Responsive Ad Slot

KHAWVÊL THINA RAM NI SIEN KHAWM, VÂN CHU HRINGNA RAM A NIH

Tuesday, August 11, 2020

/ Published by Simon L Infimate

(Ka upa sûnna)

~ John L Pulamte

July 30, 2020 nî kha keini sûngkuo tâ ding chun ni pângngâi satlie el a ni naw a, ni lungngaithlâk, kan dam sûnga kan theinghil thei ta ngai lo ding thil kan tuok nî a ni mieu si a. Ngai um naw hle sien khawm, nghil nî ruok chu um thei ta naw nih.


Hun le kumhai chu chel ngîr ruol lovin, tui luong angin tû khawm nghâk lo le hnawt nei chuong bawk lovin an liem pei a. Nî tin elin mi ṭhenkhat tâ dingin thil iemani bêk chu a hung inher suokpui pei a. Chû hung fe pei chun, keini tâ ding khawmin thil ditum lo tak el a hung inher suokpui ve a. July ni 30, 2020 a hung inher suok meu chun, nî tin el hi ni pângngâi el a ni nawzie hriltu dingin, hi nî hi kan urênga upa tak, kan hmangai le kan ngai êm êmin hî khawvel rinum a lo suoksan ni a lo ni ta zing el. Ni inchik tlâk chu a va ni naw ngei! Sienkhawm inchik loa zuk theinghil hmak sawng thei hlak ni ta lo ding, a harsa ngei!


Sak tieng kâwla nisa suok chun keinî sûngkuo tâ dinga inṭhena nî ding chu a hung her suokpui a, khawsâwtna le lungngâina chau chu mi hnutsiepêkin, kan hlimna le lawmna po po chu thlang tieng kâwl râwnah a liem hmangpui ta ruoi ruoi a. Ka ngai êm êm ka upa'n hnung tieng kîr ta lo dingin risâng muol a mi liemsan tah. Ngaia chel kîr tumin beiseina bân sukseiin ban lawm lawm lang khawm; ban phâk le ko kîr ruol lovin muol a mi liemsan a, kîr a rêl ta nawh. Ṭapa ko kîr thei ni sien la chu, râwl tâwp insuoin sûn zân châwl lovin vawi sîng sâng ko ngei ka t'a, ka thisen po po hi mittuia inchangtirin inluong raltir ngei vawng bawk ka tih. A tâ dinga tuorna le thîna chu damna le hringna tluk hiela thlâkhla uma kei chun ka ruot si a. 


July ni 31, 2020 tûk chun, khawvar hriltu ârhai chu khawsâwt hmêl êm êmin an hung khuong ṭan ta ier ier a. "Ka u thî hi an mi lo sûnpui ve a ni âwm hi tie" ka ti vawng vawng a. Mihriem, vate, ui le âr le thilhring chi tinrênghai chu an riekna hmuna inthawk chun khuo a var ta tî hrein, mani sin seng thaw dingin manî se se muol hrangah tî angin, manî tlatna muol senga chun an indar ta sang sang a. Sienkhawm kei ka upa ruok chun ṭhang har zâi rêng a rêl thei ta naw a, âr khuongin a ko ṭhang zo ta naw a nih. A va mangangthlâk ngei Lalpa!


"Tûk dang i tho inhmat thei êm êm vei leh, vawitûk chu ieng am i chang tah? Tho thei lo dingin i kut le kehai tuin am a phuorpêk che a? Pasal ṭha in' naw mawh? Kei ka um annâwm, tho raw ka u. I nuhmei le i nâute kum 3 mî vêl chau chu hmeithâi le fahra chang dingin hi khawvela hin kum 39 chau châm dingin i lo insieng a ni maw? Ṭhangpuitu Lalpa khaw la'm i um a?" ti'n ka lungril chu a ṭap inrûm vawng vawng a. Sienkhawm mithi khuoa tlângsam ang lek hi ka lo ni ta si. Mi dawn zâi a rêl ta nawh. A beidawngthlâk a nih. Ka mit deu sul a, Vânpui hi a chim tla ta rum rum niin ka hriet a, ka khawvel hi a tâwp rawng rawng a. Iengkim el hi, ka lungphu chenin a châwl ta vawng ni hielin ka hriet a, kei khawm chu chechâng thei lovin ka umna ngâia chun ka um ta ṭawk ṭawk a.


Zântieng bu fâk a hung hun a. Tuol tienga bu fa ding chun an mi ko a. Fe naw thei a ni si nawh. Ka u ruong chu ka mâksan thei hlawl naw a. Dik tak chun, ka suoksan phal naw a nih. Bu fa ding chun an mi nghâk ta rân a, hei fe naw ding hlak chun mi'n ka u ka sûnna leia invêt ni ta dingin mi ngai râwi an tih ka ti si. A dik dika chu ka u ruong chu bua ring thei ni nghâl lo chu, ka nghei chun manî inhremna mei mei a ni tî hrein, bu va fa ding chun tha tho lo zetin ka'n siem ta a. Ka hei lâwn tum chun, ka ke hi a sak ṭal el a. A âiinkhuop zo am an' tah tî ding khawpin ka kalpên chu a rik êm êm a. Ka fena ding lampui chu ka hmaah lien tak el inkhang rul sien khawm, panna ding bîk mumal khawm hre lovin ka'n vâi a, ka âr inhmang zawng vêl ruoi ruoi a. Ka nghatna tieng tieng chu, bang sa tak anga mi dâidantu um ni âwm hielin a pingin a tâwp ta vawng a. Âi mit thlawng angin âr khaw thim dâi ka thaw a. Iengtin tin am a nih ka bu fâkna ding hmun chu ka va'n mai tlung thei hrâm a. Sienkhawm, ka u khât chaua bu faa kan hei mâksan el chu ka lungril um a sukinhawi ta naw pha a. Sa kan hei hme chun ka lungril natna a zuol ting a. A dam lâi khan sa hi a du thei êm êm leiin a thî nia kan sa hme khawm chu ama hme dingin ka zuk ditsak ngâwi ngâwi a. Ka hnuk hi a mi hnawtu um ni âwm hrimin phîngṭâm naw lâia behna hmepawk hme ang hlawlin ka bu fâk chu a lût thei thlâwt naw a. Fâk mumal khawm nei lovin ka khawp ta hlawl a. Nuin a nâu nene ne lâi a mâksan ang hin, ka u khât chaua ka hei mâksan el khawm chu ka'n thiem naw a, ka ngaituo luotin ka um a sukinhawi naw a, sawt ka um hmangsan thei naw a nih. Ka u inrieng taka makhât chaua a zâlna tieng chun ka pan nâwk ta a. A ngai tein a lo la zâl zing a.


Ka u sakruong chu ka them tâwpna dingin, a sam le a hmâitlâng riel tui anga dei tlawk tlawk el ta chu, lungsie takin mitthli leh ka chûl hieu hieu a. Ka hmangaina, ka lunginsietna, ka ngaituona le a tâ dinga ka'n pêk zona le, a damna dinga iengkim ka'n huomna leia dam ding chu ni sien la, ama anga dam phu hi khawvel mihriem tam kher naw ni hai. Sienkhawm chuong po po inhuom leia sukdam thei a ni ta bawk si nawh. Mihriem thilthawtheina a tlâwm. Mî ngaia chu mîthi el ni ta sien khawm, keia tâ ding chun khawvela nunghâk hmêlṭha tak taka hril, an sakruong kîmtlâng mawina, khawvel mîhaiin iengtik lâi khawma an en nghawk lo, ngainobei em em hai nêka them le hmû ka thlâkhla lem, Isu dawttu a ni si a. Chu lâi huna ka lungril natzie le ka ngîrhmun chu ka hmêla hin mihriem ṭawngkaa hril nêka fie le chieng lemin hmu theiin inlang suok hiel dingin ka ring.


Ka u thîna hi ka tuornat êm êmna san pathum a um a. Pakhat chu, Pathien zârin in ropui tak (mî ngaia chu ieng rak a ni da'l thei) kan bâwl mêk a. Chu chu hluo hman ta loa a hei mâksan el hi na ka ti bêk bêk a nih. A pahnina chu, a nâute kum 3 mî chau a nunghâk ding khawm nghâk zo ta loa muol a hei liemsan el hi chu a na êm êm el. Ama khawmin a thî ding a hawphurna san tak khawm a ni hrim a. Chu leia zuk thi el loa hun sâwt tak ṭhang fan fan khawm a nih. A thî hnung hin a lo pâzie le a lo tuorselzie ka hriet chieng chau. A pathumna chu, ka pa laka a thil beisei, ka pa'n a thawpêk thei lo, keiin thawpêk thei ngîrhmuna ka um hunah thawpêk ka tum chu mi'n thawtir hman ta loa hun lo taka thîna kut deiin, a hmangai ngâwi ngâwi hai laka inthawk hnûk thlain, mi hring rama inhmu ta lo dinga thlarâu khawvela a lo ṭhuoi el tâk hi mihriem ngaia chu a mangangthlâk a, a beidawngthlâk hle a nih. 


A hung râltu mipui khâng zo zâi inze nêi nuoi kâra khan, mal ngâwi ngâwiin ka'n hriet a. Ka u ṭhang lo chun kan in sûng chu, ieng angin mihriem tamin sip mep mup hai sien khawm, a ruokin a re rawng rawng a. Mî uhai chu an zâl khawmin, khuo a hung var a, an zâlna hmuna inthawkin an tho nâwk el hlak a. Ka u ruok chu ṭhang har zâi rêng a rêl thei ta nawh. "U tho ta raw ie" ka ti lawm lawm khawmin, ka laka nuor ni âwm fahranin a na a mi sitpêk nuom ta tlat nawh. Ka u sakhmêl ka en leh mitthli a um ṭawk ṭawk thei nawh, a nuhmei le a nâute ka en leh ka na zuol ting. Naw dang ka nghatsan phal si nawh. Ka'n sîm leh ka mitthlaah thil dang a'n lang chuong nawh, ka in khawmin ka mangphan zui. Ka thlarâuin ka u a zâmsan thei naw a, hlimthla angin ka mâksan thei lul naw a nih.


Inthlana programme kan hei hmang zo chun, ka u sakruongin a in sûng, hî khawvel um sûnga dinga a suoksan hun chu a hung tlung chawpchil ta nghâl a. 

"La châm rawh la châm rawh kan ngai che" 

tî hla khan chel tâng phêt phêt tumin, vawi khat bêk a in a hmu tâwpna dingin mi la zuk enpêk hrâm hrâm dingin ngên ngâwi ngâwi lang khawm, 

"Inṭhe naw thei ei ni ta nawh, ei lêngna a'n dang ta si" tî ni âwm hrimin chel tâng ruol lovin, keini laia chêng ve ta lo dingin a zâlna ding hmun tieng, thlân re taka chun a mi pansan ta vung vung a. Tho nâwkna nia Pielrâla inhmu nâwk ngei dingin mitthli leh kan inmangṭha ta a nih. 


Mihriemna rama chu mani thisen inzawmpui ngâwi hai le hei inṭhe sawng ta vawng vawng el chu na hle sien khawm, mak takin kan thla a muong a, kan lo intûng dân nêk hmanin Pathienin hrietthiemna a mi pêk a, kan mitthli khawm a mi hrûk fâipêk a nih.


Ip se se lovin hei hril phawng el ka tih, Pathien sukropui zuolna dingin. Kan upa kha, a vânglai hun sûng po po deuthaw kha manî nuom dân dâna lo khawsaa inruithei bawia intâng kha a n'a. Sienkhawm dam naw khuma a zâl hnungin, a thlarâu tâ dingin nasa takin ṭhang kan lâkpui a. Pathien mî tak tak hai khawm koin, sandamna thuhai hrilna le ṭawngṭâina neipêkin nasa takin chung tieng  kan dâwr mup mup a. Kan ṭawngṭâina rîhaiin Vân a va nghawr hnîng chu ni ngei a tih, ngai ta, chung tieng le inzawmna a hung tlung tah. Bible (Jakob 5 : 14&15) ka tiem khum zoa ṭawngṭâina ka hei neipêk lâi tak chun, a hung "Hallelui" suok nawn ta zut zut a. Lawmna mitthli chu biengah a luong naw thei nawh. A taksa na tia a'n rûm rî re zâi rêl naw sien khawm, a thî nî chena a "Hallelui" rî chun re zâi a rêl bîk nawh. A thlamuongthlâk lawm lawm ngei.


Tlângkâwmna:

Khawvel hi thîna ram a ni mieu leiin tû khawm hi thîna pumpel thei ding ei um nawh. Mani rama chêng ei ni naw leiin, thil ieng khawm hi "Ka tâ" zuk tî ding hi ei nei naw a,  a neituin a nuom hun huna a lâk pei el ding a nih. Thîna hi Vânram kawtsuo a nî leiin pal tlang ngei ngei a ṭûl a nih. Hnuoi silfênhai hi Vânrama sawm tlâk pakhat khawm a um naw a, chûleiin mihriem taksa khawm hi hnuoi silfên a ni tlat leiin ei thî hi a ṭûl hrim hrim a nih. Thîna hi thil pawi le vângduoi thila  ngai el ding a ni bîk naw a, ngai maka inngaisietpui el ding hi a ni ngawt nawh. Pathien remruot ta sa intlung diktirtu laia pakhat, bu chî a ṭo suokna dinga a thî hmasa zet anga chatuon hringna ei chang theina ding le Vânram panna dinga leilâk mi dawpêktu a nih. 


Thî hi ṭi naw'm ei nîu, thlarâu hringna nei si loa dam kur hi ṭi a um lem a nih. "Iengtika'm thi'ng ka t'a?" tî ngawt ngaituoa dam sawt naw hi ṭi lovin, thlarâu hringna nei si loa sawt tak dam hi ṭia lungkham lem ding hi ei nih. Dam sawtna hi thî pumpelna a ni naw a, Pathien nei naw tâ ding lem chun, damlai hremhmun intem lâwkna mei mei chau a nih. Thi'ng ei tîu va, Kristaa chun hring lem ei tîu.

A mi thienghlimhai thîna chu Lalpa ngaia chu hlu tak a ni si a.


Khawvel thîna ram ni sien khawm,

Vân chu hringna ram a nih;

Khawvel inṭhena ni sien khawm,

Vân intuok khâwmna a nih.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate