Responsive Ad Slot

Tlangram biel hmasawnna dinga theitawp suo

Friday, December 19, 2014

/ Published by VIRTHLI
CCPur, December 19, 2014: Dec. 9, 2014 nia Manipur Tlangram District a inthawka BJP thuoitu mi 14 chuong zet Centre a BJP thuoitu hai inhmupui dingin New Delhi-ah an fe a, Dec. 15, 2014 zantieng khan dam le hlawtling takin Manipur an hung kir nawk tah. New Delhi- a an cham sung hin Centre BJP hotu hai leh 6th Schedule chungthu, District Council le hungtlung ding Election haia hmalak dan ding thu an hril baka, Manipur tlangram biel harsatna chi tum tum hai Lamlien (Roads) thangsain mipui harsatna a thlalak leh inhmu tirin an hrilpui sa bawk.

BJP in iengang thangpuina khawm nisien, a tul ang peia Manipur tlangram biel hmasawnna ding le a mi chenghai tadingin hmalak an pei zing thuhai an lo hril. January 2015 khin Centre a BJP hotuhai chu Manipur a hungin ground study hung nei an ta. Hungtlung ding ADC Election hun a khawm BJP chu Manipur Tlangram biel haia seats 154 a an ngir ding baka Parliament le Panchayati Election umhaia khawm ngir kim vawng a tih tiin an hril. Pu Jual Oram, Minister of Tribal Affairs chun Manipur na hung inzin a nuom thu a lo hril bawk. Pu J. Haokip President le a Cabinet, BJP CCPur Dist. chun hungtlung ding Dec. 25 Krismas le Jan. 1, 2014 Kum Thar Lawm hlimum tak, hlawtling tak le Pathien malsawmna dawng seng dingin CCPur District mipuihai ditsakna insang tak an inhlan. (LRS Puruolte)


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate