Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 25 April, 2015

Saturday, April 25, 2015

/ Published by VIRTHLI
Headline:
CM in SDO/BDO Saikawt building thangin  SDO/BDO Office 4, TD Block Office 2 le 33/11KV Power Sub­Station a hawng
Hospital bawlnain Rs. 300 crore seng, N.Lamka le Lanva TD Block hai SDO/BDO ­a upgrade ning a tih:­ CM

CCPUR:  Manipur Chief Minister O.Ibobi Singh le a cabinet iemanizat hai chu zanikhan Churachandpur district­ah an hung a, CCPur district sunga hmun tum tumah SDO/BDO Offices 4, TD Block Office 3 le  33/11 KV Power Sub­station 1 hai chu CM O.Ibobi Singh hin a hawng. CM in zanita a hawng hai chu­ SDO/BDO Office, Samulamlan; SDO/BDO Office building  Sangaikot;  33/11KV Power Sub­Station, Sangaikot; SDO/BDO office building, Saikawt; SDO/BDO office, Tuibuong le TD Block Office building, Lanva le TD Block office building, New Lamka hai an nih.
 

CM hin zani zingkar an hung malamin Samulamlan­ah  SDO/BDO Office building khuollien ni pumin a hawng a. Hi zo hin CM chun Sangaikot­ah SDO/BDO office building le 33/11­KV Power Sub­Station thar a hawng a. Hi zo hin CM chun Saikawt  khoah SDO/BDO Office building a hawng nawk.
 
Zantieng 1:30PM khan Lingsiphai khuoah CM hin Lanva TD Block Office le 2:00PM in New Lamka hmuna Lamka TD Block Office building a hawng nawk a, hi huna hin Dy. CM Gaikhangam, le Phungzathang Tonsing Minister(Health & FW, GAD, CADA) hai chu functional president le guest of honour in an thang.
 
Manipur CM in hi huna thu a hrilnaa chun, Manipur sawrkarin kum 5 sungin tlangram  biel haiah Govt. office tum tum le Hospital building bawlnain Rs. 300 crore a seng a, infrastructure khawm indaitawk sie a nih. Hill districts hai lai CCPur  district a lien tak a, nitin deuthawa khawpui sunga inpemlut an um leiin khawpui sunga mihriem nasa takin an pung hrat a nih tiin a hril.
 
Health Minister ngenna angin Lanva TD Block le Lamka TD Block khawm SDO/BDO Office­a upgrade ning a ta, New Lamka PHSC chu PHC­a upgrade ning a tih. Lamka TB Block building  campus sunga Bank khawm hawng ning a tih tiin CM chun a hril. Building hawng thara um hai hi Govt. asset ni lovin mipui ta a nih tia hrilin mipui hai chu tha taka enkawl dingin a ngen.
 
Hi hmuna programme hmang zovin CM le a hnungzuituhai chun DC Bungalow ah sunbu an vak a, hi zo 3PM in CM chun SDO/BDO Office building a hawng a, hi huna Dy. CM le T.N. Haokip hai functional president le guest of honour in an thang. Hi zo zani zantieng 4PM khan Kholmun ground­ah Public meeting nei a nih.
 
Hi huna hin Chief Guest in CM O.Ibobi Singh a thang a, functional President in Gaikhangam; Guest of honour in Vungzagin Valte, Parliamentary Secretary & MLA (Thanlon A/C); Dr. Chaltonlien Amo, Chairman, Hill Areas Committee & MLA (Tipaimukh A/C); T. Manga Vaiphei, Chairman, MTDC & MLA (Henglep A/C); T.N Haokip, MLA (Saikot A/C) le Ginsuanhau, MLA (Singngat A/C)  hai an thang a, Pu T.N. Haokip chun lawmlutna thucha a hril.
 
Hi huna CM O.Ibobi Singh in thu a hrilnaa chun, Tlangram (hills) le phairam biel (valley) haia khuongruol taka hma a sawn naw chun Manipur state hi inthangin hma a sawn thei ngai naw ding  leiin Indo­Myanmar area le Nagaland border area khuo/veng um hai  khawm sawrkarin priority pein development sin nasa takin a thaw a, tuhin hawng thei dingin an um ta a nih tiin a hril. Ram thua buoina hi thil inzakum a ti thu hrilin, ei thi hnungah tukhawmin ei ram le leilung ei sawm thei ding a um naw leiin khawvela ei dam sung hin in hmangai tak le inrem takin hmang tlang ei tiu tiin ngenna a siem. Hmangaina hi Pathien ditdan a ni a, Bible  thupui tak khawm a nih. Vawisun hin CCPur district a block tum tum a SDO/BDO 4, TD block 2 le Power sub­station hawng theia a um nasan chu, Lok Sabha election huna District mipui han Congress­ah ringna an innghat lei a nih tiin CM chun a hril. Kum liemta haia khan CCPur dist. ah DC le SP ruot hi thil harsa tak a ni hlak a, tu ruok hin chu DC le SP Haokip ve ve an um thei ta thu hrilin Discreationary fund a inthawk Rs. 50,000 a pek.
 
Dy. CM chun, vawisun hi CCPur district mipui ta dinga lawmna ni a nih tiin a hril a, Manipur history­ah vawisun anga Govt. office building hawng rawn hi a la um ngai nawh. CM inrawinaa  Congres sawrkarin Inclusive Infrastructure Development Program (Hills) hnuoia tlangram biel hmasawnna dingin sin a thaw a, Tribal mi in CM sin lo chel ni inlakhawm hieng bak hin tlangmi hai mi ngaituo chuong naw nih tiin a hril. Dan dungzui chun PHC le Sub­Divisional Office um theina ding hin mihriem 50,000 le 1.5 lakh­2 lakh inkar um a tul laiin Congres govt. in mipui remchang lemna ding le hmasawnna dingin dan le dun pelin sin a thaw a nih tiin  Gaikhangam chun a hril.
 
T.N. Haokip chun, tlangram le phairam biela hmasawnna khuongruol taka fe theina dingin mipui han  CM le Congress govt. unconditional support peng ei tiu tiin a hril.  Health Minister chu State Level Ayush meeting pawimaw um leiin public meeting­a hin a thang ta nawh.

SP mum 87 leh  man
CCPUR:  Zani zantieng khan ZRA­a Drug Cell pawl chun New Bazar, CCPur­ah Zathanga Mizo (48) s/o (L) Riankhama of New Bazar chu  inruithei SP mum 87, Rs. 2175 manhu leh an man. ZRA chun tha taka zilna an pek hnungin inruithei mana um hai hi an inrawhmang tir hnungin an insuo nawk.  ZRA Drug Cell chun inruithei dodalna hi an fepui pei ding thu an hril.

Dr. Lalnghaklien kaisang lawmna nei
CCPUR: April 24, 2015,  4 PM khan Pu, Dr. Lalnghaklien Hriler in Feb. 28, 2015 ni a Dist. Vety Officer, Tuibuong a inthawka Dy. Director, Vety & AH Services, Govt. of Manipur­a a kaisang lawmna a chengna In Bible Hill (East), Rengkai, CCPur hmun­ah ruoithe meuin nei a nih. Hi huna hin 1971­ 73 laia Don Bosco H/S, CCPur­a a Classmate hai le hi School a 1st Batch Matric Exam­a a passed ruolpuihai laia Pu Lungmuana Lakher IAS, Principal Secy., Govt of Manipur (GoM); Pu Zuithanga Executive Engineer, Minor Irrigation, GoM; Pi Saichhingpuii Under Secy., Vety & Seri., Secretariat (GoM); Pi Niangkaihching Asst. Treasury Officer hai le a zawlpa Pu, Dr. F. Thienkhogin Dist. Aids Control Officer (DACO) khawm an thang ve.
-LRS Puruolte

Malaria Dept. in DDT an  kap ding
CCPUR: District Malaria Dept.  CCPur chun Special IRS Plant in the Myanmar Border Area of CCPur Dist. 2015 hnuoiah April 28­May 30, 2015 inkar sung khin Behiang, Singngat le Sinzawl PHC hnuoia  khuo haiah DDT kapna nei an tih. DDT kap  na ding hai chu  Behiang PHC hnuoia mi 2230 umna khuo 15 haia In 474 a rooms 948;  Singngat PHC hnuoia mi 4268 umna khuo 13 haia In 898 le rooms 1796 le Sinzawl PHC hnuoia mi 5433 umna khuo 5 haia In 966 a rooms 1796 hai an nih.

Gospel Music Video tlangzar
TUITHAPHAI: April 23, 2015, 7PM khan Saidan HYA Hall, Saidan, CCPur­ah Tv. Boris Ramnghakmawi in a buotsai “Hmangaina ka hriseng nawh” ti Music Video Album, Pi Vanrotling, Rengkai in a produce chu Pu Darsiemlien Ruolngul in khuolliena thangin a tlangzar a, Rev Thangrolal, Saidan ICI Bieltu Pastor in Pathien kuomah inhlanna a nei a, guest artiste in Nk.Gladys Lalparzo; Nk.Emma Lalawmpuii; Nk.Joslyn Infimate; Pi.R.T Hrangchal; Nk.El Joy Kim; Nk.Lalbiekmawi le Nk.Huldan hai an thang a. Guest of Honour Pu Lalhmunsang le President in Pu Rohminglien, Chief of Saidan hai an thang bawk.

Imphal:
Manipur State Arogya  Fair­2015
IMPHAL: April 27, 2015 hen aw ding Manipur State Arogya Fair­2015 chu zanikhan Manipur Film Development Corporation (MFDC), Imphal­ah tan a nih. Hi huna hin Health Minister Phungzathang Tonsing; Dr M. Nara Singh, President Haomeopathic Medical Assn. Manipur; Dr O.Ibomcha, Director, Health Services & State Mission Director, Manpur; Dr K. Rajo Singh, Director, Family  Welfare Services, Manipur le Dr K. Lokendro Singh, Director, AYUSH, Manipur hai chu chief guest, guest of honours le functional president in an thang.  Manipur­ah full­fledged AYUSH Hospital  hawng vat ni tang a tih tiin Dr K. Lokendro, Director, AYUSH chun hi huna thu a hrilna huna a hril.
JNIMS teachers han mass resignation
IMPHAL:  Jawaharlal Nehru Institute of Medical Science (JNIMS) Teachers Association, paramedics le Nurses chun JNIMS Director in­charge  thlakthleng dinga an nawrna an la fepui pei a, nuorna le helna hrat lema an fepui pei ding thu an hril. CM in an ngenna a ngaisaknaw a ni chun mass resignation chen khawm an pek el thei niin Prof. Jitendra chun a hril. JNIMS thawktu hai nuorna lei hin zanikha JNIMS a OPD le Casualty khara a um a ni 3­na a ni tah. Hi lei hin JNIMS a enkaw mek hai chu RIMS le private hospital dang haia sawn an nih.

SPDPO in  foundation day an hmang
IMPHAL: State Platform  of  Disabled People’s Organisation (SPDPO), Manipur chun zanikhan Manipur Press Club, Imphal hmuna 4th foundation Day an hmang. SPDPO chun hi huna khuolliena thang  Manipur Assembly Dy. Speaker, MK Preshow Shimray kuoma an thil ngen tu m tum hai inziekna memorandum an pek. An thil ngen hai lai  ruolbanlo hai ta dinga policy tum tum siem pek dinga an ngenna hai a thang.

Ar 19,000 chuong that le phum
IMPHAL:  Manipur a chun Bird Flu hri inleng mek le inzawmin  a hri inlengna ICAR, Lamphelpat a inthawk km. 1 biel sungah tuchena hin Ar 19,000 chuong  that le Artui 2000 vel suksieta phum hmang an ni tah tiin Veterinary and  Animal Husbandary Jt. Director Dr H. Chaoba chun zanikhan a hril.


Others:
Dy. Commissioner of IT in a kaisang
 GUWAHATI:  Pu Thanghlun Hmar, IRS chu Notification No.06 of 2015 Dated 24/04/2015 GOI, Ministry of Finance, Department of Revenue­ Deputy Commissioner of Income Tax wef. 01/01/2015 dungzuiin Deputy Commissioner of Income Tax (IT) in a kaisang. A promotion hi 1st January, 2015 a’nthawk a intan ani a; order hi a suok vat naw lei a nih. Ama hi hnam ta dinga thahnemngai le inpezo mi tak a nih. A kaisangna ei lawmpui takzet. (Virthli)

MoS 2 Cabinet minister a hlangkai
SRINAGAR:  Zanikhan Jammu & Kashmir a Minister of State (Independent  Charge) pahni,  Abdul Gani Kohli le Chering Devi hai chu Cabinet minister a hlangkai an nih. An ni pahni hi BJP mi an nih. Jammu & Kashmir sawrkarah an rengin Cabinet ministers 19 le minister of state 6 an um ta a nih.

Ceasefire zui le a hun suksei dingin
KOHIMA:  Zani hmasa khan Nagaland Cabinet meeting nei a ni a; Cabinet meeting chun sawrkar thlungpui le NSCN(K) pawl chu Ceasefire zui le ceasefire hun suksei dinga ngen tha an ti tlang. Hi dungzui hin Nagaland sarkar chun sawrkar thlungpui le NSCN(K) hai kuomah ngenna a siem tah.

Book of the year in ‘Ka zalenna”
AIZAWL: Mizo Academy of Letters (MAL) chun kum 2014­15 sunga Mizo irawm suoka lekhabu insuoa um hai laia a tha tak, Book of the Year dingin B. Lalhriattira ziek “ ka zalenna” ti chu thlang a ni a, zani hmasa khan lawmman hi inhlan a nih. MAL a hin Life members 49 le Annual members 91 an um.

Nagaland le Mizoram in Ar laklut an khap
KOHIMA/ AIZAWL: Nagaland sawrkar chun zanikhan thusuok siemin tulaia Manipur­a Bird Flu hri inleng leiin Manipur­a inthawk Ar, varak le Artui hai hrim hrim Nagaland state sunga laklut a khap. Chun, Mizoram sawrkar khawmin Ar, Varak le a tui hai hrim hrim  Manipur a inthawk Mizorama laklut khap hmak a ni thu  K. Lalnghinglova, Secretary, Animal Husbandary and Veterinary  Department, Govt. of Mizoram chun thusuok a siem. Aizawl, Kolasib le  Champhai DC­hai khawm a tul  anga hma la dinga inhriettir an nih.

FSA hmang dinga inhriettir
AIZAWL: Sawrkar thlungpui chun Mizoram sawrkar chu  Food Security Act (FSA) September 30, 2015 liem hma ngeia hmang dingin ziek ngeiin an hriettir. FSA hmang dinga hun bituk sukseia um hlak chu tuta bak hi chu um nawk ta lo le suksei a ni tanaw ding thu sawrkar thlungpui chun Mizoram sawrkar an hriettir bawk.

Schemes dang haia khawm DBT
NEW  DELHI:  Subsidised LPG thuah sawrkar thlungpuiin Direct Benefit Transfer (DBT) a thaw mek ang hi Central Schemes dang dang hai bakah  Food distribution  khawm  DBT scheme hnuoia sawrkarin thaw dan lampui a ngaituo niin Finance Minister Arun Jaitley chun zanikhan Lok Sabha hmuna a hril. Tuchena hin states 11 le Union Territories hai chun Food security Act an sukpuitling ta  niin Jaitley chun a hril bawk.

Mini­ Bus eksiden­ah mi 7 an thi
TINSUKIA:  Zanikhan  Digboi, Assam­ah Mini­Bus le Dumper an inbaw a, mi 7, Dipika Moran (16), Annie Moran (18), Akash Pratim Sarma (21), Biswajit  Chetia (23), Sanjib Sahap (20) le Khagen Das (21) hai an thi a, midang 13 an hliem. Thi le hliem hai hi  Bihu Cultural function­a lam pawl an nih.

TRS President dingin Rao bawk
HYDERABAD:  K. Chandrasekhar Rao, Chief Minister, Telangana  chu Telangana  Rashtra Samiti (TRS) President dinga thlangtling nawk a nih. Mr  Rao (61) hi a zawna term 8 zet TRS President­a thlangtling a nina a ni tah. Mr Rao hin TRS hi April 27, 2001 a Telangana State hran ngenna le inzawma an din a nih.

UP sawrkarin thangpuina Rs. 5 lakh
LUCKNOW: April 22, 2014 a Jantar mantar, New Delhi­a  AAP pawlin rally an nei huna loneitu inkhai hlum Gajendra Singh, Pausa,  Rajasthan sunghai kuoma thangpuina dingin Rs. 5,00,000 pek ning a tih tiin Uttar Pradesh Chief Minister, Akhilesh Yadav chun a hril.

A ngaizawngpa’n Rela inthawk a namthlak
SAHIBGANJ: Saddam Hussain, Bihar, chun April 23, 2015 zing dar 8 vel khan a ngaizawngnu nuhmei tleirawl kum 15 mi chu Mahadeoganj, West Bengal­ah Rela inthawk a namthlak a, a hmuna a thi nghal. Hi thil tlung le inzawm hin  Saddam Hussain le a ruolpa Immuddin Ansari hai chu Police han an man a, thu indawnna an nei mek niin Police thun an hril.

Doctor quarter sungah inkhai hlumsain
JORHAT: Zani hmasa khan IAF Doctor quarter, Rowriah, Jorhat, Assam sungah nupui pakhat, Moonmoon Saikia (24) chu inkhai hlum saa hmu a nih. Mrs Saikia hi Lt. Col. Saurav Sood umpui (maid) a nih. A taksa hi a mawi ta bakah a ringah hliemna be hmu a nih.

Kum tin India ramah  TB invawi 2.1 million
NEW DELHI: India rama chun kum tin  Tuberculosis (TB) natna invawi mi 2.1 million an um zie  niin World Health Organisation (WHO) report chun a hril tiin Health Minister J.P. Nadda chun zanikhan Lok Sabha hmuna a hril. National Tuberculosis Control Programme (RNTCP) hnuoia TB invawi hai chu a thlawna enkawl an nih tiin Mr JP Nadda chun a hril bawk. India rama chun tuhin  Microscopy centres 13,000 a um mek a,  treatment centres (DOT)  nuoi 6 lai indin a ni bawk a.  Govt. Hospitals, Community Health Centres (CHC), Primary Health Centres (PHC), sub­centres hai chu DOT centre an nih. Hi baka hin NGOs, Private Practitioners (PPs) RNTCP hnuoia thawk  Community volunteers, Anganwadi workers, women Self­help group le a dang dang hai chu DOT providers/DOT centres a hmang an nih tiin Health Minsiter chun a hril bawk.

 Yemen buoinaah  naupang 115 an thi tah
GENEVA:  March 26, 2015 a inthawk tuchena hin  Yemen rama buoina leiin naupang 117 an thi ta  niin UN  Children Agency UNICEF spokesman Christophe  Boulierac thun zanikhan Geneva hmuna reporter hai kuoma a hril. March 26 le April 20, 2015 hai ringawta naupang thi hi 64 niin Christophe Boulierac chun a hril. Chun, tuchena Yemen ram buoina leia thi chu mi 1,000 an tling ta niin World Health Organisation chun a hril.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAWISUN THUPUI
“Hung ta u, Lalpa komah kir ei tiu, A mi neinawi tah a chu a mi lo sukdam nawk ding a ni sih a, A mi lo vuok ta naka chu a mi tuom nawk ding a ni sih a;  ­ Hosea 6:1


Editorial:
Thangruol ei mamaw

Mihriemhai hi a hawn annawleh a ruola khawsa dinga khuonu siem ei ni a, mani khata khawsa thei ei um der nawh. Mi hausahai khawm miretheihai  bovin ei khawsa thei naw a, chuongang bawkin  mi retheihai khawm mi hausahai bovin ei um thei nawh. Midang zara khawsa thei, chang thei, thaw thei, fa thei, dawn thei, hlim thei, lawm thei, innui thei, lungsen thei le nuor thei dam ei nih. Makhat chauvin um inla iengtin am ei um ding chu maw? Midang mamaw vawng ei ni a, midang mamaw lo ei um nawh. Ei Pathien meu khawma Adam a khat chuva um tha a tinaw a, a umpui dingin Eve a siem a nih.
 
Sungkuo, mimal, khawtlang, ram le hnamah a thangruol thiem thiem an ngirsuok a, a thangruol thei lo hai chu ngirsuok le dingchang nekin an bohmang hlak. Chu nu, chu pa, chu suon le chu thla hai chu ti ding um lo hiel khawpin an bohmang hlak. Sungkuo chau ni lo, hnam le ram khawm a boral hlak. Hi lei hin ei thangruol a tul bek bek el a nih. Ei thangruol naw leia mihai hmusit, deusaw le hnawla ei um el ta dam hi a pawi a nih. A va pawi ngei, chatuon chena ei pawitina a la hung ni ding a nih.
 
Thangruol a tulzie ei hriet a, sienkhawm thangruol nekin ei inthe a, ei inlak hran a; ei inthe thei tak tak si naw el khelah ei inlak hran thei tak tak si nawh. Ei thaw ra ei tuor mek a, ei la tuor pei ding niin an lang. Mani seng a thiem, a var,  an dik, a fel, a tha, a ziding le a chawngpu ei inti seng a. Nisienlakhawm a chawngpu tak tak ei ni nuom naw lei ni ngei a ta, ei thangruol thei der nawh. A mi siemtu khuonu chung Pathien hin ei um dan, ei thil thaw dan, ei inhril nuom dan le ei indem nuom dan hai hi iengtin am ngai a ti aw!
 
A thangruol thiem thiem an dingchang hlak. Hi thu hi thudik, hniel ruol lo le ei hriet seng a nih.  Amiruokchu, thangruol nekin sungkuo hiel khawm ei inthe a, sungkuo ni lo ang hiel khawpin ei umin ei khawsa tawl ta a ni hi! Ei sungkuo, ei hnam hmabak ding hi chu an thim a nih. Hnam chu ei nei a, inhmun khawm ei nei, building khawm ei nei, leilet khawm ei nei, nisienlakhawm ei dit, ei mamaw le ei inhnar em em ram ti ding chu ei la nei naw a, khawvel um sung hin ei nei dim chu maw!
 
Hnam le ram thil ei hril pha chun ei tawng thei, hril ding ei hau, ei huoisen, ei inpumpek ngam, ei chan ngam hlak. Amiruokchu, a tak tak ruok chun ei thaw nawh. A tak taka thaw ngam le hril ngam ei hnam hin a mamaw ngawi ngawi a ni hi tie! Ieng chen am chamlak, thangruol thei lo le pawl hranin ei la um ding? Tum a tuortu ding le a thawhla ding chu? eini tho ei nih.
 
Ei pi le pu hai kha an thangruol a, nitin khawsakna, khawtlang nun le an politics a khan an chieng em em a, phatsantu an um ngai nawh. Tulai thangtharhai ruok hi chu mani nuom dan sengin ei um a. Kohran thangsain Pawl chi tum tum, a bua siem thei hiel khawp ei Society sungah hin a um tah.  An leh chuong Pawl hai chu ei hnamin a thatpui am? Thuvar inlar takel, “Thangruol hi hratna a nih” ti an dikzie hretu le mit ngeia hmutu ei nih. Sienkhawm ei thangruol thei mawl si naw a, buoina le harsatna la tuok pei ei tih. Thangruol  hi hratna le hlawtlingna a nih. Nisienlakhawm , a thangruol thei lo hnamah ei la thang zing chu a ni hi!

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate