Responsive Ad Slot

INDIA FLAG HI EI UONGPUI THEI SENG TAH!

Thursday, January 16, 2020

/ Published by Simon L Infimate
Eini Indian hai hin ei nationhood hi ei uongpui em em a. Thil dang dang hmangin ram le hnam ei hmangaizie ei inentir tum hlak. Thenkhatin ei national song vande mataram ei sak a. National anthem saka uongpuitu ei tam. India flag puonzar khaisanga uong em em tu ei um bawk.

Amiruokchu, India flag chanchin ei hriet seng am? India flag hi ei nuom hun huna khawlai hmuna khawm ei khaipar thei tah ti ei hriet seng am? Republic Day le Independence Day ti lo ni dang le hun danga khawm India flag hi ei hmang thei tah.


India Flag chanchin

Kum 1857 lai bawra inthawk khan India a inthawkin British hai ei lo hnawtdawk tum char char a. Kum 1885 khan Indian National Congress party indinin ei lo sopui rak rak. Amiruokchu, ieng ei lo lo thei nawh. Freedom movement ah mipui a telpui ei huoilut hne naw lei ni mei a tih, tiin kum 1920 khan Ukil lo ni hlak Congress a thuoilut Pu Gandhi chun ngaidan a hung nei a. Movement sukhrat theina ding hriemhrei pali a phawrdawk. Chuong hriemhrei pali hai chu Congress hai inkhawmpuilien ah a sopui a. A nih ti an pawm leiin Congress committee in an Ukil Gandhi thuhril chu an pawm hmak.

Chuong hriemhrei pali hmang an i tum hai chu a hnuoia hai hi an nih

1. Pathien Thu

2. Ram le hnam cultural heritage

3. A tamlem mizie anga um ve

4. India ram flag

A telpui hai freedom movement ah huoilut an tum leiin, Pu Gandhi chun a tamlem Hindu lekhabu Gita chu a thlalak sira a sie tan ta a nih. A tamlem incheidan pasietna inentir theina dhoti longi inthuomin an thuom a. Pasie le beidawng hai lai an zel ve a. Organisation le veng dang dang fak thei India flag a hung sopui ta a nih. Kum 1947 khan an lo hlawtling.

Pu Gandhi in India flag ding a zawngpui a. Kum 1921 khan Andhra Pradesh a papui pakhat Pingali Venkayya chun flag a hung design a. Pu Gandhi in Andhra papui a flag design a lailunga thil lim chu Charkha in thleng dingin a ti a. Chun rawng pathum laia pakhat a dum chu a senin thleng bawk dingin a hril. A sen chu a chung taka an sietir bawk. Chuong chun Red, Green le White colour flag ah Charkha ei hung nei ta a nih.

Kum 1931 khan India flag a red colour chu saffron in an thleng a. Kum 1947 khan Pu Nehru in Charkha chu Ashok Chakra in a tlakthleng. Independence nia Pu Nehru in a motor hmatienga India flag a tar kha Hyderabad nupui Pi Suraiya Badr Uddin Tyabbi in a siem pek a nih.

India Flag khaisang theina right

Industralist Pu Naveen Jindal a zarin tuhin chu iengtiklai khawm India flag ei uongpui thei seng tah. America ah lekha a zun chuk lai America haiin an flag an uongpui zie a zu hmu a. India a hung kir a India flag a uongpui hle.

Kum 1992 khan Pu Jindal hin a steel factory compound sung, Raigarh khuo, Chattisgarh state ah asun azanin Indian national flag a khaisang a. A uongpui em em. Amiruokchu, an DC in chu chu dan an nawh tiin notice a pek a. Court ah an inkhing ta a nih.

Sawt tak an inkhing hnung kum 2004 khan Pu Jindal in Supreme Court ah hratna chu a chang lem. Chuleiin tuhin chu India flag khaisang hi Freedom of Speech and Expression hnuoia right an tah. Speech ei ti pha spoken speech el nilo, hmu theia feeling hrildawk khawm hi speech a nih. Chu umzie chu action of individual khawm speech in a huomsa tiin Court in a lo relthluk. Chuleiin India flag khaisang hi patriorism inlangtir theina speech a ni a. India flag hi freedom symbolise-tu a nih. India flag hi Indian popo ta a ni leiin mi popovin flag hi ei khaisang thei tiin Supreme Court chun India sawrkar a lo inhriettir tah. Flag code an siemtha nghal.

Anleh, iengtinam annawle iengtikam India flag hi hmang thei ei ta?

India Flag Code ei nei. Sun le zanin ei national flag hi ei khaisang thei a. Zan a ruok chu dawsawn feet 100 a insang chungah khaipar thei a nih. Light tha tak hnuoia khaisang ning a tih. Malaysia, Jordan, Abu Dhabi, Brazil, Mexico le North Korea hai angin a sun a zanin ei flag ei khaisang thei tah. Anachu America hai angin ei lungawinawna inentirnan ei flag ei raw thei nawh. National flag hi inzataka ei enkawl a tul.

Private car, dashboard le windscreen a chen India flag ei uongpui thei a. Wall a khawm horizontally in ei uongpui thei. Saffron rawng a chungtieng sie ding. Vertically khawma ei flag hi ei uongpui thei. Amiruokchu, a entu hai vawitieng sie ding. Chun public laia thuhriltu platform a khawm India flag uongpui thei an tah. Anachu, thuhriltu in mipui tieng a ngha pha, a changtieng pang flag hi sie ning a tih.

Ei national flag ah iengkhawm ziek phal an nawh. India flag lim hi lukham annawle taw-wel annawle raw-mawl ah ziekkai phal an nawh. Thuomhnaw indiklo siemnan ei hmang thei bawk nawh. Flag hi suknawmnat phal an nawh. Dignity, respect le honour ei sirsan sung phawt chu ieng ang khawma India flag hi ei uongpui thei.

Amiruokchu, anawzawnga flag hmangtu chu Police in an man thei a. Kum thum jail intang theina a nih. British rockband Chris Martin in kha hma kum 2016 khan Mumbai ah concert a hung nei a. A pocket ah India flag a pai a. Flag puon chite dekekin a suklang liet a. An lo sopui em em.

India flag i khaisanga i uongpui leiin mi haiin zawna an pek nawk che chun, Pu Naveen Jindal le Union of India Case 2004 kha i dawnna ni zing raw seh.

Advance-in ka lo Happy Republic Day cheu🙏

-Ziektu

Dada le Jojo-Pa,
Hmarkhawlien, Lakhipur, Cachar, Assam

15.1.2019
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate