Responsive Ad Slot

KHAWLAM AN UM ZO TAH A?

Saturday, October 12, 2019

/ Published by Simon L Infimate
~ Meshak Lalramhuol Neitham

Kei Thingtlang/Tlangrama pieng le seilien,daikilkara um thuziek hi chu in tiem pei naw ding ti ka hriet a chu tlawmte ka hung thairang nawk.Tuta ei hung hril tum le ei lakkhawm hi Vangai,Pherzawl District huop chin chau a kawk.


Mi indik ei vang țan:
Kohran Upa / Kohran țhuoitu hai laia mi a tutak amani kha Kohran sum kawltu ( Treasurer ) a hmang ta inla,pawisa cheng khat khawm a bo a bang um lova kawl him hmak ding Kohran Upa / Kohran țhuoitu iengzat chie am la um an ta ? Kohran sum a kawl sukbuoi ngai derlo Kohran Upa / Kohran țhuoitu ta dingin lawmman siem ding ni inla a dawng thei ding ei tlawm vieu ta ding niin an lang.Kohran sum , Pathien ringtuhaiin Thlarau Thienghlim inhriettirna a Pathien ram lienpeina ding tia țhahnemngaitaka an fak an dawn le an thuom le bil sik sika an thawkhawm sa lo sukbuoitu le fahmangtu Kohran Upa / Kohran țhuoitu eini chun vawisun chena ei hringna hla a ala um hi Pathien zangaina tawpkhawk a nih.Kohran sum takngiel khawm ei inza zo ta naw lem chun party le khawtlang sumhai lem chu indiktaka vawng kha a harsa țai ding ani ti inla ei hril suol ring a um nawh.

Ei tlangram nunghak hai mani khuo hluo lum zo ta lova Mizoram le Vairampurama inhlawa fe ei um deu nuk ta a.Hieng hai hi ienglei am ana ei ti chun ei Vangai lampui le fakzawngna a harsat tak lei niin anlang.Mani khuo hluo lum zo ta lo hai hin mani khuo tieng ei kir tieng hin ei NU țawng kha ei inhmang zo ta.Mani țawng theinghil ding khawpa mawl le varlo chu eini ka ring naw ngei.Hieng hai khawm ku hih eiin ngaituo chienga,ei Hmar țawng/Vangai ei maksanna ani thei dim aw?

Hmasawnna hi Khawtlang mipui hai chunga innghat a nih:
Hmasawnna dinga sin thaw hi sawrkar kutah chau innghat el lovin a khaw mipui hai hin hmasawnna chu ei thaw suok tum ding a nih. Hmasawn ding chun khawtlang mipui ei inpuocha țhat a ngai. Khawtlangah mi chi hran hran um inla khawm,inang tlang taka vantlang țhatna ding ei thawkhawm a ngai a, danglamna/ hmasawnna chu mi țhenkhat chau ni lo ei renga mamaw a ni ti ei hriet a țul.
Khawtlanga hmasawnna tlung ding chun ieng ang danglamna/hmasawnna am ei mamaw ti ei hrietchieng hmasa a ngai.

Ei khawtlangin hmasawnna/danglamna a mamaw chu khawtlang țhuoitu chau ni lovin khawtlang mipui po poin ei hrietchieng a pawimaw em em a nih.
Sawrkarin ei Vangai hmasawnna dingin kawng hran hranin hma a lak mek a,sawrkar hmalakna sawisel el lovin țha taka lo țawiawmtu ni thei inla nuom a um.

Fakzawngna a harsa țan:
Motor lampui ei hang en a saku lampui nek chun a zie um deu a tih.Țhenkhat lem chun "Țhal lampui" a ti pawl an um bawk.Vangai SDO umna ding hi Patpuihmun ni awm tak,Churachandpur ah a um nawk si.Ava mak thei de aw.A umna ding hmun hi a hriet naw lei am lampui hi a hriet naw lei?
Sienkhawm,a um pei naw hi mi tamtak sawisel awm hrim tak ning a tih.Lampui ațha naw a,Internet hmang thei mumal ni lo,fak ding bu phur ding khawma 7Km vel kea lawn a țul.Midang biek nuoma call thaw ding khawma Signal umna hmun pan a ngai,loudspeaker on a țul,phone them chãng chun Signal a bo thei ani  leiin indawi deua um ațul.Hrilsei ngai lovin Khawvel puoa um ti inla awm tak a tih.Khawvel puo umzie chu ei hriet vawng tho khah.

Pu Derick L Khawbung,Vangai SDO felna le mipui a hmangai lei le a hmalakna leiin khuo tin Kuva kak sem ani a.A thlâwn ding ei sawn le Job Card pawisa cut ani nawk a.Iengleia cut ani am aw? A thlâwn ti umzie hi ei hriet naw amani aw? Vangai mipui hai an lawm hle a.Kum iemanizat hnunga sawr țangkai ni ngei ring a um a,fakzawngna țha ala hung ni ngei dinga inlang a nih.

Lampui,School le Hostipal khawm ei pawimaw.MLA/MDC Election tawma ram le hnam hmangaitu inti hai khawlam ei um zo aw?
Mi harsa te te,vairampura school kai phaklo,lekha thiem thei em em hai an um annawm.Hieng hai hi  school țhaa kai phak nihai sien iemani tak an hung ni ring a um.Ka zuk en hin lungsiet an um ka ti ngei,an pâmhmai thei zie hih.

Damnaw doctor pan ngai ei um chun kein 8Km vel a hlaa tlangvalhaiin zawnin an thak hlak a.Lawng la zawng a ngaia,pawisa tamtak sengin Silchar khawpui an pan tlung thei țawk.Lawng a lo remchawng naw lem chun....

Pu L.Fimate ka hriet suol ani naw chun MLA in candidate ani a,Doctor ani bawk a nih.Vangaia hin PHC hi țha deu,function deuin hawng nisien a varzang awm de aw.Silchar khawpui pana sum tamtak seng ngai lo ding.Patpuihmun a PHC hi țha deu le function deua um dan le thaw dan hi a um naw ning a ti maw? Thlangtling a ni kher naw khawm hin thaw thei chu ka ring a,tling lova thaw dan lampui um thei sienla,a um thei chun hung ngaituo sien țhang a ti ie.Pi Thangțhatling Sinate khawm Nurse pention ve niin ka hriet a,an thlawppui ding țha deu alo um nawk a,a remchang de aw.

Tuta Patpuihmun khawsung le ramri sung po Black/White Road siema um ang naw deu hin Khangbor-Sartuinek chen hi siemnisienla,hieng ang lampui hi chu a siemtu hai khawmin an innuisan ring a um.Hi nek hin Alkatara nâl dum thei met ani dim? Lampui siemna ding hin chu bieltu MLA mawphurna ani el naw di'm a ni? Tu mawphurna am ning a ta?

Ram le hnam hmangaitu inti hai khawlam an um zo tah a?
I umna a inthawk khan hung suok raw.Ei ram sie tahnung hi siemțha in indinthar nawk ei tiu.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate