Responsive Ad Slot

PMGSY Scheme hnuoia Rovakawt, Damdiei le Tuolbung lampui siemna ding sum telpui kha khawlam a um ta?

Friday, May 8, 2020

/ Published by VIRTHLI
Lampui tlung nawna mihriem 250 chengna hmun popo lampui inluttir tumin sawrkar thlungpui chun kum 2000 a inthawk khan hma a lo lak a. Chu zar chun kum 2017 khan tlangram a Hmar khuo pathum hieng Damdiei, Tuolbung le Rovakawt khawma malsawmna an lo dawng ve a nih.1. Rovakawt

Rovakawt lampui siemna dingin sawrkarin PMGSY hnuoia Rs 687 lakhs a sietha. Kilometer sawmparuk a sei lampui siemna a hmang ding.

Lampui siemzo pha a enkawlna ding Rs 68 lakhs a sietha bawk.

2. Damdiei

Damdiei lampui siemna dingin PMGSY hnuoia Rs 360 lakhs siedawk a nih. Kilometer sawm a sei lampui siemna a hmang ding.

Siemzo pha a lampui enkawlna ding Rs 36 lakhs a sietha nghal.

3. Tuolbung

Tuolbung lampui siemna dingin PMGSY hnuoia Rs 322 lakhs siedawk a nih. Kilometer kuo a sei lampui siemna a hmang ding.

Siemzo pha lampui enkawlna ding Rs 32 lakhs a lo sietha bawk.

PMGSY hnuoia Damdei le Tuolbung kar lampui hi

1. Leveling sub base 200 mm ning a ta

2. Leveling material layer 75 mm ning a tih

3. Bituminous Alkatara leveling 20 mm ni bawk a tih

A rengin 295 mm.

-Width 6 metres

-Culvert 11 Nos. um a tih

-Zo ni 26.4.2020

PMGSY lampui siemna a hin Core Network an induong pha local MP/MLA comment an lak hlak. District Level Plan ah an inchuonsa hlak.

Congress sawrkar kha a lo tha a. PMGSY a lo tan a nih. Tuta sawrkar hin an la sunzawm zing. An fel.

NH 150 Project NHIDCL hnuoia Nidhi Creative Infrastructure Company hai contractor hai sin thaw quality mit ngeia hmutu ei ni seng.

PMGSY Lampui hin ei khawtlang Rovakawt, Damdiei le Tuolbung khuo hai kawng tambtakah a mi thangpui thei.

1. Agriculture tieng aithing le thil dang dang phurdawk le zawr a hung inhawi thei a. An thil nei hai inchaw theitu awlsam deuvin hmu tang an tih

2. Health tieng khawm Anganwadi worker, Sub Centre a ANM, PHC a doctor khawm an kai kim thei ta ding a nih, Rovakawt, Tuolbung le Damdiei a hin an posting chun

3. Sawrkar officer le thawktu tlangram a posting hai khawma office kai harsa ti ta naw ni hai

4. Sikul a naupang enrolment khawm pung an ta. Teacher khawma absent nuom ta naw ni hai

5. Motor ke pali, pathum le pahni nei nuom dam hung pung an ta. Fakzawng inhawi pek tang a tih.

6. Khawpui pan ei tam pha khuo le venga thil tha hawnluttu ei pung pei ding a nih

7. Khuo dang le inneipawl hi nekin hung pung ei ta. Daksuok ei pung ding a nih.

8. Durable community assets an ni bawk.

Amiruokchu, a hnuoia point pasari hai khu ngaituo thar dingin ei lungril zuk pe sin ei tiu

1. Ei rama Bank branch an la phun naw leia harsa titu ei tam.

2. Pasie hai thangpuina le sawrkar scheme sirsana sum hmu thei hai thingtlang ah ei la lakdawk thei nawh.

3. Sub Treasury office a um naw leiin sawrkar thawktu tamtakin thingtlanga khawsa hi harsa an la ti a. Phaiah camp office an hawng hlawl.

4. Ram in man a la nei nawh.

5. Small industry indin theitu ei la um nawh.

6. Intodel theina khawp bufai ei la tu thei nawh.

7. PMGSY le NHIDCL lampui siem hai quality hi a tha tawk am?

Alkatara, lungte, pil le phaiphin hai a ni ding ang taka an lo chawkpawl naw lei le fund indiktaka an lo hmang naw leia NH/PMGSY lampui hi a sie met met tan am an ta ding chu?

Public fund hi chingpen chi an nawh.

-Ziektu

Dada le Jojo Pa

8.5.2020Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate