Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 06 September, 2015

Sunday, September 6, 2015

/ Published by VIRTHLI
Tuolsung
School hai hawng ta ding, dawr 4PM chen hawng ding
CCPur:  Zanita JAC in emergency meeting an neinaa chun resolutions 6 an siem a, chuonghai chu­ Sielmat Christian Hospital Ambulance State forces han an kap nasa taka an dem thu, Kohran tum tum hai Sept. 6, 2015 a tawngtairuolna nei dinga an ngenna, JAC a inthawk bandh/General Strike a um naw a. Sienkhawm Philanthropic Organisations, Kohran pawl tum tumhai, V/As le Women’s  Union hai an hmalakna fepui pei ding le a tul leh khawsungah public curfew puong el ding; CCPur District a School­hai Sept. 7, 2015 a inthawk hawng tan nawk a, mithihai sunna nei ding le mithihai sunnain student­hai badge dum inbeltir seng ding; Sept. 7, 2015 a inthawk Banks, Treasury Office, Water Supply, Medical, Media le Electricity hai a pangngaia sin tan nawk ta ding, inchuknain le dawrhai zantieng dar 4 chen hawng ding le mipuihai chu MDC ­hai thangsain public leader­hai le an in tawng le suksiet lo ding le Institutions tum tum hai sukbuoi lo ding, nuhmei han Dharna an nei chu an la fepui pei ding tihai a thang.Hmun tum tumah sit in protest
CCPur:  Manipur Assembly in Bills 3 Assembly­a a passed hai dodalna le security forces hai chetna leia mi 8 zet an thi le mi tam takin hliemna an tuok dodalna bakah buoina suok nawk ding vengnain CCPur khawpui sung lamthuom tum tum haia chun zanikhan nupui ruol thungbumin sit in protest an nei.

ZoRO in press release
CCPur: Zo­Reunification Organisation (ZORO), Mizoram chun August 31, 2015 a MLR & LR (7th Amendment) Bill, 2015 passed­a um chu lakkir dingin an ngen bakah mi 8 thi sunghai an sunpui thu le State security forces hai nunrawngna nasa takin an dem thu an press release­ah an zieklang.

Joint Declaration an siem
CCPur: Zanikhan Imphal­ah Hmar Inpui, Kuki Inpi, Manipur; Zomi Council le United Naga Council han joint sitting an nei a, points 5 umna Joint Declaration an siem. August 31, 2015 a Manipur Assembly in Bill 3 an passed an hnawl, State security forces han mi 8 an kap hlum le mi tam tak an inhliem an dem a, mithi sunghai an sunpui a, JAC in,sawrkar sin le zangnadawmna laklo dina an rel hai an thlawppui a, Manipur tribal hai thangruolna chel tlat le fepui pei an remti bakah joint sitting la nei nawk vat an remtih.

Curfew inthlazal hun suksei
CCPur: District Magistrate, CCPur in CCPur khawpui sunga mipui lungsen sosang leia buoina lien lem suok ding vengnaa U/S 144 (1) (2) of CrPC, 1973 hnuoia Section 144 CrPC (Curfew) a puong chu buoina boruokin zieum tieng a pan pei ta leiin Curfew inthlazal hun a suksei. Hi dungzui hin thuthar um nawk hmapo nitin 5:00AM – 2:00PM inkar sung Curfew inthlazal ni tang a ta, 1:00PM ­ 5:00AM inkar sunga chun CCPur khawpui sunga mipui hai tukhawm tuol suok lo ding le mani in senga um dingin an hriettir. Prohibitory order (Curfew) chu thuthar um nawk hmapo nitin 5:00PM le 5:00AM inkar hmang zing ning a tih tiin zanita District Magistrate/CCPur thusuok chun a hril.


ZoREC in JPO kuomah ralna le thangpuina
CCPur: Zomi Relief Committee (ZoREC) thuoitu hai chun August 31, 2015 zana inthawka CCPur­a mipui helna tlunga thi mi 8 hai ralnain puon 1 seng zan 12:00Noon khan Joint Philanthropic Organisation (JPO) thuoituhai kuoma an pek. Hi bakah hin District Hospital­a hliem enkawla um mek hai thangpuina dingin Rs. 20,000/­ an inhlan bawk. Martyrs mi 8 sung hai kuomah bufai half bag 2 seng an pek bawk.


   
JPO thusuok dungzuiin tukhawmin District Hospital Morgue a mithi hai ralna le ruong hai puon inkhumna nei thei tanaw nihai a, puon inkhum tal nuom hai chun District Hospital campus­a JPO thuoituhai kutah pe seng ta dingin mipui hai  an ngen.

Bungheia tawngtairuolna an nei
CCPur:  KBC Gambi No. 8 inrawinain ei ram sunga buoina tlung mek le inzawmin zanikhan B . Vengnom Community­ah mipuiin bungheia tawngtairuolna an nei. Hi huna hin Kuki Innpi Vice President in thuhrilna a nei bakah Rev. Letpu, Pastor C/C Tuibuong in inrawiin Pathien thu hrilna hun a hmang bawk. Bungheia tawngtairuolna a hin nunghak­tlangval thangin mi 190 vel an thang.
    


An tawngtaina subject tak chu Manipur sawrkarin tulai hnaia Bill 3 a passed hai chungthuah tlangmi hai ta dinga lampui dang a um theina ding; Churachandpur districta buoina a um nawk ta nawna ding; thina tuok sung hai ta ding le a dang dang an nih. Bungheia tawngtairuolna hi zing dar 7 a inthawka an tan a nih.

Morgue­ ah AC fit
CCPur: Manipur Assembly in Bill 3 an pasi hai dodalnaa security forces hai silai hmetpuok leia thi mi 8 hai ruong siena District Hospital, CCPur­a chun September 3, 2015 a inthawk khan A/C inbuk (fit) a nita bakah mithi hai kuong sungah vur (ice) sie a nita leiin mithi hai kuong hi hawng phal a nit a nawh tiin CMO/CCPur chun a hril.

ADGP le IG hai CCPur­ah
CCPur: Mr LM Khaute, IPS, ADGP (Law & Order) inrawinain L. Kailun, IPS, IG Zone­II le KT Vaiphei, IPS, IG (Intelligence) hai chu CCPur­ah hungin Churachandpur District­a security ngirhmun an enkai mek. L. Kailun hi Sept. 1, 2015 a CCPur­a hung rieklut a ni a, LM Khaute le KT Vaiphei hai hi Sept. 2, 2015 a CCPur­a hung rieklut an nih.

MHJU Day leiin chawl ding
CCPur: September 7, 2015 (Thawtanni) hi Manipur Hill Journalists Union (MHJU) Day a ni leiin MHJU hnuoia nitin Chanchinbu le a dang dang hai Office khar ning an tih. Hi lei hin Sept. 8, 2015 in Hmasawnna Thar thangsain MHJU hnuoia nitin chanchinbu hai suok naw ni a, Sept. 8, in Offie hawng nawk ning a ta, Sept. 9, 2015 a inthawk MHJU hnuoia Chanchinbu hai hung suok tan nawk an tih.


Headline
Manipur Assembly in bills 3 an passed chu fethlengpui lo dingin Mizoram CM in PM kuomah a ngen
Aizawl:  September 4, 2015 nia  Congress Bhavan, Aizawla Congress Political Session nei huna Mizoram Chief Minister Pu Lalthanhawla in thu a hrilnaa chun, Manipura buoina nasa tak a tlung mek chu pawi a ti thu a hril a, pawitawklo tam takin an tuor a, santu an ngai hle a nih tiin a hril. Manipur Assembly in August 31, 2015 a Bills 3 an passed chu Zohnathlakhai le Naga han an dit naw a, Mizo tam tak Manipur citizen anni theinaw ding a ni a, chuonganga dan tha lo a ni leiin complaint khawm kan ziek a nih. Ka hriet suol naw chun Naga unau han kha dan kha an dit naw a, an MLA­hai House ah fe lo dingin an ti a, an fe naw a nih. Zohnathlak unauhai khawmin an MLA hai House­a thang lo dingin an ngen a, sienkhawm an thang ta leiin an buoi niin an lang tiin a hril.
   
A hril peinaa chun PM Narendra Modi lekha ka thawn ta a, chu taka chun, Manipur a  Zohnathlakhai ADC pek anni theina ding,Zohnathlakhai Administration hran pe ding le Manipur Assembly in bills 3 an passed hai chu fe thlengpui lo dinga ngenna hai ka zieklang. Ka lekhathawn hi PM in a lo hmu a, dawnna khawm a mi hung pek ta a, an ngaituo hle a nih tiin a hril.
           
India sawrkar le NSCN(IM) han Peace Accord an zieka hin tuchena a sunga um tukhawmin an la hriet naw a, tu tuhai in am hamthatna an dawng ding an la hriet naw a, iengtin am a fe pei ding ti khawm an zawmpui state sawrkar han an la hriet naw a, Manipur a Naga hai chu an chengna chinah Autonomous District  Council pek anni ding thu ri a hriet thu Pu Lalthanhawla chun a hril.

NPF MLA 4 hai an inban
Imphal: Manipur Assembly in August 31, 2015 nia Govt. Bills 3 an passed hai dodalnain zanikhan Manipur Legislative Assembly-a Naga Peoples Front (NPF) MLA 4 hai chun inbanna an pek niin ei thu dawngna chun a hril.

Helpawl 3 kap hlum nia hril
Imphal: Zani 11AM vel khan Indo­Myanmar ramri, Chandel district a Bongjang le Moljang inkar, Moreh a inthawka Km. 7 vela hlaah 6­ Dogra Regiment le 11­Assam Rifles thangruol hai le helpawlhai an inkaptuo a, helpawl 3 an thi nia hril a nih. Mithiruong 2 lak le Moreh PS ah peklut niin ei thu dawngna chun a hril. Kap hluma um haia intahwk AK­47 Rifle 1 le  Pistol 2 hmu a nih tiin Assam Rifles thusuok chun a hril.

State Level Teachers’ Day hmang
Imphal: State Level in zanikhan DM College campus ah Teachers’ Day hmang a ni a, inchuktirtu 8 hai kuomah State Teachers’ Award inhlan le mi 355 hai kuomah appointment letter pek an nih. Award dawnghai lai tlangmi 2, Joseph Lamvah, Headmaster in­charge, Thiwa Jr. H/S le C.L. John, Headmaster i/c, Gandhi Govt. H/S hai an thang.
           
Khuolliena thang CM O.Ibobi Singh chun August 31, 2015 a Manipur Assembly a bills 3 passed a umin tribal­hai ta dinga pawitawkna ding a um naw a, thil chu inbieknaa rel fel ding a nih tiin thu a hril huna a hril.

Petrol litre 1 ah Rs. 150
Imphal: Imphal khawpiua chun black market in Petrol litre 1 ah Rs. 150/­ a zawr nia hril a nih. Imphal a hin petrol sekkhawlsa a tlawm ta hle a, Manipur ni 3 dai ding chau a um ta niin ei thu dawngna chun a hril.

Imphal East ah Cr.PC 144
Imphal: District Magistrate, Imphal East chun September 6, 2015 zing dar 6 a inthawk November 5, 2015 chena dingin Jiribam Sub­Division thangsain Imphal East district pumpui huopin Cr.P.C. 144 a puong.

Inchuktirtu 338 kuomah Award
New Delhi: President Pranab Mukherjee in zanikhan Rashtrapati Bhavan­ah National Awards to Teachers, 2014 a sem a, hi award hi inchuktirtu 338 in an dawng. Hi Award dawnghai lai Manipur le Miozram mi 2 ve ve an thang. Manipur mi award danghai chu S. Shantibala, Headmistress, Bishnupur Kha Jr. H/S le N. Chandrajini, Sr. Lecturer, T.G. Hr.  Sec. School an nih. Mizoram mi a dawngtuhai chu Lalnunpuia Hrasel, Aizawl le C. Lalbiaktluangi, Bazar Veng, Lunglei hai an nih. Hi Award a hin pawisafai Rs. 50,000; Silver medal le Certificate a thang.

Zu leiin Police 92 an thi
Aizawl: Mizorama chun January 1, 2015 a inthawk September 1, 2015 inkar sung khan Zu dawn rawn taluo leiin Mizoram Police Department­ah Police personnel 92 zetin thina an tuok pha. Thla 8 sunga Police thi zat chu 95 an ni a, hienghai laia 3 hai chu helpawl kuta thi anni a, midang 92 hai chu Zu dawn rawn taluo leia thi an ni a, Mizorama ding chun ni 2 dan peiah Police pakkhat pei Zu leiin an thi ang a nih. Police thi zat hi Sept. 2, 2015 a kha Police Headquarters, Aizawl, Mizoram in a puong a nih. Hi thu hin mihai a thawng hle (UNI).

Mizoram Assembly Annual Budget session
Aizawl: Mizoram Assembly Annual Budget Session chu October 6, 2015 a inthawk tan ning a tih. Tuta kum fe meka March le July thla hai khan Assembly Session hi nei a ni ta a, sienkhawm kum 2015­16 sunga Mzioram sum hmang dingzat sawrkar thlungpuiin a sukchieng naw leiin an Finance Minister Lalsawta chun vawihni zet Vote on Account a putlut pha a nih. Hi session sunga an thu rel dinghai chu Business Advisory Committee meeting an ta, chu huna an la rel ding a nih.

Congress MLAs 7 hai disqualify dingin
Kohima: Nagaland Pradesh Congress Committee (NPCC) chun an MLAs 8 hai laia 7, Tokheho Yepthomi, S.I. Jamir, C. Apok Jamir, Kekhaho Assumi, Dr Imtiwapang, Eshak Konyak le S. Hukavi Zhimoni hai chu India Constitution tenth Schedule hnuoia Anti­Defection Law dungzuia disqualify dingin Nagaland Speaker kuomah ngenna an siem. An MLA pakhat Imti Kumzuk Longkumer ruok chu Deputy Speaker a ni a, disqualify thei a ninaw leiin an hrilsa ve nawh. Speaker le Dy. Speaker hai chu anti­defection law dungzuia disqualify thei lo an nih.

Samak 1 kap hlum nawk
Guwahati: September 4, 2015 khan Kaziranga National Park sungah sapeltu han Samak pakhat an kap hum a, a ki an lak hnungin Samak thisa hi an maksan. Tu kum sunga Samak kap hluma um a 13­na a ni tah. Tukum ma hin Sapeltu 15 kap hlum an ni tah tiin official thusuok chun a hril.

One Rank One Pension
New Delhi: NDA sawrkar chun sipaibanghai le hmeithaihai kuomah July 1, 2014 a inthawk One Rank One Pension (OROP) pek a remti tah. Voluntary pension hai hi thil hin huomsa naw nih. OROP pek ding lei hin sawrkarin kum 1 ah Rs. 8,000­10,000 crores a seng belsa ding niin Defence minister Manohar Parrikar chun a hril. Arrear chu thla 6 dan peia pek le hmeithaihai chu tumkhata pek ni dingin Parrikar chun a hril.

Drugs Rs. 75 lakh manhu man
Aizawl: Mizoram Police hnuoia Special Narcotic Cell le YMA Anti­ Drug squad thangruol han September 3, 2015 zan khan Rangvamualah Zasanga of Champhai,Mizoramchu Methamphetamine mum 30,000, Rs. 75 lakh manhu leh an man. Hi zan ma hin Special Narcotic Cell han Belmuanga (40) of Tiddim, Myanmar chu  Zemabawkah heroin grams 43 leh an man bawk.

Ni 11 sungin helpawl 10 a kap hlum
Srinagar: Jammu & Kashmir a Special Force Commando (Army) a Lance Naik Mohan Nath Goswami chun ni 11 sungin helpawl 10 a kap hlum. Goswami hi September 3, 2015 a Handwara, J&K a helpawlhai le an inkaptuonaah kap hlum a nih. Goswami hi Indira Nagar Village, Haldwandi, Nainital a cheng a ni a, a nuhmei le a nau nuhmei kum 7 mi a thisan. Army Commando a ama nuom thua in Volunteer a nih tiin Defence spokesman Colonel S.D. Goswami chun a hril.

Abdul Kalam Island tia thlakthleng
New Delhi: Odisha state sawrkar chun September 4, 2015 a inthawk khan Wheeler Island tia ko hlak chu India President hlui (L) Dr APJ Abdul Kalam hrietzingna dingin Abdul Kalam Island tiin a thlakthleng tah. English Commandant Lieutenant Wheeler hmingchawia hi Island hi phuoka lo um a nih. Nov. 30, 1993 khan Privthvi Missile chu a hmasa taknain hi lai hmuna hin ensin le kapsuok a lo nih. Dr APJ Abdul Kalam hi missile siemna tienga thaw hlawk le thiem chungchuong a ni a, hi lei hin “Missile Man” tia ko le India President a hung ni hnungah “Peoples President” tia ko a nih. Delhi­a Aurangzeb Road khawm APJ Abdul Kalam Road tia thlakthleng a lo ni tah.

NRL in Rs. 20 lakh an pek
Guwahati: Numaligarh Refinery Limited (NRL) chun Assam rama tuilien leia harsatna tuortu hai thangpuina le sawmdawlnaa hmang dingin Assam Chief Minister’s Relief fund a dingin Rs. 20 lakh an pek. NRL Managing Director P. Padmanabhan chun zanikhan Assam CM Tarun Gogoi inhmupuiin Rs. 20 lakh hi an hlan tiin NRL thusuok chun a hril. Hi huna hin NRL Director (Technical) SR Medhi; Director (Finance) S.K. Baruah le NRL senior official dang hai an thang.

Mi 9 Bikes 43 leh man an nih
Vijayawada: Zanikhan Police han mi 9 hai chu an Bike inruk sa 43 hai leh an man. Mana um hai hi Bike inru a zawr sawng hlak, Gang member an nih tiin Police Commissioner, Gautam Sawang chun a hril. Bikes 43 hai hi Rs. 8.55 lakh manhu vela sut a nih.

GNLA pawlin warning an pek
Tura: Garo Hills Autonomous District Council (GHADC) election hung um dingah non­tribal hai chu ngir ve lo ding le vote thlaknaah thang lo dingin Garo National Liberation  Army (GNLA) pawl chun non­tribal hai warning an pek. Inthlangnaah an ngir bakah vote thlaknaah an thang a, kut an lo tuor a ni khawmin anni seng mawphurna ning a tih tiin an hril.

ATM a pawisa inru tum Police man
Silchar: September 1, 2015 zan khan Vivekananda Road, Silchar a SBI ATM a pawisa inru tum Ramani Sinha (44) of Lala Village, Hailakandi district, Assam chu Police han an man. Police han Sinha hi thu an hang indawn chun Police Department, Assam hnuoia Police Constable sinthaw, Police Reserve Unit, Silchar a thawk lai zing a nih ti hrietsuok a nih.

India rama pieng mi 21
Singapore: September 11, 2015 a Singapore general election hung um dingah India rama pieng, tuta Singapore ram mi nina nei tah 21 zetin hi inthlangnaa ngir ve dingin nomination paper an file. Singapore Parliament a hin seats 89 a um a, tuchen hin mi 181 in nomination paper an fiel tah. Tuta sawkrar fe meka khawm hin India rama pieng, Singapore mi ni tah K. Sharmugam in Law & Foreign minister,Vivian Balakrishnan in Environment & Water Resources minister le S. Iswaran in minister (PMO) a chel mek a nih.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAWISUN THUPUI
Ei ibuonhai hi tisa le thisen an ni si nawh a; inlalnahai le thuneinahai le, hi inthim chunga khawvel roreltuhai le, van hmunhaia thlarau suol umhai chu an ni lem. Chuleiin, ni tha nawa chun in do zona ding le, in thaw zo hnung khawma in ngir theina dingin Pathien ralthuom famkim chu la ro.
                                                ­ Ephesi 6:12­13

Editorial
Chik nawk zuola ngaituo le rel ding a nih

August 31, 2015 a Manipur Assembly in Bills 3 ILP le inzawma a passed chun Manipur mihai, phairam mihai le tlangmihai lai ngaidan le dit dan hai nasa takin an persan a nih. Kakhawk nasa takin a nei a, a kakhawk hin thatna am, sietna a hung intlun ding ti chu hunin a la hung rel ding a nih. Tuhri hin chu Manipur a tribal­hai ta dinga inthuruolna kawikhat chu a siem a, lawm a umah ngai phawt ei tih. Inthuruolna chau ni lovin inpumkhatna tak tak le politics thila chen insuikhawmna le inpumkhatna hung intlun sienla lem chu duthusam ning a tih. Amiruokchu, ei unau Naga hai hi politics thila chun a hran ang deu chau ni lo, a hrana fe, sawrkar thlungpui le inbiekna neia Accord chen ziek ta anni leiin thil fe dan ding hi chik taka ei ngaituo chet chet a, ei hmathlir ei suksei a tulin an lang.
   
Tulaia ei thil tuok hi ei en vang vang a, thil mei mei a ni nawh. Hi thu hi sawrkar thlungpui khawmin a hriet a, a nakawr deng le ver sawk thei khawpa Zohnathlakhai ei chet a tul zuol bik a nih ti inla ei hril suol taluo ring a um nawh. Tuta tuma ei inthuruolna hi an pelsawl a, ra tha tak ei insuotir naw pal vai chun ei hmabak ding chu a khoinkhamin an thim hle ring a um. Thonawk le indin thar nawk chu a harsa pha hle ding a nih.
   
Thiltha beisei a hmala a, thilthaw ei ni leiin ei thuoitu le hotuhai khawma lungril lien takel an put a tul. Insawiselna chu a um ngei ngei ding a nih ti hi chu thlasik hun le fur hun hung tlung hlak hai anga inkhel der lo ding a nih. Indem le inhrilsiet chu a tha nawh. Amiruokchu, a tha ding zawnga insawisel chu ei pawm thiem, ei lem thiem le ei fak thei a tul a nih. Chuonga ei thaw ei ngai thei naw a, ei pawm thei naw a ni chun ei sietpui ding a nih. Pu H. Zaneisang in a lo hril le a lo ziek hlak ta angin, a mi sawiseltuhai hi a mi hmangaitu le ei thatna ding mi ditpuitu an nih, a ti hi an dik a nih. A mi sawiseltu an um chun a mi hmangaitu le ditsaktu an nih tia lak lem ding a nih.
   
Mi tam takin chik taka thil ngaituo hi ei peinaw a, chik lema ei ngaituo ngai naw leiin thiltha tieng nekin a tha naw tiengpang hi ei thaw rawn lem hlak niin an lang. Tuta tuma ei hmalak dan le thil thawhai hi ei en vang vang a, chik taka ngaituo a thil thaw chu niin an lang nawh. Phur thut, lungsen taluo hritthlakna le ei lungpuom taluo thunun zo lova ei thaw el an naw ding maw ti thei ding tam takel a umin an lang. Chuleiin, mitinin chik nawk zuola hma ei lak le thil ei thaw nuom a um. Chuong a ninaw chun ei thatpui nekin ei sietpui hi a tam lem el ding niin an lang. Ngaituo chik mang lova chanchinbu le TV haia thu insuo le puong el khawm hi a thapa tak a ni dim ti hi chik taka ngaituo a tulin an lang.
   
Japan hai chun thil an thawna haiah chik nachang an hriet leiin khawvel pumpui huopin thil siem tieng le thil thawna kawngah hma nasa takin an sawn a, electronic tiengpang thilah lem chu khawvel hi an kutsuokin a dap suok ta a nih. Mi han thaw nachang le siem nachang an hriet der lo hi an hriet tlat hlak. Ei ni rawi khawmin thil chik taka ngaituo a, nachang hrie a, mihai thaw dan lo ang tak thaw nachang ei hriet ve a hun ta a nih.
           

Thuoitu le hotuhai khawma chik nawk zuola ro an rel le thil hung um dan ding hi an ngaituo chet chet a hun. Chun, ei thiltum tak le Manipur Assembly in Manipur tribal hai ta dinga Assembly­a bills 3 an passed tahai khawm hi tribal mipui po po hriet dinga tawng chi tum tuma an inlet a, booklet siem a, mipuihai kuoma an thedar a tulin a hun ta hle. Tribal mipui tam lem hi ei thil thaw le hmalakna san tak hi a la hriechieng lo a tam lem ei nih. A chienglo hi ei la ni deu fur el thei. Hril chieng ei tul a nih. Ei hrilchieng phat chun tuta nek hin ei inthuruolna hung tha lem a ta, ei hmalakna hung hrat lem bawk a tih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate