Responsive Ad Slot

Tuolbung HYA in Pi Nehemia Laldinthar in a bâwlpek; Lusûn tuortu hai an ṭhangpui

Monday, June 7, 2021

/ Published by Simon L Infimate

Tuolbung, June 7,2021, Virthli(ONP):Tuolbung HYA hmalâkna hnuoia Tuolbung khuo nunghâk le tlângvâl haiin Pi Nehemia Laldinthar in an bâwl pêk chu vawisûn khan zo fel a lo ni tah. Pi Nehemia hi kawppui pasal nei ta lo, a naunu nuhmeite leh an pahni chaua khawsa an ni a, khawsakna thuah harsa taka um an nih. A in hluo hi a ṭawp ta êm leiin tiin HYA chun a bâwlpêk dân ding a ngaituo a; mimal thingâtna khâwl hai hmangin a hmangruo ding thing thei ang angin an ât a, March ni 31, 2021, Thâwṭannî khan a ban phun ṭan a nih. A in hi ft. 24-a sei a ni a, a khang tieng hi ft. 12-a lien a nih. A chung hi rângvâ ngei dâng ding tî a ni lâi zingin Tuolbung HYA chun a'n châwkna ding sum le pai a nei naw â, mimal ṭhenkhat ṭhahnemngai haiin bieltu MLA, Pu Dr Chaltawnlien Amo kuomah an lo intlun â, bieltu MLA khawmin ṭhahnemngai deuin rângvâ bundle 3 le a chenve a hung pêk ta a nih. An ngênnâ ngaipawimaw pêktû, bieltu MLA, Pu Dr. Chaltawnlien Amo chungah Tuolbung HYA Branch chu a lâwm hlê a nih.Insung sin buoi tak karah a remchâng nî nî tlâng pung koin vawisûn khan a bâwlna sin chu zo fel a lo ni tah. Hi in hi bâwl hmaâ a hmangruo ding lâkkhawm a nia inthawkin khawsung mî le Tuolbung khaw suok, hmun dangâ lo um tah, mimal ṭhenkhat, ṭhahnemngai tak tak haiin an thei ang angin ṭhangpuina HYA kutah an inhlân bawk a nih. Abik takin, HYA General Headquarters President ni lai zing, Pu Laldawnlien Varte khawmin hi in hmangruo ding, thing âtna machine-a hmang ding petrol litre iemanizat a hung thaw ve leiin HYA Tuolbung Branch chu a chungah a lâwm hlê a bawk a nih.Vawisûn, Pi Nehemia in bâwl zo a ni ruol ruol hin HYA in kum 2001 laia inthawka a lo ṭan tâk angin zani laia Tuolbung khawsunga thina lo tuok, Pi Liensângchawng a sûnghâi thaâ râlna nei a ni bawk â; lusûn tuortu hai loah an hlo va thlo pêk a nih. Hitaka hin nughâk-tlangval mi 50-60 inkar bawr vêl fêkhâwm a nih.HYA hmalâkna thlawp â, thei ang angâ sum le pâiâ hung ṭhangpuitu hâi lê khawsungâ nunghâk-tlangvâl hai chungah Tuolbung HYA Barnch chun Virthli fethlengin lâwmthû a hril a nih.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate