Responsive Ad Slot

Mizoram sawrkar full support pe'ng kan tih ~ Hmingchunghnung

Tuesday, March 31, 2015

/ Published by VIRTHLI
File Photo: Hmingchunghnung
Aizawl, March 31, 2015: Hel, silai chawi haiin that hmang vawng tuma an ambush-na a inthawka damsuok hai thla huolna hun, 31.3.2015 khan Hawla Auditorium Congress Bhavan sungah MPCC buotsaina ah nei a ni a, ambush-na a thang MLA, Officials le anni vengtu hai an thang kim hle.

Hi hunah hin MLA 3, Pu R.L. Pianmawia, Nk. Vanlalawmpuii Chawngthu le Pu P.C. Thanliana ha'n thu an hril a, anni hai bakah hin Sinlung Hills Development Council Chairman, Pu Hmingchungnung khawm'n thuhrilna a nei.


SHDC Chairman, Pu Hmingchungnunga chun HPC(D) hai hi pawl pahni - Lalhmingthang a rawi le Sangbera a rawiah an inthe a, tuta Ambush tu hai hi Sangbera pawl hai an ni thu a hril. An chetdan hi Hmar mipui hmun dang danga um ha'n an thlawp nawh tiin le Mizo a inthawka inlak hran tuma Mizo an kap an ti chun chang le vawi tieng Hmar hai an thang tlat leiin Hmar hai tho an kapa an thia tiin a hril. Hiengang thil tha lo suk tawp ding hin kan theina po po in Mizoram Sawrkar kan thlawp ding a nih tiin a hril bawk.

Thuhriltu nuhnung tak CM Pu Hawla chun, Mizo hai inunauna le insuikhawmna daltu chu iengkhawm law ni naw rawse, ti kan ram rorelna sang taka lungruol taka kan pass hnung zo chaua HPC(D) helhai chet dan hin kan lung a suk awi nawa. Hienganga an mi chona hin an nuom lo thil pawi lem an cho dawk pal ka tipui hle a nih a tih. Mizoram hi Rampuoa um popo hai ta dinga an Inpui a nih ti hre nuom lova hienganga an che pei chun kan lung asen ve thei a nih ti hre in kan inunauna dal ding zawng hin chu che ta ngai lo dingin ka hril nuom a nih tiin a hril.

Hi inkhawm hi Pu R. Lalzirliana, Home Minister le MPCC Vice President in an keihruoi a, HPC (D) ha'n kan MLA hai le anni zuitu hai that chimit vawng tuma an inring naw laia an ambush demna thu le tuta hnung hiengang thil tlung ta ngai naw raw se an nuom thu Resolution an pass a nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate