Responsive Ad Slot

TIPAIMUKH ROAD LE JT ROAD HI IENGLEIA AN SIEMZO THEI NAWM A NA?

Wednesday, May 13, 2020

/ Published by Simon L Infimate
Tipaimukh biel ah lampui pawimaw em em pahni ei nei a. Chuong hai chu Tipaimukh Road le JT Road hai hi an nih.

1. TIPAIMUKH ROAD 

Churachandpur Town a inthawka Tipaimukh khuo chen infepawna lampui hi Tipaimukh Road a nih. Chu chu 262 km a sei a nih.

CCP town a inthawka Thanlon biela Bukpi khuo hi 185 km a sei a nih. Bukpi khuo a inthawka Tipaimukh khuo hi 185 km to 262 km=77 km a sei a nih.

Kum 1999 khan Tipaimukh lampui hi National Highway a ziektlar a lo nih. Kum 2005 khan BRTF in sin an thaw tan a. Amiruokchu, kum 2017 a inthawk khan sawrkar le NHIDCL in Tipaimukh lampui hi siemthat tumin hma an lak a. Tender an lo siem. Contractor Nidhi Creative Infrastructure Company haiin lampui siem theina power an chang. Tipaimukh Road hi Rs 3,930 crores senga siemthat tumin an lo inpuocha ta a nih. Sei tak an lo siem tah. July 10, 2020 khi an siemzo ni ding an tah. Tuhin 56% physical progress angin an zieklut. Chun 44% finance an lak tah.Bukpi khuo chen hi 7.5.2019 chen khan NDS Construction haiin an lo buoipui ve. An zo tah, an tih.

2. JT ROAD 

Jiribam-Tipaimukh Road hi Taithu khuo a NH 150 Bypass a inthawka Jiribam Town chen a lampui 105 km a sei hi a nih. Hihi State Road a ni a. January 2, 2017 khan Contractor M/S LN Malviya haiin 2 laning with paved shoulders lampui siem dingin contract an lo lak a. Sengso chu Rs 1,140 crores bawr an ring. July 9, 2017 kha an zo ni dinga an lo hril chu a nih.

3. SINZAWL ROAD 

CCP-Singhat-Sinzawl Road NH 102B hi Contractor Bharti Infra Project haiin February thla 2018 khan an tan a. June 2018 khan an lo zo tah, an tih.

 Zawna pathum 

A. Tipaimukh Road siemna dinga NHIDCL hnuoia Nidhi Creative Contractor hai deadline kha July 2020 khi an ta naw maw? Lampui quality hi a tha chi am?

B. 77 km a sei Bukpi khuo a inthawka Tipaimukh khuo chen tlung=262-185 km huomsunga 46% physical progress an la zo nawh ti hi an dik am?

C. Tipaimukh Road hi Nidhi Creative haiin September thla 2018 a inthawka May 2020 sung=20 months sung popo siemtha zo thei ta lo hai hi iem a san ning a ta?

D. NHIDCL hai kuoma felfai taka lampui quality thua complaint theluttu ei um ta am? Ei bawzui tha am?

CCP to Bukpi chen hlak May 6, 2019 khan an zo tah, an ti awmtakin ka hriet si. Ka lo hrietsuol el am aw?

E. Taithu NH 150 Bypass a inthawka Jiribam chen 105 km a sei lampui khawm hi Rs 1,140 crores a LN Malviya Contractor hai siem zo thei lo an naw maw? July 7, 2017 daia lo siemzo tum hai khan an la siemzo naw zing hi iem a san?

4. LAMPUI 

Lampui an siemzo tah ei ti chun a hnuoia Bituminous Road khu ei tina a ni naw maw?

A. Earth Road
(JCB, etc in lampui siemna hmun ding chu a nawrzawla, pil khawm a sukruol vawng tah tina)

B. WMB Road
(JCB, etc in lampui a nawrdawk hnung tieulung le lung tha sukphit 275 mm a sa an phul zo tah tina a nih)

C. Bituminous Road
(JCB, etc nawrdawk, tieulung le lung tha 275 mm a sa phul hnung, lampui chunga alkatara tha 20 mm beka sa vur ta hnung tina a nih)

D. Concrete Road
(Cement a siem lampui a nih)


5. WORK 

Work ti hin lampui siemtu contractor le an siemtirtu sawrkarpa kara agreement lekha a ziektlar a um sin thaw ding, siem ding, phun ding, hmang ding, chawkpawlzat ding, enkawl dan ding ti hai hi an nih. Chu chu contract agreement ei tih. Detailed Project Report (DPR) a um bawk. Chu chu EE, PIU, CCP kuomah hmu thei ning a tih.

DPR ang charin contract sin contractor in a zo fel vawng hma khat contractor in a sin (work) chu sawrkar a pek suok ngai nawh. Amiruokchu, contractor in a sin indiklo takin a lo thaw chun sawrkarin contract a sukchawl thei ve.

Kum 2017 khan Damdei le Tuolbung kara 10 km lampui sin work thawna ding Rs 360 lakhs PMGSY in a lo sanction tah.

Lampui thatnawna a um chun Engineer in Contractor hril a ta. Contractor in siemtha pei a tih. Defect Free Condition an thupui hlak.

NHIDCL hnuoia tlangram lampui Tipaimukh Road le JT Road siemna ding khawm sanction a lo ni tah. Siem zo a la ni nawh.

6. MAINTENANCE 

Maintenance aj ti ruok hi chu routine maintenance tina a nih. Chu chu contract sin zo hnung kum nga sung lampui enkawlna sin tina a nih.

Lampui sietna hmun pothole siemthat, culvert siemthat, culvert hnuoia tui luongna hmun inthielfai, lampui rawng nal, traffic sign phun, lampuia chirhak le tui sukfai, ruosur le thlihrang leia lampuia thingkung tlu hai sawnhmang sin popo kum nga sung lampui siemtu contractor in maw la phur a tih.


Kum 2017 khan Damdei le Tuolbung kara 10 km lampui sin maintainna ding Rs 36 lakhs PMGSY in a lo sanction tah.

NHIDCL hnuoia tlangram lampui khawm sanction a lo ni a. Zona khawm a um. Tha taka zo lo khawm a um. JT Road khawm chu tho.

 7. QUALITY CONTROL 

Contractor Nidhi Creative le LN Malviya haiin register pawimaw deu pahni an nei a. Chu laia pakhat chu SITE QUALITY CONTROL REGISTER a nih. An work manage dan le material laklut a thatzie zieklutna lekhabu a nih.

AE khawma register book pawimaw deu el pakhat a nei a. Chu chu NON-CONFORMATION REPORT REGISTER a nih. Contractor chinglettu AE/JE/EE an indik a tul.


Contractor in alkatara a dawngna register a um bawk. Chu chu ORIGINAL CONSIGNEE RECEIPT CHALLAN an tih. Hi lekhabu a hin thautui company in alkatara tha chi ngat an pekdawk zat an zieklut hlak. An sign nghal bawk. Thautui company in contractor a kuta alkatara tha-pa a pek kha hmang le hmangnaw check theina lekha a nih. Engineer le Monitor hai an var a tul. Contractor leh a nawzawnga inthukawp an lo ni chun lampui quality ZERO hlak a tih.

 8. INSPECTION 

EE le Bieltu MLA haiin an nuomna hmun hmun ah lampui that le thatnaw checking an thaw ve hlak. Inspection Register a um. Khawm chu check thei a nih. Hi hi lampui quality thalo le zolo tha le siemzo angin an lo zieklut theina lekhabu a nih.

NHIDCL hnuoia contractor Nidhi Creative Infrastructure haiin Parbung, Lungthulien, etc laia lampui an siem hi an lo uluk der nawh ti mipuiin an sopui tan tah. Alkatara Test, Lungkawhrawt Chawkpawl Test le Lampui Sekdan Test an nuom ve tah.

AE/JE/Executive Engineer/MLA haiin an mawphurna an zo naw lei ning a ti? Bieltu endik hman naw lei a ni el dim?

 9. WHY THE DELAY? 

Tipaimukh Road le JT Road hi a deadline in an siemtha thei naw chun a san iem ning a ta?

A. Iengleia lampui hi an la siem zo naw zing am ning a ta?

B. An lampui siem ta po a hin ei lung a awi tawk am? A quality hi a tha tawk am? Deficiency in Services in carrying out DPR ei ti thei am? Poor performance which is in non-conformity with Contract Agreement ei ti thei ding?

C. Contractor-politician nexus

Lampui quality thalo annawle lampui siemzo theilo contractor chu sawrkarin an contract pui sawt pei ngai nawh. Complain thei a nih.

Delay thil le a san dang leia sengso a lo kaisang thut chun DPR kha ennawn pei a ni hlak. Sum an i hmu ding suk-pending pek thei an ni ve.

Politician-Contractor-Sub Contractor unholy nexus a um thei a. A level an sang taluo pha lampui quality zero tawp theina hmun an tlung thei bawk.

Nexus a hin einimi a lo thang dam ei um chun chuong ang mi hai chu khawtlang sin thawna le pulpit ah thrungna insang ei pek ta naw pha ei ramin hma sawn thei a tih.

Khi nexus a thang hai pulpit tlanga thuhriltu an ni zinga, pungkhawm nia hai a lu lien lienin ei la hmang pei chun mipui a telpui in tuor zing ei tih. Lampui tha nei intak hleng a tih.

Lampui siemna le siemthatna thuah indiknawna dam a lo um chun sukdikna sina tantu ding chu AE/JE/EE an nih. Contractor in siemthang a ta. A lulul viu chun VA in bieltu MLA kuomah complaint a thelut thei. Chu zova bieltu MLA in sawrkar ah complaint a thelut ve thei. Bieltu complaint in thu a fun tak.

10. THUKHARNA 

Tipaimukh Road le JT Road hai hi ei lampui an ni a. Vawisunnia an hung siem/siemthat bak hi iengtikam an hung siem/siemtha nawk ding ti ei hriet nawh. Khawtlanga a telpui hlawkna ding sawrkar lampui hi a ni ding ang taka siem/siemthat dan ding contractor le mawphurtu hai hril ngun ei tiu.

Lampui siem/siemthatna hmuna hma lo la pawl, bieltu lo mawrtu, contractor haiin an sin tha taka an thaw theina dinga lo sihalte zing le Whatsapp Tigers ei ti hai leh ei rengin ei thangruol chun mipuiin ei thil sopui a inthawk ngaituona tha siem thei an ta. Var phang an ta. Huoisen thei bawk an tih. An huoisen pha an dawng ding dawng thei an tih. An lampui ding khawm tha thei a tih.

Iengtikam ei khuo ah lampui an hung siem nawk ding ti ei hriet naw leiin an hung siem lai lai hin lampui quality ei lo sopui rak a tul a nih. Quality monitoring report mipuiin hriet ei nuom.

-Ziektu

Dada le Jojo-Pa

12.5.2020


Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate