Responsive Ad Slot

Kum 70 tling ta hai kuomah Thangsuopuon

Friday, December 19, 2014

/ Published by VIRTHLI
Muolhoi, December 19,2014: Pu Ngamrothang Hmar, Chairman NC Hills Autonomous Council chun P. Hnachangzawl (Ditokchera) khuo a Kum 70 kai ta hai po kuomah Thangsuopuon insiltirna le an bun ding chapal mi 30 chuong kuomah inhlanna a nei. P. Hnachangzawl khuo hi unau Dimasa le buoi laia khuo rausan a um ta hai inbumna le tuta khaw inhawi takel ni tah Pu Ngamrothang Hmar a biel (constituency) sung ani bawk. Kha hma el khan Bazar (market) hmun ding khawm hi khuo a hin a lo hawng ta bawk. Pathien zar tak meu a vawisun chen a ei pi ei pu mi la dam pek hai ei ropuina le malsawmna a nih ti in a thurhilna ah a hril sa bawk. A khuo mipui an lawm in Village Authority khawma Thlaithleng siem a bu fakna siempui an tuma chu a ngai hran naw zie hril pekin an lawm hle thu inentirna in Archal tha tak el an lo peka Pu Ngamrothang Hmar khawm a lawm em em anih. (Thanga Khawbung)


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate