Responsive Ad Slot

Pi Mimi Khaute w/o Pu L.M Khaute, DGP Manipur in fak le dawn chi tum tum a pek

Thursday, July 22, 2021

/ Published by VIRTHLI
Rengkai, July 22, 2021, Virthli (ONP): Covid hri leng leia total lockdown chu khir takin fepui mek a la nia, abikin Manipur ah ni 10 sung khir bik zuolin fepui mek a nih. Hi le inzawmin ni tina fak fawm zawng tamtakin fak le dawn  kawngah harsatna an tuok mek a, chu thu chu lo hrein, Pi Mimi Khaute w/o Pu L.M Khaute, DGP Manipur chun Rengkai khawsunga a harsa bik zuol hai thangpuina dingin bufai, dal le tel a pek. HSA Ccpur JHQ le HSA Rengkai Unit chun mawphurna sin lain Rengkai khawsunga mi harsa bik zuol, In 30 hai kuomah zani Senna an nei. Hieng ang hun khir hun lai taka rethei le harsa hai thangpui nuomna lungril neia fak le dawn chi hran hran hung thaw pektu Pi Mimi khaute ,  Pu LM Khaute , Manipur DGP a nuhmei chungah HSA chu a lawm hle a, thangpuina lo dawngtuhai khawma an lawmthu an hril.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate