Responsive Ad Slot

Senvon - CCPur Tata Sumo Service a changsuol; Mi 12 an hliem

Saturday, December 20, 2014

/ Published by VIRTHLI
-LRS Puruolte| HT Image: Alan Famhoite

Tuithaphai/CCPur: Dec. 19, 2014 zing dar 9:30am vel khan Dec. 18, 2014 zantieng dar 2pm vela Senvon a inthawka CCPur tieng pana hung tlansuok, Tata Sumo MN 02B 0761 chu P. Sejol le Tuila inkar, Tuila phak tawm a BRTF Truck leh an inpelnaa lamthlangtieng feet 100 vela inthuk ah an letthla (Accident) a. Hliemhai hih hi lai khawhnai, hi line a service motor le tlawmngai pawl tum tum hai hmalaknain KKL Ambulance, DI Rx Pick up, 407 Truck hai hmanga hi ni sun dar 12 vel khan District Hospital, CCPur phurtlung an ni a. Tlawmngai Pawl tum tum, KKL, HYA JHQ CCPur le HYA GHQ thuoitu, Social Worker tum tum,  Doctor le Nurse haiin a tul ang angin an lo bawisawma. Hliemhai laia mi 2 Mrs. Lienzo (53) W/o (L) Malsawm of Rovakot le Mr. Ringa (57) S/o (L) Kamlo of Rovakot hai chu Doctor thurawn angin RIMS, Imphal tieng panpui an nih. Anni hi HYA Imphal Jt.Hqtr. in an lo buoipui. Hi Motor hi Mr. Andrew Ramtumsang (39) S/o (L) Malsawm of Rovakot ta a nih. Henglep PS le Hospital a inthawka ei thulaksawng dungzuiin hliem danghai chu (1). Mr. Fela (56) S/o (L) F. Sanga of Rovakot, (2). Mr. Elvis (51) S/o (L) R. Sanghlei of Rovakot, (3). Mrs. Romawi (48) D/o Thanzam of Rovakot, (4). Mr. Andrew Ramtumsang of Rovakot (39) S/o (L) Malsawm of Rovakot, (5). Mr. Ronghak (30) S/o Lalthanglien (Driver) of CCPur, (6). Mr. Buona (28) S/o Elvis of Rovakot, (7). Mr. Samuel (30) S/o Pumzamang of Jion Street/ Rovakot, (8). Mr. Lienzou (57) D/o Lethmang, (9). Ms. Rody (17) D/o Lalthakhawl le (10). Mr. Thangminlun S/o Mangsei of Lhangza hai an ni a. 

Hi thu ei lak khawm chen a hin Hospital a inthawka suok an la um naw a. First Aid pek mek le Investigation thaw lai mek an ni tawl. RIMS a refer a um Mrs. Lienzo hi a Kutru tliek, khawhrelo a um le biek mumal theiloa um a ni a. Mr. Ringa hi a lu le kutru haia hliemna na tak tuor a nih. Hi thu hi a hriet le in ruolin Pu Lalhrillien MDC, Saikot chun Hospital hmun hi a pan nghal a. Hliem enkawl a um hai chu Rs. 500/- senga enin, dam vat dinga ditsakna an hlan ruolin hliemhai chu Pathien tieng thlir a, hi vanhduoina hi inngaisietnaa hmanglo dingin a ngen. Dr. L. Arke MD, Superintendent, Dist. Hospital, CCPur le a thawk chanpui hai le Tlawmngai pawl tum tum hai chunga khawm lawmthu a hril bawk. Dr. L. Arke chun, Krismas tawm lai taka hiengang vangduoina tuoktuhai chu pawi a ti pui hle thu hrilin, an inenkawlna man chu a tul ang anga pawisa seng ngailoa a tum pek ding thu a hril a. Hospital in a neilo a lo um a ni khawma Pharmacy a an inchawkna Cash Memo laa a kuomah pe lut dingin hliem le damnaw enkawltuhai, MDC Saikot, HYA thuoitu le Hmasawnna Thar (Daily) Palai hai a hril. Hmar Women Assn. ((HWA) GHQ khawmin thei tawpsuoin Puonlum, Puonbat, Zakuo lum, Bed Sheet le a tul dang danghai enkawla um mek hai hi an pek. 

Hi thu ei lakkhawm lai chen a hin chu hi motor changsuol  nasan le suksuoltua intum Truck neitu BRTF Palai hai le HYA JHQ CCPur, HYA GHQ, HSA GHQ le HSA JHQ Palai hai chu HSA Campus, Rengkai, CCPur ah inbiekna an nei a. An inbiek remna thu ruok chu hriet le hril thei a la ni nawh. Hi inbiekna hi a hung um theina dingin Tlawmngai Pawlk tum tum, TRABDA le Social Activist Pu CT Lian Guite hai khawmin hma nasatakin an lak a nih. Hi motor changsuol dan tak hi mit a hmutuhai hril danin BRTF Truck hi hrat taka hung tlanin Tata Sumo hi side pe tha lovin a um a, Sumo hin an in baw el thei tadinga a um tak leiin lamsir a zuk hnaina lama lamthlang tieng an let thla pal tah niin ei inpawlpui huna an hril. Pu Dr. Chalton lien Amo khawmin a biel mipuihaiin vangduoina an tuok hi hrein Dec. 20, 2014 hin a hung kan ding thu a Worker Pu Lalvullien chun a hril bawk.   


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate