Responsive Ad Slot

Public Mobilisation programme nei sunzawm

Saturday, August 25, 2018

/ Published by Simon L Infimate
Muolhoi, Augut 25, 2018, Virthli (ONP): Assam a Hmar Movement nei mêk chungthu a inhrilhrietna le mipui inrâwntlangna hun hmang nâwk a nih. Liemtah ningani zân (23.08.18) khan Retzawl a programme hlawtling taka hmang a nih. Hi huna hin Retzawl khuo mipui chau ni loin Dawiheng le Retzawl vengthlang hai khawm an ṭhangsa. Zirtâwpzân (24.08.18) khan Boro Muolkoi a hi programme hi hmang a ni nawk a mipui an ṭhahnem hle bawk a nih. Muolhoi a inthawkin HPC -D (Peace Team) ṭhuoitu hai, HSA, HYA, HWA le mi pawimaw tak tak haiin hi hun hi an uop a nih.

Hi programme “Public Mobilisation –cum- Consultative Meeting on Hmar Movement Assam” ti a ko a ni a, Haflong Huonveng, Bethel, Harangajao ruom a Buolmuol, P. Hnachangzawl le Mahur ruoma dingin Saron a hai khawm nei a lo ni ta bawk a nih.


Mipui lai hin, Assam rama Hmar hnam movement hung inṭandân le ei thil demand Autonomous Council thu hai, inbiekna um zât hai le inbiekna fe dân tlangpui thu hai, HSA/HYA/HWA mawphurna, hnam hminga movement hi ngaipawimaw a ṭul zie le hnam damna a um thu hai hriltu dinga ruothaiin chipchier takin an hril hlak bâkah mipui a inthawka hrietfie nuom nei hai indawna le dawnna hun hai nei hlak a ni bawk. Sawrkar le inbiekna Assam Hmar movement chungthu a hin vawi 17 lâi kum 2012 a inthawk khan nei a lo ni ta a, tripartite talks hi ṭum 7 (sari) lai nei a ni ta bawk. Tripartite talks hnuhnung taka chun Central Govt. Interlocutor Pu AB Mathur IPS Retd. chun ei hnam movement hi sawrkarin a ngai pawimaw a, a’nhma tieng taka sukfel an nuom thu le ama mimal ngei khawma theitawp a suo ding thu Hnam palai haiin kan mipui hai kuomah iem hril kanta ti a indawnna an siem chu hi ang hin a dawn a nih.

HPC(D) Assam Region hin kum 2012 khan Union Home Minister Pu Chidambaram le Assam Chief Minister Pu Tarun Gogoi hai hmaah Guwahati hmuna hnam silai hai chu inbiekna dawkan kil țan dingin an lo intung kha a nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate