Responsive Ad Slot

Blessesd Choir-in Hla thar tlangzarna le Advent Christmas hmang

Sunday, November 22, 2020

/ Published by Simon L Infimate
Tuithaiphai, November 22, 2020, Virthli (ONP): Hmun tin le ramtin a inpakna hla hai saka rawngbawlna nei hlak- Blessed Choir chun vawisun khan Engedi Camp & Retreat Centre, Geljang ah an hla thar "Jordan ramngaw" ti music video  tlangzarna le Advent Christmas hunser an hmang. 


Hun hmangna hi Choir member- Pu Imma Darngawn-in a keithuoia, hun hawng tawngtaina Blessed Choir Adviser- Pu Laldatlien F. Tusing-in a nei zoin lawmlutna thucha Pu Thangzarlien, Chairman, Blessed Choir anthawk ngaithlak a nih.


Hi hunser a hin Blessed Choir Adviser- Rev. H.B. Hluothang a'nthawk Pathien thucha ropuitak el ngaithlak a ni a, thuhrilna a nei zoin mitin enthei le ngaithlak thei dingin inpakna hla thar hi Blessed Choir youtube channel ah tlangzarin mi tamtak ta dinga malsawmna ani ngei theina dingin Pathien kuomah inhlanna a nei a. Hi huna hin Rev. S.K. Songate, Adviser, Blessed Choir a'nthawk khawmin Advent Christmas le inzawmin Pathien thucha ropuitak el ngaithlak a ni a, hunser hmang ani zoin hmangaina ruoi kiltlang nghal a nih.


Blessed Choir hla thar "Jordan ramngaw" ti hla hi Blessed Choir Conductor- L.Z. Hmar in a phuok  le a thluk hi a siem a nia , a video mawi taka latu hi Michael Chawnghau niin a music hi Kima Chhangte siem a nih. Hi huna hin  Blessed Choir chun Christmas ding le inzawmin Christmas hla an buotsai ding thu Virthli palai an lo hril. Thlalak le video hai a link a hin en thei a nih.

   

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate