Responsive Ad Slot

Pherzawl district relief fund thuah HI GHQ in thusuok an siem

Monday, August 12, 2019

/ Published by Simon L Infimate
Pherzawl, August 12, 2019 (HT): Manipur sawrkar hnuoia Relief & Disaster Management hnuoia kum 2017-18 a dinga riel le thlipuiin in a suksiet hai ṭhangpuina ding sum chu sawrkar in a sanction tah.

Hi le inzawm hin Pherzawl distric bik a dingin tukum January 11, 2019 khan Crore 3.10 sanction a ni a. Vangai biel a ding hi taka mi hai chu felfai takin an sem mek leiin lawmum an ti thu Hmar Inpui chun a hril.

Amiruokchu, hi sanction sum tho a mi Senvon khuo a ding sum peksuok dan ah thil felhlel a um nia hriet a ni leiin Hmar Inpui GHQ le Senvon VA hai inhrepawin la sem lo phawt dingin thu an siem a. Chuong lai zing chun pawl ṭhenkhatin inthukawpin Hmar Inpui GHQ le Senvon VA thu inza loa sum an lo sem lui chu thil indiklo thuphmang tumna a ngai a nih tiin Hmar Inpui GHQ Information & Publicity department chun an hril.

Hi thil hi Hmar Inpui GHQ chun pawi a tiin a ngaimaw hle a, inchikin bawzui pei bawk a tih tiin Inpui GHQ information & publicity department chun an hril.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate