Responsive Ad Slot

TUHIN BUFAI FAK SENGLO EI NEI. BEIDAWNG DING EI NI NAWH: SAWRKAR

Thursday, April 9, 2020

/ Published by Simon L Infimate
Covit 19 natna hri inleng dodalna dinga lockdown leiin mipui ei thlabar hle. Thlatin hlaw nei hai khawma fak le dawn ding man tam tak takin an inchawk. An nitin mamaw an hmu zo naw tiengpang an tah. Income tha le sum tam nei khawm tuol suok leia vuok tuor an tam. Hmun danga inchuklai sum thawn a tul. An fak ding a tul bawk. Thil man a pung pek zing. An bei a dawng ve. Suok thei bawk lo hai. An ning an tel. Invenghimna chu tuolsuoklo a ni nawk lawi sia.


Amiruokchu, nitina inhlawfa-a fakzawng hai ngirhmun a derthawng. Sum lamna ding hmu ta lo hai. Hlaw hmu ta lo hai. Khawpui a um lem chu harsa an tih. Inchawk thei bufai le hmeruo hlak an nuom angin inchaw thei bawk lo hai. An bei a dawng em em a nih. Sawrkar relief thangpuina hlak iengza ni nawk lo. Ration stock hlak ei hriet seng. A lo habizabi an la hei um. Dealer popovin stock nei nawk lo hai. An semdawk dan popo hlak indiklo. Chuleiin lockdown hin hmun tam takah food crisis a suksuok zing a nih.

Kum 1943 laia Bengal a tampui a tla khan mi lakh sawmthum neka tam an lo thi. Kha kum khan loneitu hai bufai tawldawk kha a tlawm chuong nawh. Kum dang ang thovin a tam. Amiruokchu, bufai man kha a thlahnuoi pek a. Pasie hai nitin ruzi pung silo. Thil man a kaisang a. Zawngchawp kha a ni tak. Rukru khawm an bei a dawng.

Chuleiin khuote te a pasie le nitin fakfawm zawng hai khan an fak le dawn ding inchawknan an sum hmudawk popo le an la neisun hai kha an hmang ta a nih. An inhmang kuoit thak.

A hausa deu haiin bufai an siekhawl a. Man tam tak takin pasie hai kuoma an zawrthlawng. Pung tumin batbu an siem a. An thil inbattir hai man a hung pung pei a. Bat dawl theilovin an hung um ve khan inbattir ding an hung nei ve ta nawh. Phingtam, dangchar le fak tha fak ding hmulo an hung um a. An pung pei a. Bat ding neilo le bat hmu kimlo an hung pung deu deu a. A tawpah pasie haiin an beidawngna ah a hausa bik met an sum batna hai an fensa ta a nih. Tamtakin tampui a khan an hringna an lo chan pha a nih.

Amiruokchu, vawisuna ei sawrkar hi functioning democracy le mipui i thlangtling a ni a. Ei aiawtu in a term sunga a thil thaw that le thatnaw zirin election nawk ei thlang tling tling naw thei leiin, ei hadam hle.

Chuleiin inhma ang khan tampui tlat thei ding lakah sawrkar hi a lo inring lawk nasa tah.

Tuhin bufai fak senglo sawrkar godown ah a um. Kum hni chen fakkhawp ei stock tah. April thla tawpa lem chu godown a sie ding siethat senglo bufai an hung tawllut nawk ding a nih. Sawrkar in a bufai siekhawl hi open market, mipui thangpuina NFSA scheme, Midday meal scheme le welfare scheme dang danga dingin a pekdawk hlak. State in a dit zat zat bat khawma a lo lakdawt thei.

Chun political selkaltu pawl ei nei a. Sawrkar sin thaw that le that nawna le tampui tlat dinga ei lo inringnawzie hai mipui an lo hrilvar zing tah.

Chanchinbumi fel tak tak ei nei ta bawk. Khaw kilkhawr deu tampui tlat theina hmun dam annawle tam leia harsat beidawng tuok thei ding hmun chu bieltu MDC/MLA le DC/SDO haiin an ngaiven hle leiin sawrkar a tuonrang ta a nih.

Chulai zing chun khuo tinin bufai le thlaihna hmeruo thila ei intodel seng theina ding ei huotdawk ve a tul a. Ei lova mi ngei, ei sin ra hmarcha, aithing, bufai, hmeruo, thlai le thil dang dang hai hmun danga zawrdawk theina market tha ei nei a tul.

Chun ei thawsuok theilo, ei mamaw hieng machi, dailu, bufai, etc hai hi inchat derlova ei ramah ei laklut thei zing dan ei zawngsuok a tul bawk. Chu ding chun Parbung, Patpuihmun, Rengkai, Hmarkhawlien, Saidan, Pherzawl le Vaitin ah sawrkar godown warehouse bawl dan ding ngaituong ei tiu. Chun ration dawra bufai siekhawlna a hai thlaruk chen dei ding bufai bag siekhawl theina hmun siem bawk ei tiu.

A kar laka a thlachawp relief thangpuina sawrkar le mi thahnemngai dang dang haiin an mi pek popo hin iengchen mi dei chuong naw nih.

Chuleiin ei lo nei, ei nitin ruzi le ei thlatin hlaw a inthawka ei sum lamdawk hai hi sukhlawk tum veng ei tiuva. Ei nitin ruzi, ei thlatin hlaw le ei lo ra hi beidawng harsat huna ei hmang tangkai dan ding ei inchuksa tul a tih.

-Ziektu

Dada le Jojo-Pa,
Hmarkhawlien

8.3.2020
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate