CCPUR, Oct. 3, 2016; Virthli (ONP): Pu Joseph Lalrothang President, Hmar Inpui GHQ (Hmar Supreme House) chun Hmar Students' Association (HSA) in October 3, a kum 77-na zet Pathien țhuoina zara a lo tlung thei ta chu lawmum a ti thu hrilin, hmuntin le ramtina hi ni hmangtuhai popo hlim le hlawk taka hmang dingin ditsakna insangtak Hmar Inpui GHQ (Hmar Supreme House) aiawin a'nhlan a, HSA damin hnam rawng bawl pei raw se tiin a ditsakna insangtak a'nhlan bawk.


Pic: HSA Platinum Jubilee Literary Meet 2014 a Pu Joseph Lalrothang thuhril lai.

Post a Comment

Powered by Blogger.