Responsive Ad Slot

Hmasawnna Thar | 31 March, 2015

Tuesday, March 31, 2015

/ Published by VIRTHLI
Local: Headlines
HAC Chairman Dr Amo in Tipaimukh biel a fang
Sinthaw dinga hung hai duot taka enkawl le \hangpui dingin mipui hai a ngen
CCPur: Dr. Chaltonlien Amo, Chairman (HAC) in a Constituency Tipaimukh biel zu fanga chawlkarkhat sung hmun hran hran a sir hnungin March ni 28 khan Churachandpur le Imphal a hung tlung nawk tah. Dr Amo hi a sinthawpui \henkhat le PWD/Engineer \henkhat le Educaton Dept staff \henkhatin an zui ve.

Tuiruong Leilak dawna sinthaw mekna hmun, Vangai (Patpuihmun) le Hmarbiela Electric hrui kei mek, Parbung H/Schoola HSLC Exam Centre hungtlung ding Examna dinga  hmang a ni theina  dinga \ul le Hr.Sec. School \an theina dinga \ul (Hmun le hmang), Senvon khuoa HYA Office bawl mek, Community Hall \ha tawka bawl dan ding an lo thawna hmun, mimkei lien leia Parbung khaw tlung tawma Diversion road sin sunzawm dan ding, CHC Parbung thil \ulhai le staff ngirhmun, BITE hmun ding site selection enna hai le thil dang dang a zu en. Hieng hai baka hin Parbung H/S student 200 chuong, Senvon H/S a student 300 chuong, Lungthulien H/S, Rovakot Jr. H/S hai ta ding uniform le lekhabu pekna a nei bawk.

A ma Dr. Chalton in an zinna hmun taphawta a hril uor tak le mipui kuoma ngenna a siemna chu ei rama sin thaw dinga hung hai hrim hrim ei ni mi, hnam dang, Meitei amani vai khawm nisien duot le thlamuong taka an um theina dinga an \ulna haiah lo \hangpui pei dingin le Tuiruong Leilak dawna dinga hmangruo le Electric hrui kei meka hmang ding thir le thirhrui hai siethang neng nunga umhai tukhawma inhnarlo ding le inru ngailo ding thuhai uor takin a hril. Taithu a hin khawtlangin open-air a hai chair dawin an lo tuoka,Tuiruong leilak dawna ding zu en zoin Parbung lut nawk a nia, khawtlang \huoitu popo le HWA haiin an lo tuok   bawk.
            
Hi zo hin Senvon fe nawk a nia a khawtlangin umni khawmin mipui sangtelin an lo tuoka Dr. Amo chun mipuiin hieng lawma in mi hlutsak le in mi chawimawina hi lawmum ka ti bek bek a nih a tia, chuleiin khawtlanga a \ul le pawimaw hai ei thaw mek le thaw pei ei tum ding a nih tiin a hril. A zinga Rawvakawta khawtlangin ruoi siemin an lo tuok bawka, hi ni ma hin Lungthulienah khawtlang \huoitu hai le party in bu fakpuina an lo neipui. Khawtina a lutna a hai chun hnam lam in entirna le par\hi le thangsuopuon hai an lo insil tir peia. An pawimaw le \ulhai lo hrilin thaw mek ta le thei ang anga thaw pei dingin a hril, ei thil dit le ei pawimaw hai ei hlawtling theina dingin Pathien iengkim thawthei kuoma \awng\aina a lo san dingin a fiel. A fena taphawta mipuiin an lawm hle thu Pu H. Samson, Information Secretary, HNU Gen. HQ in thu a hung intlun.

PMEGP Beneficiaries han Banks 3 an inkhartir
CCPur:  PMEGP 2013-14 Beneficiaries Association/CCPUr chun zanikhan HDFC, Axis le ICICI Bank hai an inkhar tir. Hieng Banks hai hin PMEGP Beneficiaries hai kuoma sum an sanction naw lei le beneficiaries tam tak an hnawl (rejected) leia lungawinaw leia Bank hai hi an inkhartir niin an hril. HDFC Bank chun PMEGP beneficiaries 17 an hnawl a, mi 7 approval an thaw a; Axis bank in beneficiaries 23 an hnawl a, mi 3 an thlang a, ICICI Bank chun beneficiaries 20 an hnawl  niin ei thu dawngna chun a hril.  Hieng Banks 3 haia reject lova fethleng chu mi 10 chau an ni a, chu hai khawm chu sum an la sanction naw nia hril a nih.


Zolengthe Magazine tlangzar
CCPur: Mr Chinlunthang, President, UZO GHQ chun zani 8:00AM khan UZO Office, Zogal Memorial Hall Complex-ah Zolengthe Magazine a tlangzar a, Pastor Khamlianlal, ZCBC in Pathien kuoma inhlanna a nei.

Mr Chinlunthang chun, Zolengthe hi a hma khan Zou community sung chau ni lo, zo nauhai laia thu inhrietpawna \ha tak pakhat niin mobile SMS, website le Facebook hmanga information inpektuona a ni a.  Tuhin Magazine hung siem belsaa a umna thuah lawmum a ti thu a hril.

NGMF in lawmthu an hril
CCPur: Nationwide Gospel Music Festival (NGMF) chun March 27, 2015 nia New Lamka YPA Hall-a  3rd Motivational programme an buotsai  hlawtling taka hmang zo a nina thuah thlawptu EBC HQ Dorcas, BYF Lamka South Division, BDF, EBCC College veng, Hebron YPA, Printed & Electronic Media le a dang dang hai chunga lawmthu an hril.  NGMF 3rd Motivational programme huna hin CCPur khawpui sunga  Kohran tum tum 31 an \hang a, Halleluijah Chorus 1000 voices joint choir in an sak.
Thuphachawina \awng-\airuolna
CCPur:  Special Gospel Team le Nupui Pawl, Saikawt chun  March 31, 2015, 6:30PM  hin  Suol thupha chawina le Saikawt playground inhlan thienghlim \awng\airuolna  hun hmang an tum. Hi huna hin inhnikna nei taphawt \hang seng dingin an fiel. Rev. J.F. Lalropuia,  Presbyterian Church, Saikawt in hi huna hin Pathien thucha hril a tih.

Chowkidar/Peon interview result
CCPur: November 14-17, 2013 inkar sunga ADC/CCPur hnuoia contract basis-a Chowkidar-cum-Peon lakna dinga interview result chu tulai hnai el khan insuoin mi 165 merit list  Serial number ADC/CCPur Office-ah en thei dinga tar dawk a nih. Interview-a \hang hai chun ngaiven thei ning a tih. Laka um han tuta inthawk sawtnawte hnungah CEO/ADC kuoma contract agreement & Undertaking an thaw a \ul ding a nih.

Nodal Teachers han WIFS-cum NIPI training
CCPur: District Health Society/NHM, CCPur huoihawtnain April 7, 2015 chen aw ding ZEO le ADCC hnuoia Nodal Teachers 300 hai ta dinga ‘Weekly Iron Folic Supplementation (WIFS) -cum-National Iron Plus Initiative(NIPI) training chu zani 10:00AM khan Pu Lunminthang Haokip, DC, CCPur in a hawng.

Pu Lunminthang Haokip chun, Iron Folic hi naupang hai ta dinga thil pawimaw takel, an hriselna ding, ru le chang hratna ding a ni leiin Teacher han a pawimawna student hai kuoma \ha taka an hrilhriet a pawimaw thu a hril.

Training hawngna huna hin CMO, ZEO le CEO/ADCC hai khawmin an uop. Zanikhan 1st batch han training an \an nghal a, Dr Baby, MO le Dr James Touthang, MO hai resource person in an \hang. Training batch 7 a \he ning a ta, batch khatah mi 40 pei an training ding a nih.

Imphal
Union DoNER Minister le Union MoS for External Affairs han Passport Seva Kendra an hawng ding
Imphal: Vawisun hin Union Minister of State for Development of North Eastern Region (DoNER) Dr Jitendra Singh le Union Minister of State for External Affairs, General V.K. Singh hai chu New Delhi-a inthawk Imphal hungtlung an ta, Hotel Imphal-ah Passport Seva Kendra-PSK (Passport Office, Imphal) hawng an tih. Ministers pahnihai hin Tulihal Airport, Imphal-a inthawk Passport Seva Kendra, Imphal (Old Assembly Complex) pan nghal an ta, ribbon cutting, Plaque hawngna le PSK hmun enna 11:30AM velin nei an tih.

Hi zo chawhnung dar 2:30 velin Sangai Hall, Hotel Imphal-ah  General V.K. Singh in Passport Seva Kendra, Imphal hawngna nei a tih. Hi huna hin Dr Jitendra Singh, Manipur  CM O.Ibobi Singh, Inner Lok Sabha MP Dr Thokchom Meinya, Outer Lok Sabha MP Thangso Baite, Rajya Sabha MP Haji Abdul Salam; P.C. Lawmkunga, Chief Secretary, Manipur,  Civil, Police le Army Officers lien hai bakah Manipur High Court Judges hai \hang an tih. Hi function tawpna tieng T. Ajungla Jamir, Regional Passport Officer, Guwahati in votes of Thanks hril a tih. Programme zoin Ministers pahnihai hin Imphal suoksanin Delhi pan nawk an tih.

Tuolsung mi han UNACCO school an boycott
Imphal: Tuolsung students \henkhat admission an thaw pek nuom nawh tiin Khongman  khuoa tuolsung mi han UNACCO school of Excellence an boycott bakah zani hmasa zantieng khan hi school building an sukseit. Zani khawm khan tuolsung mi han hi school  tuolah an pungkhawm a, hi school staff pakhat khawm school ina an inlurttir nawh. UNACCO Authority ruok chun Admission thaw nuom lo student an nei naw niin hrilfiena an siem. Sumati Devi chun, hi school Managing Director, Irabant in a naupa chu bomb le silai office sungah a chawi tia indiklo taka intumin admission a thaw nuom nawh tiin a hril.

Congress in April 6-ah MDC ngir nuom hai ta dingin
Imphal:  ADC election hung um dinga hin thawluina \hang lova fel le thienghlim taka inthlangna nei a ni phawt chun Congress in ADCs 6 haia seats 140 haiah hratna an la chang nawk ngei a beisei thu Manipur Pradesh Congress Committee (MPCC) President Gaikhangam chun zanita Congress Bhavan hmuna chanchinbumihai an hmupui huna a hril a, seat  tinah candidate an nei ding thu a hril bawk.  Congress ticket-a ngir nuom hai ta dinga  notification chu April 6, 2015 a insuo a ni ding thu Gaikhangam chun a hril.(UNA)

BJP ticket-a ngir nuom hai ta dingin
Imphal: BJP Manipur Pradesh chun May 30, 2015-a Manipur-a ADCs 6 haia inthlangna hung um dinga BJP ticket-a ngir/ in candidate nuom hai ta dingin zanikhan notification an suo. BJP Manipur Pradesh president  le Chairman, State Election Committee, BJP Th. Chaoba chun, ADCs 6 haia inthlangna um dingah candidate an nei vawng ding thu zanita BJP Conference Hall-a meeting huna a hril. BJP ticket-a ngir nuom hai chun bio-data, sum/demand draft leh an hnu takah April 15, 2015 chena pelut dingin an hriettir. BJP Select committee a members15 hai lai Prof. Gangmumei Kamei, Dennny Shaiza, N. Kaisii, Yanglep Haokip, V. Hangkhanlian, Md.  Salam hai an \hang. (UNA)

UKLF in 20th Raising Day
Imphal: Zani hmasa khan United Kuki Liberation Front (UKLF) chun Nazareth Camp, Muvanlai, Chandel district ah an pawl indin a kum 20 tling lawmna an nei. Hi huna hin UKLF Cabinet ministers 3, David Haokkp, General Secretary Lt. Col. Joshua Thadou, Secretary, External Affairs le M.P. Haokip, Information & Publicity Secretary, Lalhai le  CSOS hai an \hang.

Others
India ram pumpuiah bawng that khap dingin
Indore: Jainism sakhuo \huoituhai March 29, 2015 nia Union Home Minister Rajnath Singh an inhmupuina a chun, India ram pumpuiah Bawng that khap dingin NDA sawrkarin hma a lak a nih tiin a hril. BJP inlalna le rorelna state Madhya Pradesh le Maharashtra haia Bawng that khap a ni ta thu khawm Rajnath Singh hin hrilin tukhawma Bawng thatna dan hi dang thei naw nihai tiin a hril.

Zangnadawmna Rs. 7,00,000 seng
Aizawl:  Kap hluma um MAP 3 hai sunna chu March 29, 2015 khan 1st MAP Commandant Office tuol, Aizawl-ah Mizoram sawrkarin a buotsai a, hi huna  Mizoram CM in thu a hril huna, an mi challenge-na hi kan pawm a, beilet ve ning an tih tiin a hril. Chun, thina tuok sunghai zangnadawmna Rs. 7,00,000 seng pek ning an tih tiin a puong.

J&K tuilien leiin mi 6 an thi
Srinagar: Jammu & Kashmir a tuilien lei le building chimin mi 6 a del hlum. Jammu & Kashmir CM Mufti Muhammad chun tuilien tuortuhai \hangpuina dingin Rs.35 crore sanctioned a nih tiin zanikhan a puonglang. Divisional Commissoner, Kashmir in Rs.25 crore le Divisional Commissioner, Jammu  in Rs. 10 crore chang an tih tiin a hril.

Jammu & Kashmir-a chun ruo nasa taka a sur leiin vadung tui hai \ium inchikna pel-in an luong tawl. Zanita Kashmir University exam \an dinga ti khawm kansel vawng a nih.  Jammu valley-a school hai chu ni 2 sung khar dinga puong a nih. 

PM Narendra Modi chun J&K ngirhmun enfel dingin  minister of state for minority affairs Mukhtar Abbas Naqvi \hangin high level official team  a tir.

AP sawrkarin zangnadawmna Rs. 2 lakh seng
Vishakhapatnam: Zani hmasaa Visakhapatnam district, Gokulapadu village-a Cracker siemna factory-a  thil puok leia thina tuok mi 6 sung hai  kuomah zangnadawmna  Rs. 2 lakh ve ve pek ni dingin Andhra Pradesh sawrkar chun a puong. Cracker factory-a thil puok a hin midang 10 in hliemna an tuok bawk a nih. Cracker factory-a thilpuok hi iengleia tlung am ti hriet a ninaw a, a neitu tak an bihmang bawk a nih.

Najafgarh MLA hlui kap hlum
New Delhi: INLD MLA hlui Bharat Singh (38) chu zani hmasa zan khan south west Delhi-a Najafgarh area hmuna  tu ti hrietlo han an kap hlum bakah a PSO pahni hai chu na taka kap hliem an nih. Hi thil hi March 29, 2015, 8:10PM vela kha tlung a nih. Bharat Singh hi Najafgarh hmuna programme pakhata va \hang a nih. Bharat Singh hi kum 2009-a kha Najafgarh biela MLA-a thlangtling a ni a, a kaptut hai hi SUV motor a chuong silai chawi pasal 6 an nih. Bharat Singh sangpa chu misuol turu takel, criminal case tam tak nei lai mek a niin Police chun an hril.

Khawvela party lien tak BJP
New Delhi: Bharatiya Janata Party in thla 5 liemta sunga enrolment drive an thawna le inzawmin BJP chun tuchena hin members 8.80crores nei tlingin khawvela political party hai laia member hau tak/lien tak an nit ah. China rama Communist Party of China chun members 8.60 crores neiin a hma chun khawvela political party lien taka ngai a nih. March 29, 2015 chen khan BJP chun members 8.80 crore an nei tling ta niin an hril a, tuta thla tawp chena hin members 10 crores nei tling an inbeisei a nih. Membership drive hi November, 2014 a inthawka kha an \an a nih.

EVMs haiah candidate hai lim
Mumbai:  Election Commission of India (ECI) chun, May 1, 2015 a inthawka eletions nei hai hrim hrima chun Electronic voting Machines annawleh ballot papers haiah candidate hai lim (thlalak) inchuonsa vawng ta dingin  States le UTs tina Chief Electoral Officers (CEO) hai an hriettir.

Candidates \henkhat hming inang an um hlak leia voters han an mi vote ding tak  buoi lova an hrietchieng theina dinga hi thil hi ECI in a hung rawt dawk a nih.

Minister Girish in School-ah silai 
Mumbai: Maharashtra water resource minister Girish Mahajan chun, school function-a a va \hangna huna a kawng-ah silai (revolver) a pai ngei thu a hrilin, hieng thil hi kum 25 vel liem taa inthawka a lo ching ta a ni thu a hril. March 28, 2015 khan Jalgaoin khawpuia school pakhata  student hai  kuoma  educational materials semna hunah  minister Girish Mahajan hi a va \hang a, hi huna silai a chawi tia opposition leader Dhananjay Munde in sawiselna a siem leia Girish Mahajan in hi thu hi a hril a nih. Mahajan chun  kum 25 liemtaa inthawk silai  chawi ta nisien khawm a revolver in mi a la tin ngainaw thu  a hril.

Yeman-a India mi hai phurtu dingin Lawng 2 tir
New Delhi:  India sawrkar chun Yemen rambuoia intang India mi hai phurdawktu dingin zanikhan Djibouti port panin Lawng pahni a tirdawk. Lawng pahni hai hi sawrkar thlungpui thupek anga Kochi port-a inthawka suok an nih. Lawng pahni M|V Kavarati le MV Corals hai hin mi 1200 vel an phur thei ding a nih. MV Corals hin zani 7:30AM khan Kochi a suoksan a, MV Kavarati hin 9:30AM khan Kochi Port a suoksan thung a nih.  Ni 5-7 sungin Djibouti port an tlung beisei a nih.

Madan Mohan   kuoma Bharat Ratna
New Delhi: President Pranab Mukherjee chun zanikhan Ashoka Hall, Rashtrapati Bhavan hmuna freedom fighter le educationist Madan Mohan Malviya kuoma a thi hnung (Posthumously) in a sunghai kuoma India rama civilian chawimawina insang tak Bharat Ratna an hlan. Hi huna hin Senior BJP Leader L.K.Advani, Akali Dal leader le Punjab Chief Minister Parkash Singh Badal le Jagadguru Rambhadra hai khawm Padma Vibhushan inhlan an nih. Hi baka hin Swapan Dasgupata, David Frawley, Harish Salve, Shri Satpal hai khawm Padma Bhusan inhlan an ni a. Film siemtu inlar Sanjay Leela Bhansali, Physician Dr Randeep Guleria, writer Prasoon Joshi le  Prof Alka Kripalni  hai khawm Padma Shri inhlan an ni bawk.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
VAWISUN THUPUI
Nisienlakhawm, mihai hmaa  min phat chu Pathien vantirkohai hmaah inphat ni veng a tih.Chun, Mihriem Naupa sawisel chu a sawiselna chu ngaidam ning a tih; Thlarau  Inthieng meu hrilse ruok chu a hrilsietna chu ngaidam ni naw nih.  - Luka 12:9-10

Editorial:
Ei zalenna hmang thiem a pawimaw

Khawvela mihriem nun le khawsakna khawm nasa taka hung danglam peiin mimal zalenna ei ngaipawimaw in, a tu tu khawmin zalen taka ei thaw nuom le hril nuom hai thaw le hril dinga mi khuokhirtu hai chu ei ngaitheinaw a, zalenna khawm ei nei lien nuom sawt hle.  Chuong laizing chun zalenna ei nei ruol ruol hin mawphurna ei nei a nih ti ruok hi chu ei hriet zing dinga \ha a nih.  Mihriem hai hin zalenna chi tum tum ei nei a, chuong hai laia ei hrilvung le tulaia ei lak ursun tak chu ‘kam zalenna’ ei ti el  (freedom of speech and expression) chetzie le  thuhrila  nuom nuom  inlangtir le hril theina zalenna le sakhuona thila nuom nuom zui le zawm theina (Freedom of Religion) hai  hi an ni awm ie.

India rama Court thuneina insang tak cheltu Supreme Court chun Information Technology (IT) Act-a Section 66A chu Freedom of Speech ( kam zalenna) kal a nih tiin March 24, 2015 khan a lo hnawl tah. Additional Solicitor General Tushar Mehta chun, mi tukhawmin thuhril le zieka inlangtirna zalenna a nei  chu khuop  a nuomnaw a, chu chu ei ram danpui khawmin zalenna a mi pek a nih tiin a hril. Supreme Court in Section 66A a hnawl hi tam tak chun ei lawm vieu, social activist \henkhat  khawmin lawmum an tih, sienkhawm mi \henkhat in an hmangsuol ruok chu an inlau hle a nih. Section 66A siem a nina san tak chu internet social networking sites annawleh communication devices dang dang hai hmanga  thukhel le thudiklo, ram le hnam himna suksie thei ding thil, hnam buoina le mimal intheidana intlun thei thil, a \hanaw zawnga mi lungril keihruoi theitu ding thuziek, thlalak le video thawndartu hai man le hremna dinga siem a nih.  Amiruokchu, Shiv Sena hotu Bal Thackeray thina le inzawma Mumbaia thu thedar khap a ni huna Facebook-a thu thedartu le a lo like-tu, a ruol hai man an ni le inzawma  IT Act-a Section 66A ennawn dinga PIL thelut a ni hnunga SC in \ha taka a ennawn hnunga a hung hnawl ta a nih.

Eden huon-a inthawk khan zalenna hi ei lo nei ta hrim, ei du du fak le dawn dinga  Pathienin zalenna a mi lo pek tasa ei nih. Sienkhawm huon lailunga Sie le \ha hrietna theira ruok kha chu ei fak a mi phal pek naw tlat. Hi thil hi chik taka ei ngaituo chun, thil hrim hrim hi ei thaw le hril chu a thieng ngei a, sienkhawm buoina, harsatna le inhmelmakna annawleh intheidana intlungtir thei ding  thil hai hrim hrim chu ei thaw a thieng naw a, Pathienin thaw a mi khap pek a nih ti tieng khawma hril thei dingin a um.

Mihriem hai hi zalen a pieng ni inla khawm Pathienin Eden huona Adam le Evi hai ramri a lo khang pek ang khan khawvel sawrkar hai khawmin ei zalenna kawnga hin ramri khang an nei a. Kohran hai khawmin ramri khang ei nei seng. Ramri khanga um pela thil thawtu hai hrim hrim chu sawrkar nisien, kohran nisien, zilna pein hremna an pek hlak. Ram danin a khap huom sunga chun mi tinin thil iengkim ei nuom taphawt ei thaw chu a thieng hrim a, zalenna chu ei piengpui a ni leiin chu chu khawvel  khawmin a pawm a nih. Amiruokchu, ei thilthaw le thuhril hai leia ram le hnam, khawtlang le hnam le hnam inkara intheidana amani annawleh inhmelmakna intlun thei thil a ni chun, dan kal a nih.  Zalen ei ni lei ela ei nuom nuom thaw a, hril pur pur el ding a ni nawh.

Thu hril kawnga le chetzie kawnga  hin a bik takin ram \huoitu, hnam \huoitu le kohran \huoitu hai  ei inennawn rawp a \ul. Nuom nuom hrila, nuom nuom thaw theina zalenna ei nei lei le, hotu ei ni lei ela nuom  nuom thaw a, nuom nuom hril ding ei ni nawh.Ei thuhril le ei thilthaw hai hrim hrim mani hlawkna, ham\hatna annawleh mani sahimna ding chauva ei hmang ding a ninaw a, chu chu zalenna indik a ni nawh. Mani mimal, insung, ruol le pai, khawtlang, kohran, ram le hnam le ei mihriem chanpui hai ta dinga malsawmna, damna a ni ngei ding a nih. Chuong ni lova ram \huoitu le hnam \huoitu tam takin thil an thawa an hril hlak leiin hnam le ram damna nekin insekhekna le buoina a hung intlun lem  rawp hlak a nih.     


            Ram \huoitu le hnam \huoitu hai hi \awngkam hmang  uluk a, fimkhur ding a nih. A san chu, hnam hran- ze hran hai chunga roreltu an ni tlat leiin, mi pakhat in a lawm kha \henkhat ta dinga ‘hling’ a lo ni thei ti an hriet tlat a \ul. |henkhatin an zalenna an hmang suol hlak leiin zalenna an hnawthmang rawp hlak. Ei chengpui, ei mihriem chanpui hai ta dinga hnawksak, theida le lung khel zawng khera zalenna hi hmang a \ul nawh. Ei zalenna chu mitin damna ding le malsawmna dingin hmang lem ei tiu. Chuonga ei thaw thei hun huna zalenna hmang thiem ning ei tih. Ei zalenna ei hmang thiem hun huna Zohnathlak hai kara khawm  inremna, inhmangaina le inlaichinna \halem  hung um a tih. Zurui insuol mei mei dam hnam thila lak ei ching khawm hi ei inunauna suk setu a nih. Ram ralmuong le himna hi sipai thahratnaa hmu le chang thei a ni nawh. Ninaw sien chu khawvela ram ropui le hmangruo \ha tak tak nei rambung haia hin suolna le inthatna tlung ngainaw nih. Ei ram, ei hnam a hima, a ralmuong theina dingin ei Pathien belin a thu zawm ei tiu. Zalenna hi hmang thiem harsa takel a ni hrim a, hmang thiem dinga mitinin hma ei lak a \ul.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate