Responsive Ad Slot

Covid-19 le inzawmin Rengkai ah Task Force indin; mipui zui le zawm ding dan induong

Tuesday, March 24, 2020

/ Published by Simon L Infimate
Rengkai/CCPur: March 24, 2020 zantieng khan Covid-19 le inzawmin Rengkai khuo Lal chengna in ah Village Authority, Val-Upa, HYA le RACC hotuhai inhmukhawmin Village Level Task Force indin a umin hi hun a hin hmalak dan ding hi ang hin an induong nghal bawk.

Tulâi Covid-19 hripui inlêngna laka invêngna dinga sawrkâr in zui le zawm dinga an duong angin March 24, 2020 zân dar 6:00 PM a'nthawk tukhawm ṭulna pawimaw tak nei a ni naw chun Rengkai khawsung ah khawlâi suok âwi an ta nawh. Rengkai khawsûng kawtsuo tin ah Rengkai Village Level Task Force (Val-Upa, HYA, RACC le Tlangvâl tlâwmngâi hâi) an duty ding an tah a, motor inlawn le suok hâi an dang ding an tah leiin mi tukhawma lo hriethiem a dan induonga um lo zawm seng dingin an ngên a nih. A pawimaw hle a ni chun, Val-Upa/HYA inhriettir thei a ni ding thu an hril bawk.

Report: LRS Puruolte

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate