Responsive Ad Slot

NUN HLUIHAIIN KÎR AN RÊL TA NAWH

Saturday, January 23, 2021

/ Published by Simon L Infimate

~ John L Pulamte


"Hun le tui infâwnin tu khawm nghâk an nei nawh" an lo tî hlak angin, nî tin dârkâr tin minute tin le second tinin hunin tu khawm hnawt le nghâk nei lovin an liem vut vut zing a. Kum 2020 ei hmang chau am a ni ei tî lâi zingin, hriet lo kârin ei lo suo chu a ni nâwk dêr el ta a. Hun liem ta haiin hnung tieng ngha lovin hma tieng an fe pei a, kîr an rêl ta nawh.Nun hluihaiin zamuol an mi liemsan zo pei a, ngaia ko kîr thei an inchang ta nawh. Hnung kîr lona ramah chatuona dingin an lo ṭîn ta a nih. Intawng nâwk nî um ta naw nih, kîr an mawi ta si nawh. Lungdit ei ṭhe ta haiin mi ngai lovin thlafam vângkhawpui an mi'n lâwisan pei a. Hnuoi hi hmangaihai kim lona ram, thlafam ngaia khawsâwt taka vâkvâina ram, lu sûn pûr doa hmangai ṭhe ta hai sûl hnung suia ṭap inrumna ram, natna le lu sûn beidawngna ram, chêngna tlâk loah a la'n chang zo hun a um vak ding chu an' ta hi.


Hunhai chu chel ngîr ruol lovin an liem pei a, hriet lo kârin kum 2020 chu ngai tak pumin ei lo inmangṭhatpui nâwk dêr el chu a ni ta a. Ṭhenkhat tâ dingin kum ngaium le inchik tlâk ni sien khawm, ṭhenkhat tâ ding nâwk thung chun dam sûnga theinghil vang vang tlâk khawpa kum ṭawngsephur,  hmangaihai le inṭhe kum, nat le lu sûn beidawng le vângduoi kum a ni ding a nih. Keinî sûngkuo tâ ding khawmin kum 2020 hi kan urênga upa takin a mi bo ralsan kum, lu sûn beidawnga kan ṭap inrûm vawng vawng kum a nih.


Vawitûk (December 31, 2020) chu ka lung a'n lêng thar deua tûk dang nêkin. Tu kuma ka u thlân ka va hmu tawpna ding ti'n ka tho hlima ka thaw dân pângngâi angin, exer lâkah ka fe zoin in pan lovin chu tieng chun ka fe thleng ta vang vang nghal a. Christmas khawm a hmangpuitu ding nei zo ta loa hmun khawsâwt, thlân re  tak sûnga mâkhat tea inrieng ngâwi ngâwia a lo hmang bîk el chu lungnatum ka tiin ka lâi a na bêk a, a khât chaua um a nî nawzie va hril dinga fe ka nih. Tûk dang nêk takin chû tûk chu nisa khawm a'n lang inhma a, nisa lum âwi malamin thlân lunghai chu a hmatiemin ka en lâwr pei a. Hmêl hriet ngai le hriet ngai lo khawm tam tak an lo ngîr khep khup a. Mihriem chuong zo zâi khawm ni hai sien, inbiekpui ding pakhat khawm an um naw a, ka mit khap rî khawm hriet thei deuthaw khawpin a re hin a re tlawk tlawk a. Keima taksa ngei el khawm hi ni khat chu pilvuta inchangin, hieng ang hin thlânah la zâlin, mîhaiin ka hming ka lungdawa inziek an la tiem ve ngei ding a n'a tî dâm chu ka ngaituo neu neu a. Tû khawm ngai bîk nei si lovin ka khuo dâm chu a lo sawt lâwk a; ka lung a'n lêng vawng vawng a.


Thlân lungdawhai chu a dawt dawtin ka hei bî malam pei a; ṭhenkhat chu sûngkhata mi pawimaw em em el, fâk zawngtu tak dâm, ṭhenkhat chu sûngkhata nâu mal um sun dâm, ṭhenkhat nâwk thung chu nâupang ngaium hun lâi tak dâm, ṭhenkhat chu an sûnghaiin an inhnêmna um sun dâm, ṭhenkhat chu hlamzuia thî dâm hi an ni tâwl a. Ka hmêl hriet ngai lo khawm ni hai sien la, lungril rûk takin a thi sûnghai chu ka tuornatpuiin ka sûnpui ngawi ngawi a. Isu'n Lazar ni lî thlâna zâl ta hnung a kei tho anga thilthawtheina kha nei ve lang chu aw, a suol taka inthawka a ṭha tak chenin pakhat khawm hmai nei dêr lovin ka kei tho ding bah; an sûnghai khawsâwt hnêmna ding bêkin thei ni sien la chu aw! ka ti vawng vawng a. Sienkhawm, tak chang lo beiseina thlâwn, boruoka in bâwl tum ang, tawnmang ram nêka ropui lo lem, duthu rieng sâm el chau hi ka ni si a. A beisei bothlâk ngei el!  Second khat sûng chau khawm Isu anga thilthawtheina pakhat char dit thlang theina pêkin um lang chu, ieng thil dang nêkin, mithi kei tho theina hi thlang ngei ka tih. Chu mawl chu khawvêl ropuina nêka ka thil thlâkhla lem chu a ni si a.


Ka khawsâwt luot chângin, nâupang lâi hun, dam sûng khawsak lungkham nachâng ei hriet hma hun lâi dâm kha ngaiin ka dâwn kîr hlak a. Mâwl lâi hun khawvêla khan ngaituona thlazâra lêngin, kumpui sûl tamin a liempui ta hnunghai dâm chu sui kîr neu neuin, umni khâmin hun ka'n tâwi hlak a. Inlârnaa Vânram fanghaiin khawvêlah kîr an nuom ta ngai naw ang hin, keima ngei el khawm, nun hlui liem ta hnung, sûng kim tea  lenruol kima lêng lâi hun khawvêl chul ram fangin, hmangai lungdit ṭhe ta hai le suongtuona rama lêng châng nî hin, kîr rêl loa chû khawvêla chêng sawng ka nuom vawng vawng hlak. Sienkhawm tawnmang rama chêng sawng thei hlak a ni si nawh. Mi rimsi le rethei chu ka va ni ngei!


Khawvêl hlak hin changkâng tieng a pan deu deu a, mi retheihai chan hlak a se deu deu; fâk ding dâwn ding inhnik le ṭha a tam deu deu a, phîngṭâma thî ei tam deu deu pei bawk. Mihriem ei pung deu deu a, sûng kim loa lêng ei tam deu deu. Christien ei pung deu deu a, piengthar ei kiem tiel tiel pei bawk. Pathien thu hrietna tieng ei insâng deu deu a, thlarâu tieng ei tla hnuoi deu deu pei bawk. Hmêlṭha ei tam deu deu a, lungril ṭha ei kiem deu deu; hun loa hmêl inditna leia nupaa insiem ei tam deu deu a, hmangaina ruok chu a da tiel tiel. Inremna thu tlâng khêkpui ei tam deu deu a, inhmêlmâkna a hluor deu deu. Doctor thiem le damdawi ṭha a pung deu deu a, thîna khawm a pung ve deu deu. Indem rî a se deu deu a, inpâk rî a re deu deu. Ṭawngbâu ei thiem deu deu a, nun dân ei thiem naw deu deu. Ei puo tieng a fâi deu deu a, ei sûngril tieng ruok chu a pawrche ting el ta bawk si. 


Ei khawvêl fe dân chu chuong ang hlawl chu a lo nî tâk leiin, ei chêngna khawvêl hi hluo tlâk lo, lem changna khawvêlah a la'n chang zo ding a nih. A neihai ditsak le pêk bel sain um pei an t'a, a nei lo hai ruok chu endawng hmusit tuokin, an nei sun khawm rawk hmangpêkin an um mêk. Hmangaina le lunginsietnahai riel tui ang dei zoin, Indikna a fam ta si a, muol a liem tah; kîr rêl ta naw nih. Inremna le muongna kawtthlêrah an tlu hmât a, tho ta bawk naw ni hai.


KHAWVÊL HI A CHÂKNA PUMIN A BO HMANG MÊK A, PATHIEN DIT ZÂWNG THAWTU RUOK CHU KUM KHUOIN HRING ZING A TIH.

~ 1 Johan 2 : 17

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate