CCPur, June 23, 2016 ,Virthli (ONP): H. Zosangbera, Chairman, HPC (D) Gen. Hqtrs, Sinlung in thusuok a siemna a chun CYMA leh Congress in sawrkar le HPC (D) hai inbe ngei raw hai se tia hma an lakna chu lawmum an ti tak zet thu a hrila, sawrkarin tharum thang lova chingfel a tum takzet a ni chun HPC 'D' chu an pei zing tiin a thusuok siemna a chun a hril.Post a Comment

Powered by Blogger.