Responsive Ad Slot

Liensangvung Award 2020 inhlanna nei

Tuesday, June 30, 2020

/ Published by Simon L Infimate
CCPUR, June 30, 2020, Virthli(ONP): Hmar Literature Society (HLS) huoihawtna hnuoiah June 30, 2020 dar 1:00 PM khan Liensangvung Villa, Hill Town, CCpur ah The 30th Liensangvung Award inhlânna hunser hmang a nih. Hun hmangna hi Pu L. Ruoivel Pangamte, Secretary, HLS in a keiṭhuoia, HLS ṭhuoitu Pu H. Zaneisangin Award recepient hai ta ding bikin hunser a hmang.

Hi huna hin kum 2019 a Board of Secondary Education Manipur in HSLC exam a huoihawt huna Manipura Hmar nauhai laia pasal le nuhmei a an sângtak ve ve - Mr. C. Joseph A Lalsanglien (88.16%), S/o L. T Tunga & Lalsangmawi, Bethel, CCpur  le Manipur pumpuia 19th Rank- Ms. Mary Lalchawimawi (92.16%) D/o Dr. John H. Pulamte & Dr. Rothangpui, National Games Village, Imphal hai kuomah 'Liensangvung Award 2020" hi Award Donors ha'n inhlâ lnna an nei. Awardee hai kuoma hin Rs 20,000+Memento inhlân ve ve an ni a, Pastor Varsanglur in Award dawngtuhai ṭawngṭaipekna a nei.

Liensangvung Award hi kum 1990 a'nthawk khan pawlsawm exam a an sângtak hai kuomah inhlân ṭan a lo ni tah a, kum 2014 a inthawk khan pasal le nuhmei category siem ṭan niin, kum tin pasal le nuhmei a mark hmu insângtak hai kuomah Liensangvung Award hi inhlân ṭan a lo ni ta bawk. Tu chena Award recipient hi mi 38 lai an um ta a, kum 2000 khan a apply tu an um naw leiin sem a ni naw a, chu ti lo chu kum tin sem a la nih.

Hunser hmang huna hin Award Donors tienga inthawkin Pu Laldatlien F. Tusing in
thuhrilna hun a nei a, a pa (L) Pu Liensangvung-in lekha inchuk a ngaipawimaw zie thu hai ursun takin a hril a, Pu Liensangvung a pa hin Pu Liensangvung a lekha inchuk phal pekin, Pu Liensangvung a pa hin Dr. Thanglung le Rev. Sela hai kutah cheng 200 ve ve a sie thu le an ni hin Barry White Medical College, Dibrugrah a Pu Liensangvungin compuonder a'n chuk lai thlatin cheng 10/- an thawn hlak thu a hril. A hril peina a chun an pa Liensangvung hnung zui zo nawhai sienkhawm a dam laia a thil phût inchûklaihai hai chawimawina a pek hlak chu sunzawm thei peia an um leiin lawmum a ti thu a hril a. Award donor ni hai sienkhawm kawng iengkima hi Award buotsai hlaktu HLS hai kuomah lawmthu a hril bawk.

Hi huna hin Special Guest dinga fiel, 2004 a Liensangvung Award recipient lo ni tah- Nk. Esther Lalṭankim Serto, IFS, DFO, CCpur in thuhrilna a nei a, hlawtlingna chang ding chun takinningna le taimâkna neia lekha hi inchûk hlak dingin a hril a, awlsam taka hlawtlingna hi chang thei ani naw zie hrilin nuompâwnga lekha hi tiem el lovin iem tiem a ṭul ti ngaiven zinga teireipeina neia lekha hi inchûk hlak dingin a hril. 

Nu le pa haiin mani career dinga an mi dit pui a lo um el thei, amiruokchu mani inhnik zâwng hre a mani carreer ding thlang thiem dingin an fui a, an lekha inchûk bakah sin an hmu huna mipui le inlaichînna siem ding le vantlanga thu hril ding dam an ni leiin mani personality suk hmasawn seng dingin Award recipient hai an fui. Inrim taka sin an  thaw leia hieng ang Award hi an dawng thei ani thu a hril a, hieng ang hin hmatieng peia khawm an thaw pei a beisei thu a hril a. A mi siemtu Pathien theinghil lova lekha an tiem tâwm le an tiem zo huna hai ṭawngṭai hlak dingin an fui tawl. Thuhriltuhai 12:1- tiem langna neiin an vanglainia a siemtu Pathien hrezing ding le an hun hmang chu hlawk taka hmang hlak dingin a hril bawk.

Hi hunser hmang ani sung hin Nk. Mercy Lalumpuiin inpakna hla sakin mipui fekhawm hai an awi a, HLS a Executive member Upa Lallungawiin hun khar ṭawngṭaina a nei zoin ruoi kiltlang a nih.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate