Responsive Ad Slot

Pherzawl district relief fund thuah HI GHQ in thusuok an siem

Monday, August 12, 2019

/ Published by Simon L Infimate
Pherzawl, August 12, 2019 (HT): Manipur sawrkar hnuoia Relief & Disaster Management hnuoia kum 2017-18 a dinga riel le thlipuiin in a suksiet hai į¹­hangpuina ding sum chu sawrkar in a sanction tah.

Hi le inzawm hin Pherzawl distric bik a dingin tukum January 11, 2019 khan Crore 3.10 sanction a ni a. Vangai biel a ding hi taka mi hai chu felfai takin an sem mek leiin lawmum an ti thu Hmar Inpui chun a hril.

Amiruokchu, hi sanction sum tho a mi Senvon khuo a ding sum peksuok dan ah thil felhlel a um nia hriet a ni leiin Hmar Inpui GHQ le Senvon VA hai inhrepawin la sem lo phawt dingin thu an siem a. Chuong lai zing chun pawl į¹­henkhatin inthukawpin Hmar Inpui GHQ le Senvon VA thu inza loa sum an lo sem lui chu thil indiklo thuphmang tumna a ngai a nih tiin Hmar Inpui GHQ Information & Publicity department chun an hril.

Hi thil hi Hmar Inpui GHQ chun pawi a tiin a ngaimaw hle a, inchikin bawzui pei bawk a tih tiin Inpui GHQ information & publicity department chun an hril.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate