Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 06 August, 2015

Thursday, August 6, 2015

/ Published by VIRTHLI
Tuolsung
Disaster Meeting nei; Concerned Depts. han report an pek
CCPUR: August 5, 2015, 1:00PM khan Mr Lunminthang, IAS, DC, CCPur inrawinain a Office chamber­ah District Disaster Management Authority (DDMA) meeting nei a nih. Hi huna hin concern Departments hai an thang a, tulai hnaia Churachandpur district­a tuilien leia thil a suksiet hai chungthuah meeting hi nei a nih. Hi huna SDO/CCPur in report a pek danin tuilien leiin khuo 250 haia harsatna an tlun pha.
   
DAO/Agri in report a pek dungzuiin tuilien in khuo 8 haia In 101 a suksiet a, leilet hectares 773 a suksiet. DO (Horti & SC) report dungzui in tuilienin khuo 21 haia lo hectares 50 a lien thlai a suksiet. IFCD report chun, Khuga Dam left side canal 2.2km. Mata khuo chenah tha takin tui a luong thei a, Right side canal a chun Dam a inthawk 2.5 km a hla Mata village­ah canal a luongliem a; Right side canal a chun Dam a inthawk 2.5 km a hla Boklui le Saipum village inkara canal a chim leiin leilet ½ hectares a suksiet bakah km. 8.5 a Muolbem village­a canal siet leiin Nga dil a suksiet; EE/DRDA chun, Zomunnuam le Suantak Colony, Bungmual haiah tuilienin Suspension bridge a suksiet thu an report. AE/PHED chun, tuilienin Lanva vadung Zone­II intake point nasa taka a suksiet thu an report.
   
DDMA member hai chun report kimchang lem August 7, 2015 chena pelut ding le final report siem zo hnunga State Disaster Management Authority, Imphal kuoma peklut dingin an rel.

CMO in Zinc Tablet le ORS a va lak
CCPUR: Dr Thangchinkhup Guite, CMO/CCPur chun Churachandpur District­a PHC, PHSC le khaw tina sem ding Zinc Tablet 5000 le ORS packet 8400 zani hmasa khan Imphal­ah a va lak. CCPur District in ORS a mamaw zat chu 35000 a ni a, tu chena hin 14400 a dawng ta niin ei thu dawngna chun a hril. Naupang kum 5 le a hnuoitieng hai popo ORS in dawntir vawng ding le Sungkhaw (Diarrhoea) a damnaw hai kuomah Zinc tablet pek ding tia sawrkarin Policy a nei a nih.

UNLF ni dinga ringhla man; baila insuo
CCPUR: July 30, 2015, 8:00 vel khan D. Phailian khuoah 25­Madras Regiment han UNLF cadre ni dinga ringhla S/S Lt. Tomba (23) s/o Ibocha of D. Phailian an man a, Imphal Police kuta an peklut a. CCPur Police chun Imphal Police­a inthawk lasawngin FIR No. 63 (7) 2015 CCP­PS U/S 20 UA (P) A.Act an registered a, zanikhan CJM hmaah inlangtir a ni a, sienkhawm Court chun bail in an suo.

ANM Application Form sem
CCPUR:  Kum 2015­16 sunga Female Health Workers Training School, CCPur­a ANM inchuk ding lakna dinga Application Form chu Aug. 5, 2015 khan CMO Office­ah semdawk tan a nih. Application Form hi August 12, 2015 chenin Exam Fee Rs. 200/­ pekin CMO Offie­ah peklut ding a ni a, Written exam chu August 16, 2015 a nei ning a tih.

DFPISC indin
CCPUR: District Family Planning Indemnity Sub­ Committee (DFPISC) indin a ni a, Chairperson dingin DC/CCPur; Convenor in CMO/CCPur; Member Secretary in DFWO/CCPur, Member in District Hospital­a inthawk Gyneacologist  le Surgeon 1 ve ve an thang ding ti a nih.

JNV Entrance test form
CCPUR: Parbung Centre­a inthawka JNV Class VI Entrance Test a thang nuom hai ta dingin Application Form Pu Lalhmasawn, Deputy Inspector (Schools), Tipaimukh kuoma inthawk lak thei a nih. Chun, Exam Centre danga thang nuomhai ta dingin ZEO, CCPur Office­ah lak thei a nih.

NYK, CCPur in lawmthu a hril
CCPUR: Tuilien leia harsatna tuortu hai thangpuina le sansuokna sin thaw Youth Clubs, Philanthropic Organisations le NGOs hai chunga Nehru Yuva Kendra (NYK), CCPur in lawmthu a hril a, an tlawmngaina sunzawm pei le Delhi a thawn dingin an sinthawna report pelut dingin DYC, NYK/CCPur chun ngenna a siem.

 Pu Lal Hossan khuollienin a thang
CCPUR: CDSA huoihawtnain zani 1:00PM khan Public Ground, CCPur­ah District 1st Division Football Tournament, 2015 tan a ni a, hi tournament hawngnaa hin Pu Lalhossan, Vice Chairman, ADC/CCPur chu khuollienin a thang a, Guest of honour in T. Kaikhomang, MDC le Chief host in Monica Ching, Manchester England a thang.
           


Hnam tum tum hai kara sports hmanga inunauna thalem a hung um theina dinga CDSA hmalakna chu lawmum a ti thu khuollien chun a hril a, inkhelmi hai chu khawsakna ngirhmun dawmsang khawpa inkhel dingin ditsakna an hlan.

Tuilien leia harsatna tuorhai thangpuina dingin Rs. 8.5 crore hung pek belsa ning a tih; Naga Peace Accord hi a tlangpui chau a la nih: Kiren Rijiju
IMPHAL: Union Minister of State for Home Kiren Rijiju le Union DoNER Minister Dr Jitendra Singh hai chu Manipur­a tuilienin thil a suksiet hai enin zanikhan Imphal­ah an hung inzin. Zani zing dar 9 vel khan Tulihal Airport, Imphal an hungtlauang a, an hungtlung sawtnawte hnungah Helicoptera chuongin Manipur Education Minister M. Okendro le Chandel District a Tengnoupal A/C MLA D.K. Korungthang hai leh Thoubal District le Chandel District sunga tuilien le mimkeiin thil a suksiet hai an va en kuol.
   

Tulihal Airport­a hung kir nawk hnung, Tulihal Airport suoksana New Delhi an pan nawk hmain Union Minister pahni hai chun Tulihal Airport­ah Chanchinbumihai inpawlpuina an nei. Kiren  Rijiju chun, tuilien a tamin a rapthlak hle a, tuta hma khan tuilien le mimkei leia thil a suksiet hai siem thatna ding le tuilien leia harsatna, thina le hliem tuorhai thangpuina dingin State Disaster Relief Fund ah Rs. 8.5 crore hung pek a ni ta a, tuhin Rs. 8.5 crore bawk hung pek belsa ning a tih. Tuilien le mimkei in thil a suksiet hai chu State sawrkarin sawrkar thlungpui kutah report kimchang lem a hung pek pha leh thangpuina PM National Relief Fund le National Disaster Relief Fund haia inthawk hung pek belsa pei ning a tih tiin Pu Kiren Rijiju chun a hril. Dr Jitendra Singh chun, tuilien le mimkeiin thil a suksiet hi a nasa hle a, mipui 100 ah 60 vel hai umna chu a suksiet a nih. Tuilien le mimkei leia natna hri hung inleng thei ding lakah mipui an fimkhur a tul hle a nih tiin a hril.
   
Chanchinbumihai indawnna dawnin, Kiren Rijiju chun, Naga Peace Accord hi a rurel le a tlangpui (Frame Work Agreement) chau a la ni a, a final le a chipchier a la ni nawh. Chuleiin lungril himawna ding le ngaithat nawna ding a um naw a, Nagaland thenum state­hai tawksa naw nih. Tuta inthawka thla 3 hnungah Peace Accord chu sukfel vawng le accord a inziek a thu chipchier hriet thei chau ning a tih tiin Kiren Rijiju chun a hril.
           
ILPS chungchanga Chanchinbumihai indawnna dawnin, ILPS chungthua in dit dan Bill annawleh proposal sawrkar thlungpui kuomah hung pelut unla, sawrkar thlungpui chun lo bawzui ngei ngei a tih. Amiruokchu, ei ram dan kal ding zawng a ni ding a ni nawh. Concrete proposal hung pe ro. Hi thu le inzawma buoina le harsatna siem ding a ni nawh tiin Kiren Rijiju chun a hril. Press Conference zovin Union Minister pahnihai chun zani ma khan Tulihal Airport suoksanin New Delhi an pan nawk.

Maoist pawlin Independence Day boycott
IMPHAL: August 15, 2015 a India Independence Day hmang ding khi Maoist Communist Party Manipur (MCPM) chun an boycott ding thu le August 14, 2015 zanrila inthawk August 15, 2015 zanril chenin General Strike an thaw ding thu; General Strike hin Press/Media le Emergency thil hai huomsa naw nih tiin MCPM chun thusuok an siem.

BJP thuoitu han PM le Union Minister­hai
IMPHAL: BJP, Manipur President Th. Chaoba le BJP Manipur thuoitu han zanikhan PM Narendra Modi, Union Minister of State for Home, Kiren Rijiju le BJP National President Amit Shah hai an inhmupui a, ILP, Naga Peace Accord le tuilien chungchang hai an intlun. Naga Peace Accord thua chun Manipur state a tawk naw ding thu, tuilien thuah thangpuina an hung pek ding thu le ILP thua chun a tul anga bawzui a ni ding thu an lo hril niin BJP Manipur thusuok chun a hril.

Imphal Chanchinbuhai a suoknaw ding
IMPHAL: Bandh Volunteers le ILPS le inzawma nuorna nei mek han Chanchinbumihai khawm lungin an deng bakah Saihli dama pera, Chanchinbumihai khawm an inhuomsatir hlak leiin ISTV le Impact TV hai thangsain Imphal thangsana nitin Chanchinbu suok hlak hai chu vawisun hin insuo an ninaw ding a nih. Zanikhan Manipur Press Club, Imphal­ah AMWJU le Editors/Publishers han meeting an nei a, chu huna Chanchinbumihai chunga thil tlung hi tha an tinaw bakah an lungawnaw leia Chanchinbuhai insuo lo dinga an rel a nih. Vawisun hin meeting nei nawk an ta, an hmalak pei dan ding rel an tih.

Phairam bielah General Strike in thlawp a hlaw
IMPHAL: JCILPS ­a students Wing in darkar 48 sung aw ding Manipur Bandh an thaw chun Manipur phairam bielah thlawp a hlaw hle. Dawr, Bazar le inchuknainhai khar an ni a, sawrkar office le Bank haia khawm thawktu kai an tlawm hle niin ei thu dawngna chun a hril. Imphal le  District Headquarters inkar bakah Manipur puotienga fe hlak motor hai an tlan naw a, bandh thlawptu han hmun tam takah lampui an dang a, bandh Volunteers hai hnawtdarna dingin Police han tear gas le rubber bullet hai an kap.

Shija Hospital sungah tui a lut
IMPHAL: Lamphelpat Area sunga In tam tak haiah tui a lut bakah Shija Hospital, Langol su ng haia tui a lut leiin mipuiin harsatna nasa tak an tuok pha niin ei thu dawngna chun a hril. Hmun hran hrana tuilien ruok chun kiem tieng a pan pei tah.

Imphal­Moreh lampui la siemzo lo
IMPHAL: Mimkeiin Imphal­Moreh lampui a suksiet chu siemzo a la ninaw leiin motor a la fe thei naw zing. Moreh town sunga chun fak le dawn thil, petrol le Diesel a vangin a harsa ta hle bakah ni 10 sung zet electric meivar an hmu tanaw niin Moreh a intahwka ei thu dawngna chun a hril.

NE­ah Force suktlawm ninaw nih: Rijiju
NEW DELHI: India hmarsak bielah sawrkar thlungpuiin Central Security Force suktlawm naw ni a, helpawlhai tukdawltu dingin Central Armed Police Force (CAPF) la sie p ei a ta, state sawrkarhai sum lo seng chu sawrkar thlungpuiin pekir (reimburse) a tih tiin Union Minister of state for Home Kiren Rijiju chun August 3, 2015 khan Lok Sabha an hriettir. Tuhin sawrkar thungpui chun NSCN(IM), NSCN­Khole­Kitovi le NSCN­Reformation hai leh Ceasefire an nei mek bakah ULFA (Pro­talk), NDFB­Progressive, NDFB Ranjan Daimary le KLNCHLF hai leh tripartite talks an nei mek tiin Rijiju chun a hrillang sa.

LS a inthawk Selkaltu Pawl an suoktau
NEW DELHI: Zanikhan Lok Sabha­ah Selkaltu member han Congress member 25 suspended­a an umna hlip dingin ngenna an siem a, Lok Sabha Speaker, Sumitra Mahajan in a remti peknaw leiin Selkaltu Pawla NCP, Samajwadi Party le RJD MP­hai chu lungawi lovin Lok Sabha a inthawk an suoktau. Rajya Sabha a chun Congress Members han buoina an siem a, tumhni lai Rajya Sabha inthung sukchawl a ni hnung khawma an thil thaw an tawpsan chuong naw leiin Rajya Sabha Chairman Md. Hamid Ansari in zanita dingin Rajya Sabha inthung a sukchawl.

Court compound sungah bomb 2 a puok
KANPUR: Zani chawhnung dar 1:15 vel khan Distrit & Session Court, Kanpur compound sunga Canteen bulah bomb 2 a puok a, Court building sunga um hai a sukthlabar hle. Mihriem thi le hliem ruok chu an um nawh. August 6, 2015 ah Kanpur Bar Association (KRA) election a um ding a ni a, KBA member han an election nei dan ding an buoipui lai taka bomb hi a hung puok a nih.

Minister nuhmeiin a aiin mi an exam tir
BASTAR: August 4, 2015 khan Pandit Sunderlal Sharma Open University, Chhattisgarh hnuoia MA Final Exam nei a ni a, Chhattisgarh sawrkar hnuoia Minister pakhat nuhmei Shanti Keshyap chu Lohandiguda Exam Centre, Baster­a MA (English) final exam pe ding a ni a. Sienkhawm ama aiin mi an exam tir ti hmu le hrietsuok a ni leiin hi University Vice Chancellor chun hi thil tlung hi inquiry thaw dingin Order an suo. Shanti in a aia mi an exam tir hi Kiran Maurya nia hril a nih.

Helpawl han BSF an lambun, BSF 2 an thi
NEW DELHI: Zani zingkar khan helpawl han J&K a Udhampur district­a Jammu­Srinagar National Highway­a Udhampur town le Chenani town inkarah BSF Convoy an lo lambun a, BSF constable 2 an kap hlum a, BSF personnel 13 an kap hliem. BSF hai khawma an kaplet ve leiin helpawl pahni an kap hlum tiin senior Police Officer chun a hril. Hi thil tlunga hin BSF han helpawl pakhat a hringin an man a, mi 3 an hrentanghai khawm sansuok an nih tiin minister of state for Home, Jitendra Singh chun zanikhan a hril.

Himachal Pradesh­a Rel eksidenah mi 29 an thi
HARDA: Zani hmasa zan dar 11 vel khan Himachal Pradesh state capital Bhopal a inthawka km. 160 vela hla, Harsa district sunga Harda le Khirkiya inkara rel lampui an hraw suol leiin   Nagar­Mumbai Janata Express le Varanasi pana fe Kamayani Express hai chu Machak vadungah an tla tlla a, pasal 13, nuhmei 11 le naupang 5, an rengin mi 29 an thi a, midang 25 an hliem a, passengers 250 sansuok an nih. Rel pahni haia Rel pindan 21 vel vadung sungah a tla lut niin Central Railway PRO, Piyush Mathur chun a hril. Railway Minister Suresh Prabhu chun  hi thil tlung hi inquiry thw dingin Order an suo bakah thina tuok sunghai kuomah zangnadawmna Rs. 2 lakh seng pek ding le hliem inrik hai thangpuina Rs. 50,000 seng pek anni ding thu a puong. PM Narendra Modi, President Pranab Mukherjee Congress President Sonia Gandhi hai chun thina tuok sunghai an sunpui thu le hliem hai hung dam vat dinga an ditsak thu hai an puong.

Lt. Governor kuomah files pelut lo dingin
NEW DELHI: Delhi­a AAP sawrkar chun Departments le Ministries tin hai chu, Police, Land le public Order hai thangsa lovin files danghai hrim hrim chu Delhi Lt. Govenor, Najeeb Jung kuomah thawn lo dingin inhriettirna a siem. Lt. Governor Najeeb Jung in ama chu “Government of Delhi” niin an hril a, Delhi CM Arvind Kejriwal ruok chun hi thil hi a pawm thei naw a, hi leia Governor kuoma files pelut lo dinga inhriettirna hi Law Minister Kapil Mishra in an suo a nih. Delhi sarwkar chu thlangtlinga um hai an nih tiin Kapil Mishra chun a hril.

Autorickshaw­a naute sie­a tlansantuhai man
TURA: July 28, 2015 nia Meghalaya state­a East Garo Hills district sunga Tura town huop sunga Rongkhong Songgital hmuna Auto Rickshaw pakhat sunga an nau nuhmeite siea tlanhmang santu, Sujit Barman le a nuhmei Mery S. Sangma hai chu Police han an man tah. Sujit Barman hi Kathalbari khaw mi, Sericulture Department, Tura a thawk le Mery hi Songsak khaw mi a nih. Naute hi Holy Cross Hospital, Tura­a an neizo sawtnawte hnunga Auto Rickshaw a siea an tlan hmang san nia hril a nih.

Lalit Modi chunga bail theilo ding warrant
MUMBAI: Indian Premier League (IPL) Chief hlui Lalit Modi chunga zanikhan Special Court in bail suok thei lo ding manna ding Warrant an suo. Lalit Modi chunga hin Prevention of Money Laundering Act (PMLA) hnuoia Enforcement Directorate (ED) in FIR an file khum a nih. Lalit Modi hi London khawpuia cheng, IPL television rights deal chungchanga pawisa cheng vaibelsie tel sukchingpentua intum a nih.

Bihar­a Lawng pilah mi 3 an thi
DARBHANGA: Bihar­a Darbhanga district sunga Kamala vadung­a chun zanikhan mi 32 vel chuongna Lawng tuiah a pil a, mi 3 an thi bakah midang 2 an inhmang a, midang chu dam le himin vapang an inhlieu kai. PDS hnuoia subsidized ration lakna ding coupon sukfel dinga district headquarters pana an fe lai meka Lawng hi pil a nih. Tui hrat leia lawng hi pil niin SDO, Biraul, Mohammad Safhique chun a hril. Mithi 3 hai ruong lakdawk a ni ta a, mi 2 dang inhmang hai chu zawng mek an nih.

Army le Army inkaptuonaah sipai 2 an thi
SRINAGAR:  Zani hmasa zan khan Jammu & Kashmir a Noorpora, Tadal hmuna patrollinga fe 42nd Rashtriya Rifles sipaihai chu an inhrietpaw naw leiin anni le anni an inkaptuo pal a, sipai pahni, Naik Mohan Bora le Lal Chanhlima Ghatak hai kap hlum le sipai 2 kap hliem an nih tiin Police thusuok chun a hril. Tadal hmun hi Hizbul Mujahideen helpawl hai chet inzingna hmun a ni a, helpawl insawntuo leia inkaptuo pal an nih.

Vyapam Scam le inzawma thi mi 34 an tling tah
NEW DELHI: Madhya Pradesh­a Madhya Pradesh Professional Examination Board (MPPEB) Scam or ‘Vyapam scam’ le inzawma tuchena mihriem thi chu Madhya Pradesh in information a pek dungzuiin 34 an tling tah tiin Minister of state for Home Haribhai Parathibhai Chaudhary chun zanikhan Rajya Sabha an hriettir. Vyapam scam le inzawma mi 34 thi hai laia 11 hai chu accident leia thi an ni a, 15 hai chu hrisel nawna leia thi, 5 hai chu mani inthat, 2 chu tuia tla hlum le pakhat chu a thi nasan hrietlo a nih tiin Mr Chaudhary chun a hril. Vyapam Scam hi CBI in an suizui mek a nih.

NLFT Cadre pahni an inpe
AGARTALA: Tripura a chun zaniknan Bangladesh­a inthawka hung tlandawk National Liberation Front of Tripura (NLFT) Biswamohand Debbarma faction cadre pahni self­styled Sunil Mohan Tripura (35) le Jatanjoy Tripura hai chu Police headquarters­ah Tripura Director General of Police (DGP) K. Nagaraj hmaah AK­series Rifle 1, magazine 1 le a mu 16 bakah China siem Grenade 2 leh an inpe. Hieng NLFT inpe hai hi Bangladesh­a Chittagong Hill Tract (CHT) a inthawk hung tlansuok, Khanthlang fethlenga Tripura hung lut an nih. Sunil hi Dhalai district­a Kukil Mani Para khuoa cheng kum 2000­a NLFT zawm a ni a, Jatanjoy hi Gogindabari hmuna cheng kum 2008­a NLFT zawm a nih.

China in thangpuina US dollars 300,000
BEIJING: Myanmar rama khawm tui a lien nasa hle a, a bikin Rakhine state, Saigaing le Magway Regions haiah tuilien hi a zuolkai bik a, mi 47 in thina an tuok pha ta a, mi 210,000 han harsatna an tuok pha mek. Tuilienna biel haia hin emergency puong a nih. China sawrkar chun Myanmar rama tuilien leia harsatna tuortuhai thangpuina dingin US dollars 300,000 zet a pek.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAWISUN THUPUI
Lalpain, ‘Van ka thungpha a na, Hnuoi ka kepha innghatna a nih; In ieng angin am mi bawlpek in ta? Ka chawlna hmun khawm ieng am a na?  Thilthawhai 7:49

Editorial
Bandh thaw changa thil thaw dan ding inhrilhrietna

Sawrkar kuomah thil ngen le nawr ei nei a, ei dit le beisei anga sawrkar ngaisak ei hlaw naw pha chun bandh, general strike le economic blockade tihai chu Manipur mi han hmangruo annawleh ralthuom angin ei hmang hlak. Pawl chi tum tum hai chau ni lovin thil ditum lo nuhmei suolluina, tuolthatna, ritlona le a dang dang a tlung pha leh Joint Action Committee (JAC) indinin, mipui inhriettirlawk lovin bandh ei thaw phut hlak. Bandh ti lo hmangruo le ralthuom dang annawleh thaw dan ding tha lem ei nei si naw leiin bandh bawk ei thaw nawk el hlak. Bandh Culture le Mob Culture hai hin ei lungril an hmin hne ta hle a nih.
   
Bandh neka thaw dan ding lampui dang ei hriet sinaw leiin bandh, general strike le economic blockade ti hai hi hmangruo le ralthuom takah ei la hmang pei ding niin an lang. A that nawzie le tawkpawi a hauzie chu a hretu le hmutu seng ei nih. Bandh le economic blockade ti hai hi ei la thaw pei le ei la tuok pei ding a ni leiin Bandh thaw dan chungthuah hin Awareness campaign thaw el ta inla a thanaw ding maw? Chuong a ninaw chun bandh leia chan le inhmangna el chau ni lovin thina hiel ei la tuok pha ding niin an lang.
   
State dang haia khawm bandh hi an thaw ve hlak. Amiruokchu, Manipur mi han bandh ei thaw dan ang leh hin chu an angnaw deu a nih ti inla ei hril suol taluo ring a um nawh. State danga mi han bandh an thaw changin Medical, electricity, Water Supply, Fire service, sakhuona thil, emergency thil, Media le nitin mamaw thil chi hran hran hai chu an inhuomsatir ngainaw el bakah BAndh in a huomsa ve naw thu an puonglang a, hiengang thil hai hi an dangsa ve ngai naw a, an inza hlak. Ei ni lai ruok chun a thu chun bandh hi chuongang thil hai chu a huomsa nawh tia ei hril hai khawm bandh ei thaw changin ei inhuomsatir hlak leiin bandh hi a hming a se zuol hlak.
   
Bandh thlawptu thenkhat hi chu bandh huoihawttuhai khawma tuokfuin hmu hai sienla chu hal le vuok an nuom el hlak ring a um. A san chu bandh in a huomsa ve lova an hril le puonglanghai an tawksa hlak leiin. August 3, 2015 khan nau nei dinga Car a phur le Hospital panpuia um, Oinam Ichal (24) w/o Sanatomba of Oinam Swambung chuongna Car chu Flyover, Imphal hmuna bandh thlawptu han an lo dang tlat leiin Car sungah nau a nei pha hiel bakah a pasalin a kutah hliemna a tuok pha a, kha thil tlung ang kha hmun dang le state dang haia a tlung ngai nawh; ei state a dingin a tawpna niin tlung nawk ta ngainaw sienla nuom a um. Kha thil tlung kha thil inzakum tawpkhawk, mawlna leia tlung a nih.
   
Hi lei tak hin bandh thaw ding hai hrim hrimin an Volunteer­hai hi  bandh thaw hmain thil thaw dan ding hai inchuktirin inhrilhrietna ‘Awareness campaign’ neipui hlak hai sienla nuom a um. Chun, bandh huoihawttu hai hriet phaklo mani le mani in­volunteer fawma bandh thawnaa thang khawm an um hlak a, chuonghai chu zurui le thil dang inrui, pawitawk pawitina nei lo anni nuom hlak leiin bandh huoihawttuhai hi thila hin an fimkhur hle nuom a um. Bandh thaw huna thil awm lo le mawinaw taluo thawtu an um hlak leiin bandh hming a suksiet el bakah bandh in thlawp a hlaw naw pha hlak.
           
Ei lungawinaw chang le sawrkar laka ei thil ngen nawr hrat ei nuom chang Bandh naw hlak chu a thaw dan ding tha lem ei hriet si naw a, Bandh hi ei la thaw pei ding le la um pei ding a ni leiin Bandh thua Awareness campaign nei hi ei thaw ding makmaw pakhat niin an lang. Hiengang thil hi bandh a um changin phairam biela chau ni lovin tlangram biela khawm a tlung hlak. Indem le inhrilse thei bik ding ei um naw a, bandh thaw changa thil thaw dan ding hi Volunteer­hai training annawleh awareness hi veng le khaw tina nei ngei ngei chi a nih.Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate