Responsive Ad Slot

Hmarbiel a sem ding Bufai Tipaimukh MLA in a vailiem

Wednesday, April 22, 2020

/ Published by VIRTHLI
CCPUR, April 22, 2020, Virthli (ONP): COVID-19 natna hri inleng leia Lockdown puonga um le inzawmin April 22, 2020 khan Tipaimukh MLA le PAC Chairman ni lai mek Dr. Chaltonlien Amo chun Tipaimukh Sub Division a Hmarbiel mipui hai chanpuol bik  dingin bufai bag 1532 phurtu motor 6  a vailiem. Hi hunser hi Pu Thianlaljoy Gangte, ADC Pherzawl, Pu Lalsuong Gangte, Parbung SDO, Pu L. Thanzam Pulamte, Gen., Secy., HNU, Pu Roland Ralsun, Special Contractor haiin an uop a, Rev. Dr. Lalhmuoklien, President, Churachandpur Christians Goodwill Council (CCGC) in bufai phura um hi him le tluong taka a tlungna ding hmun hai a tlung theina dingin le bufai tawltuhai le motor khaltuhai ta dingin tawngtawina pekna a nei.


Hi huna Dr. Chaltonlien Amo in thu a hrilna a chun tulaia natna hri inleng  Covid-19 in nitin khawsak le fak zawngna chawkbuoi sien khawm,  a thei ang tawk tawkin a biel mipuihai harsatna phurhruk dinga a tlawna nitin mamaw fak le dawn, alu, dal, purun, machi le sabon a hmaa  a lo thawn hai khuo dang danga inthawkin lawmthu an hung hril hai a lo hriet-in lawmum a ti thu a hril a. Hieng ang thaw theia a um hi Pathien le mipui hai zar vawng ani thu a hril a, Pathien kuomah lawmthu hril theinghil naw mei niu tiin a hril. Phursuk mek a um bufai hi MLA fund le PM thangpuina bufai chawkpawl ani leiin a hmaa an sem nekin In tin chan a tam lem ding thu a hril a, harsatna hai inhril tuo peiin theitawp a suo ding thu le a biel mipuihai lo thlaphang lo dingin le Pathien le sawrkar zarin bu nghei lo dingin hang inring phawt ei tiu tiin a biel mipuihai a thlamuon. Bufai thawndawk mek a um hi a chavai um lo dingin security khotak hnuoia phursuk ani ding thu a hril a, Vangai biel mipuihai chanvo ding bufai chu tuta kar sung hin phursuk ani ding thu a hril bawk.

Hmarbiel mipui hai chanvo ding bufai hi khawtin a Village Authority, HNU Unit, HYA Unit le Val-Upa  hai tlawmngaia an khuo chit a hai lo sem dingin mawphurna a pek thu hi huna hin a hril.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate