Responsive Ad Slot

LOCKDOWN TITI KHAWCHÂNG (Ei tûlai dârthlalang)

Wednesday, April 8, 2020

/ Published by Simon L Infimate
~ John L. Pulamte

Ei tûlai hun tawng mêk le inzawmin ṭawng thar nî danga mi tam takin ei la hmêl hriet ngai lo khawm ei hung hriet thar pha pei a. Chuong laia ei hriet lâr pâwl tak pakhat chu, LOCKDOWN hi a ni âwm e. A umzie la hre lo hai khawm hî khuokhirna hnuoia khum khâwm vawngin ei um. Pathien hre lo hai khawmin Pathien zâr chu an zo seng ang hin.


Ei ṭhuoituhai le mi thiem le mi bengvâr tam tak haia inthawkin hî natna hrî (COVID-19) laka inthawka ei him dân ding sûm lo chat lovin zâwm sêng lo ding deu thaw ei ngaithlâk thawkhat tain ka hriet a. Ei "A AW" hriet  tluk zetin ei hriet hne tâwl seng ta khawm ka zuk ring a, chûleiin chu tieng thlêka hril ka tum naw a, LOCKDOWN sûnga thaw ding hre loa in sûng khura âr awp lâi anga dâng raka inkhum ngûi el ta hai pâwl harna ding tia ka hung ziek a nih. Hme pângngâi ngawt hme chu sa khawm ni sien nghawk hun ei nei hlak ang hin, thu pângngâi ngawt chu ṭha hle sien khawm, nghawkum a lo kâi thei a, chûleiin mî thaw naw ang taka ka hung her danglam a nih. LOCKDOWN khuokhirna hnuoia um ei ni a, chu le inzawma titi sep tum ei ni bawk leiin, a thupuiah LOCKDOWN TITI KHAWCHÂNG ei hei hmang ṭhuoi el a nih, tûlaia ei hun tawng leh a'n mil êm bawk a. Inṭhanglien êk uokna ding hril kaw naw lang khawm, ei inkhumna ei hmêlhai a ngûiin a ap zo ta a; chû phî harna dinga ei hung ziek chau lem a nih.


Aw leh, hril ding tam tak um sien khawm, chu tieng chu tlânsanin, ei thu zâiah lût zâi rêl ei t'a, ei khawvêl inhmaw dân dungzuia inher rem pei tum ei tih. Khawvêl kal rem ruola pên ve naw hlak chu ruol ban nawna chikhat a ni si a.


Ei hril ta angin, ei tûlai hun tawng mêkin thil hming tam tak a mi'n hriet bel satir a. LOCK UP (jail) chau hi a lo um hlak am a nih ei ti ku chu, LOCKDOWN chen khawm a lo um ve zing annâwm hlak chu, mak thei ngei. A kum a khuoa natna leia in sûng khura suok thei loa inkhum hai le tlâng suok rak lo hai tâ ding chun thil thar le nghawkum ni naw sien khawm, mi dam pângngâihai tâ ding ruok chun inhremna chikhat a tling hrim hrim. LOCKDOWN naw laia khawlai suok ngai lo hai khawma ningintel thar phut thawin, chawkchawnâl mei sik tanpêk angin an intleng vêl zâk el chu a ni hi. Kei khawm ka bâng bîk nawh. Tlâng suok rak lo hai tâ ding chun thil thar bêk bêk ni naw sien khawm, nî tin tina suok loa um thei lo, mani in hotel anga riekna le fâk le dâwn zawngna chaua hmanghai tâ ding nâk nâkin ningtel a umpêk a, a thawpikthlâk hle a nih. Jail bang zût ang hi a ni ringawt.


Ieng po khawm chu ni sien, thil hrim hrim chu a ṭha naw ei tî khawm hi, iengti kawng zâwng takin am a ni chu a ṭhatna kî hi a lo um ve nawl hlak. Sûngkaw thlâithlêng a ruola kîl tlâng thei ta lo le thu sie thu ṭha hrilna hun nei ngai lo hai khawm, LOCKDOWN leiin dâwkân hmunkhata sûngkaw mâichâm siem theiin a ruolin ei awt tlâng thei ta a, nâupa tlân hmang anga ina um hman lek loa nî tin tin khawlai dunga thâm hmang el sinpui taka nei ta hai khawm, in khata mi ṭhuoi khâwmin, bâwm khatah ei chêng tlâng duol duol thei ta bawk a, mi tam tak hai tâ dingin sûngkuo indin tharin a lo um nâwk ta a nih. Nûpa sâwt tak inkuo lumna hun khawm nei zo ta loa hnuoi kak lien tak ang ela kei kawp ruol ni ta loa kâr inhlata lo um tah, zâl hmun rem kawp thei ta loa mithi pang ang ela pang dei tlawk tlawk el ta hai pang khawm, lâwiṭhat zân angin lum zâi a rêl ta a, inngaizâwng hun laia hmangaina biethû inhlân a, thu thlum no innêm le mâwi tak tak, ngainobei em em el, ṭawngkam inret dêr loa an inhlân tawn hlak ang kha hun sâwt tak dawng phâk ta loa mithi rê taka rê vawng vawng el ta hnung chu, tûngdingin a hung um nâwk ta a nih.


Lockdown-in sikul nâupanghai tâ dingin thil pawi deu el a hring suok a, chu chu, lekha tiem chen an in-lockdown hi a nih. An sikul châwl el hman hi tî nâksap a, lekha tiem chen an lo in-lockdown el tâk hi chu a zie naw nasa a nih. Chu nêkin châwl lâk (lockdown) ta rau rau sî leh, thabona dâm hi châwl hei la lem inla ei hlâwkpui âwm vei leh.


Sawrkârin ei himna ding ngaituoin lockdown a mi puongpêk a, mi tam takin nî dang anga curfew/bandh narân ang kha sâwnin police ṭit lei ringawtin an um naw inchânin a sielikhawmâwiah inahai an inkhum a, police an um ta naw phât a virus hrik zawng hmû tuma suok ni âwm fahranin ram tin ram tangah an invâk lâwr a. Nâu tam tak chu nu le pa thû zâwm nuom lovin pawisa leh an suok dawk a, ina hâwn lût chu nei ngai dêr sî lovin inhnu tak takin kutbenthekin an hung inlâwi lût nâwk a. Khawlâi dungah fâk ding dâwn ding um nghâl lo chu, Coronavirus hrik el chau naw chu.


Ṭhenkhat nâwk thung chu, zîngkâr a zuk nî leiin Coronavirus tho a la hun nawh tî ni âwm fahranin, a bûm bûmin an um khâwm a, sûnah inah an inkhum nâwk a, himna chun hnung a nghatsan chieng nasa âwm ngêi. Coronavirus hrikin lâwm sa ti ting a tih. Zântieng a hung ni nâwk tik le hlak, "A virus hrik in (sleep) hun a tlung nâwk ta ie" tî ni âwm hrimin, a virus hrik nêka tam lem hman hmanin ei invâk dar nâwk sup sup a. Vêngtu (police) hai hlakin zîngtieng le zântieng a zuk nî leiin mipui um bûm kha pawi lo dingah an zuk ring bur a, um bûm zalênna kawt an mi hei hawngpêk a, chû ruol chun Coronavirus hrik tâ ding khawma zalênna kawt an hawng bâng bîk nawh. Zu dâwn phal sî lovin, a hrâwpa hrâwp ruok chu an phal ang lawi nâwk sî tî ang deu a nih. Vuok hlum ṭi sî lova zei hlum ṭi nâwk sî hi ei ang ka tih. Mak thei pawi thei!


Tûlai chu driver ang vawng ei nih ka ti hlak. Mi pakhat fîmkhur naw leia rêng a rama thî theina a ni tlat a nih. I sûnghai in sûng khurah an intawm ṭawk ṭawk a, nang i lêng par zing chun i sûnghai ngîrhmun i sukderthâwng hle tîna a nih. Nang i him naw chun suolna nei lovin an tuor sa pha thei a nih tî kha hre rawh. "Zâwng tuor âi Ngâuin a tuor" tî kha chu nêp te a nih, a Zâwng le Ngâu puma a ruola tuor theina a nih.


Hmû thei thil nêkin hmû thei lo thilhai hi a ṭit-um lem a nih. Ei hmû lovin hî virus hrik hi nî tin el hin ieng zât tawp am ei insul pelpui zut zut ding tî khawm ei hriet dêr lê. Mihriem lungril khawm hi hmû thei a ni naw leiin ṭit a um a nih, hmû thei lo thilhai laka invênghim chu thil harsa tak a ni si a. Manî thîna ding phier rutuhai bula ngai muong mata khawvêl hmang hi tam tak ei um a nih. Chûleiin hmû thei lo thilhai hi a ṭit-um a, fîmkhur hle ding ei nih. Thil hmû thei lo po po hai laia ṭit-um tak chu Pathien hi a nih.


Chûleiin Pathien ei ṭi sî chun A thu âwi ding ei nih. Pathien thu âwina chu Ama ei inzâna ei suklangna a ni si a. Hotu (nu le pa) haiin invâk suok mei mei lo ding an ti chun zâwm el ding. Ei Bible-a khawm rorêltuhai thû thua um ding ei nizie le rorêltu kal chu Pathien kal ei nîzie thû ei hmû a nih. Chuleiin rorêltu thu zâwm chu Pathien thu zâwmna a nih.

Thu âwi takin lo um la, Coronavirus lakah lo him rawh.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate