Responsive Ad Slot

Suspension of Operation (SoO) Thuthlung ziek nawk

Saturday, June 26, 2021

/ Published by VIRTHLI

Guwahati, June 26,2021, Virthli(ONP): Vawisun chawhung tieng khan Hmar People's Convention (Democratic) [HPC(D)] Assam Region le Assam Sawrkar chun Extension of Suspension of Operation (SoO) Agreement chu Assam Police, Special Branch Headquarters, Kahilipara, Guwahati hmunah sawrkar aiaw hai le HPC(D) Assam region aiaw haiin thla ruk (6) sung aw dingin an ziek nawk. Central sawrkar chun Pu Hiren Ch. Nath IPS, Addl. DGP (STF & SB) chu "Interlocutor" dinga a ruot ani angin thuthlung ziekna a hin a thang ve a. Thuthlung hi sawrkar aiin Pu M.S Nath, Jt. Secy. Home & Pol. Govt. of Assam, Pu Hiren Ch. Nath IPS, Addl. DGP (STF & SB) & Interlocutor le Inspector General of Police (IGP) haiin suoi an keia, HPC(D) aiawin Pu David L. Hmar, Chairman, HPC(D) Assam Region le Pu Lalawmpui Faihriem haiin suoi an kei bawk a nih.  


Pu Hiren Nath, Interlocutor hi thuthlung ziek zoah hin a hranin HPC(D) palai hai chun meeting an neipui a, HPC(D) palai hai chun solution chungthu le talks chung thua sawrkar hmalak tumna le demand chungthua sawrkar in a ngai pawimaw le pawimaw tak tak naw mani ti thu hai indawnna le thu dang dang hriltlangna an nei a, Pu Nath chun Assam Chief Minister Pu Sharma le Central sawrkar chun Tribal group hai popo Hmar political problem thangsain abikin Silai chawia demand nei hai chungthu hi sukfel vat a tum thu a hril pek a. Covid leia nikum le tukum hin ti anga hma lak a thei naw thu hai a lo hril a, in mipui hai kuomah sawrkar hin solution siem vat a tum ani ti in intlung thei tiin Interlocutor chun a hril a nih.  


HPC(D) Assam Region hin kum 2012 khan Union Home Minister Pu Chidambaram le Assam Chief Minister (L) Pu Tarun Gogoi hai hmaah ralthuom intungna an lo nei ta a, Assam rama "Hmar Autonomous Council" hniin vawisun chen hin sawrkar le inbie mek an nih. Tripartite Talks hi 2012 a inthawkin tum sari (7) nei ani ta a, amiruokchu Permanent Settlement hi iengtik am nei ding ti hi hril theiin ala um naw a nih.


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate