Responsive Ad Slot

Blessed Choir le EBC Central Choir in Futsal Fellowship hlim tlâng takin an nei

Tuesday, September 28, 2021

/ Published by VIRTHLI
Rengkai, September 28, 2021, Virthli (ONP): Hmun tin le ram tin a haia inpâkna hla saka zohnathlak hai laia rawng bâwl hlak- Blessed Choir le Evangelical Baptist Convention (EBC) Central Choir hai chun September ni 27, zân dâr 8:00 PM- 10:00 PM sûng khan Vision Turf Ground, Rengkai, Muolhlûm-ah hlim tlâng takin futsal fellowship an nei. Blessed Choir hi Pu L.Z Hmar, Choir Conductor in an rawi a, EBC Central Choir hi Pu Siamkhansang, Choir Conductor-in an rawi ve thung.


Hun hmasa tieng Pu Siamkhansang, Conductor, EBC Central Choir-in short sharing neiin kum sâwm chuong Choir a ṭhuoina lampuia harsatna chi tum tum a tuok, a testimony a inthawka a phuok, tulaia sak hlaw em em "Vuihthei ka hilou" ti hla choir members han sakna an nei a, inhawi an tiin an hlimtlâng hle. Blessed Choir Chairman-Pu Thangzarlienin ṭawngtaina neiin hun khatna suk tâwp a nih.


Hun hnina ah futsal match nei a ni a, 1st Match-ah EBC Central Choir le Blessed Choir pasal hai an inkhêl a, goal 3 ve ve thunin a hrât bîk um loin an inang char a, player-hai an in fit in hlasak chau ni loin ball pêt khawm an thiem ve hle a nih ti hriet theiin a um. 2nd Match-a nuhmeihai an inkhêl a, Blessed Choir in 1-0 in hrâtna an chang.


Zohnathlak hai laia Pathien chawimawina le inpakna hla hmanga rawngbâwl tlâng seng an ni angin taksa le thlaraua insawizawi a pawimaw zie hre-a choir members hai inhmelhrietna ding le inlaichinna, inunauna a um nâwk zuol theina dinga hieng ang futsal fellowship hi huoihawt a ni thu Virthli palai an hril.

Hlim le lawm taka inpâwltlângna nei a ni zoin Pu Lalrokhum, Vice-Chairman, Blessed Choir in ṭawngṭaia hun khârin, hlim le lâwm tlâng taka ṭîn diel diel a nih.
 
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate