Responsive Ad Slot

PATHIEN ṬIUM ZIE -1

Thursday, March 24, 2022

/ Published by Ralsun Hmar

 


~Evan Chawngtuolur Changsan

Ei i biek Pathien hi 'hmangaina hau,' 'lunginsietna hau' a nih ti thu hi sermon vawi tam ei ngai hlak ring a um ie. A ni ngei, Pathien hmangaina thu hi mittui far kûnga sermon pui khawp a tling hrim bawk a nih. Chuonglaizing chun, a ṭi um zie hi ṭhal rawsûr ang chaua ei sermon hlak leiin nasa takin ei sietpui a hawi. Thil hrim hrim chu a ṭi um zie ei hrietchieng hin tlâwm chun ei lungril a danglam deu hlak. Chuleiin tuta ṭum chu hun sâwt taka a'nthawk sûngrila ka pai zing, a tuiêk el nêk chun ti'n "Pathien ṭi umzie" ti thupui hmangin thu tlâwmte hei ziek tum ei tih.

Tukum Feb 25 a'nthawk ta khan Russia chun a ṭhenum rambung Ukraine ram chu duâmna leiin hun sâwt taka a'nthawka lâkpêk a tum chu, Russia Hotu chun a sipai hai chu ukraine ramah tir lûtin indo a puong bur el tah. Russia chun a sipai le râlthuom ṭha a i nei hai ṭhenkhat chu keidawkin ṭium takin a che el tah, Russia hai nunrâwng taka an che suok chu ṭi leiin mipui chun mani himna ding zawngin hmun himna an zawng ruoi el tah. India mi, lekha inchûka um hai khawm Ukraine mâksanin India a chun an hung tlânghmang el a nih. Ei thupui ah ei lût tum ei tih ie.

Pathien ṭium zie pakhatna ( Genesis 3:13-19)

Pathien ṭium zie Bible-a inlang hmasa tak le a tuor hmasa tak tu chu Mihriem hmasa Adam le Evi kha an nih. Mihriem hmasa hai kha Pathien hmangaina thlazâr hnuoiah fai sa ringin inhawi ti takin an um hlaka, sienkhawm Pathien ditnaw zâwng an hei them fûk meu chu hmangaina khan hmun a chang tanaw ti inla ei hril uor el diem aw? Pathien kha a lung a sen hle chu ni ngei a ta, Pathien le mihriem inlaichinna chu a tâwp tawpa, chau el chu ni lovin hmu theiin vawisûn chen hin mihriemin ei la tuor peia, la tuor pei bawk ei tih. Pathien ṭium zie hi ngaituo hlak raw aw.

Pathien ṭium zie pahnina (Genesis 6:13&17-24)

Mihriem hai hin ṭawng inkhâm ei nei ve hlaka, ei hmatieng iem ei tuok ding hrim ngaituo phâk loin ṭawngthei ei nih ti lei sekin ṭawngbau suok ei nei hlak chu tie. A tlângpuiin ei ṭawngbau suok hi ei sukdik nêkin ei sukdiknaw a tam lem hlak. Pathien ruok chu a thu thiemah a ngîr nghet zie chu Bible châng ei hung suklanga hin fie takin hmu theiin a um." Pathienin Noa kuoma chun, " Taksa po po suktâwpna ding thu ka sukthlûk tah: anni leiin hnuoi hi inpâwngnêknain a sip zo ta si a: chuongchun, ngai ta, a hnuoi pumin ka sukbohmang ding a nih." Pathienin ka sukbohmang ding a ti hi a sukbohmang zie a fie êm êm na chu." Hnuoi chunga thil hringna nei tinrêng, mihriem dâm, ran dâm, thilhring bawkinvâk chi dâm, chunglêng vate dâm, hnuoia inthawka sukbohmangin an um tah a:"

E khei, Pathien hi iengkim chunga thuneina neitu a ni bawk leiin a dit dâna hringnun hmangnaw tading chun a lungsen hi ṭi a um a nih. Tiemtu dittak, Pathien lungsenna hi a la ṭuong nâwk ding a nih. ( Nahum 1:1ff) Lunginsietna hau hle sienkhawm a re hun a la um ding. I hringnun thuneitu chu Pathien le nang chau in nih. Ei damlai hin Pathien tadinga hringnun ei hmangnaw vei vei chun a ra sîktu ding chu nang tho i nih aw.

Pathien hi a ṭha taluo leiin ei inhnelpui a ni deu tak. Ei nuoma leh mani inthiem fâwmin sum ei hlêprûk pêk vat, ei nuom phât ei uire sana, châwlni phât hlak chu a thu ngaituo nêkin iem hâk lang nal ka ta? Ka hlêprûk laia mi iengzâm thawlâwmin pêng ka ta? Mihriem mit hmua hming ṭhatna dingin Kohranah ṭhahnem ei ngai. E khei hril sêng el chi khawm an nawh. Ei ngaituo dinga ṭha êm êm chu, Pathien ṭawngbau ngei. " Lalpa chun, ' Mi tinrêng Ka ( Pathien) hmaah kûn an ta, Lei tinrêng khawm Pathien kuomah inpuong an tih,' Tiin ṭawng kân khâm a nih," a ti a. ( Rom 14:11)

Vawisûna ei um dân hi Pathien lâwmzâwng am? Mihriem lâwmzâwng? An naw leh i hringnun hmang dân kha inthiemfâwm pei el manî?  Pathien tadinga ringum taka ei um chun mihriem mi lâwm kher kha a ngai nawh. Ei hringna hi ei ta an nawh ti dâm hi ngaituo thar a pawimawi ngei el ie.  Pathien lungsenna ei tuok hma'n a dit dâna hringnun hmang ngei dingin hang inbuotsai thar ei tiu leh. 

S.E.S. Hichachara,

South Tripura.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate