suksetu ding an nih.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate