Responsive Ad Slot

HSA Joint Headquarters Aizawl in DC, Aizawl ah lekha thelût

Monday, April 3, 2023

/ Published by VIRTHLI
Aizawl, 03-04-2023

Tulai hnaia SWAMITVA Survey na hnuoiah Sinlung Hills area le Mizoram hmun hran hran ah In hmun le ram en felin LSC le VC Pass siem mêk a nih a. Hi taka ding hin Revenue Department chun Tribe Certificate a demand leiin Online a hni sup sup a nih a. Hi taka hin a hnitu haiin an ni dit dân takin *Hmar* ti a an hni khawm Certificate ah *Lusei* tiin a hung suok pei leiin, hi chungchang hi HSA JHQ Aizawl chun a ngaipawimaw hle a. Vawisun khan Tv Jerry H Pulamte, President inrawina hnuoiah DC, Aizawl ah lekha the lût a nih. 

HSA chun minority hai inzânawna le inchimral tumna ah a ngai tlat a, a en liem mei mei naw ding a nih. Tuta issue a chau ni lovin, Tribe Certificate an lo pêk suok ta po po khawm an dik naw hai siemṭhat hi HSA chun thuneitu hai a phût tlat a nih. An hma tieng DC a lekha thelût a um hi HSA chun a bawzui nâwk vat ding a nih. A ṭul a ni chun District Council & Minority Affairs, Govt. of Mizoram le National Commission for Scheduled Tribes, New Delhi a chen khawm bawzui ning a tih.

HSA chun minority hai inchimral tumna el khelah mimal zalenna insirdena ah a ngai a, a tâwp chenin en zui pei a tih.

             Sd/-
(LALRAMLIANA RALSUN)
Secretary, Information & Publicity
HSA, Joint Headquarters Aizawl

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate