Responsive Ad Slot

HSA in BDO/SDO Office hai a khar, hmun dang danga protest nei

Monday, July 16, 2018

/ Published by VIRTHLI
CCPur, July 16, 2018, Virthli (ONP): Hmar Students' Association (HSA) General Headquarters chun Vangai le Tipaimukh BDO/SDO camp Office Churachandpur a um hai chu vawisuna inthawk camp office a kai ta loa an umna an headquarters ngeia kai ta dingin an kai hma khat a dingin an khar pek.


Hi le inzawm hin Churachandpur lai chau ni loin HSA Vangai JHQ thuoitu le HSA Hmarram JHQ thuoitu le mipui hai chun SDO Office innghatna hmun Patpuihmun, Pherzawl le Parbung a hai ngeia mi 1000 tel fekhawmin sit-in protest le procession hai an lo nei ve. Vangaitlang dung khawm hieng Zeikhan, Ngampabung, Phulpui, Ankhasuo, Khangbor le khuo dang dang anthawkin hi taka thang ding hin thahnem tawk tak Patpuihmun an pan a nih. Parbung a khawm SDO office le quarter tuola inchuklai tam tawk tak an pungkhawma lam hrawna hai an nei a nih. Pherzawl a khawm inchuklai le mipui pungkhawmin an nei vea, network a that naw leiin report le thlalak ei la dawng thei hri naw nih. Inchuklai le mipui pungkhawm hai hin Office a hmun ngeia function an dit thu theitawp in an suklang a, Camp Office kan dit ta nawh; in hotu hai rawngbawl nekin, a hmuna hung inla mipui rawng bawl ro, in hun hai mipui hai leh hmang ro, Office thawktu bo umzie a um nawh ti hai le a dang dang an khekpui a nih. HSA chun mipui beidawng khekri hi sawrkar thuneitu haiin an hriet phak ngei an beisei a nih.


CCPura a office hai an khar zo hin HSA thuoitu hai chun HSA Office, HSA Campus, Rengkai ah Press Conference an koa, HSA chun sawrkar an kal naw thu, public property le private property suksiet tum le mi suksiet tum an ni naw thu mipui hriet dingin an puong a. HSA chun mipui ditdan tak le sawrkar ditdan tak a ni leiin Manipur Chief Secretary chun thla 6 deuthaw liemtah Dt. 25th Jan 2018 khan SDO/BDO Office hai popo an Headquarters hmun ngeia Office kai a, iengtik huna khawm mipui dawr thei dinga kai ngei ding le a tul anga office a um naw khawma in hluo ding zawngchawp a, mawtawr hire ding zawnga office tha taka function dingin thu a lo pek ta thu a hril. Chu el chu ni loiin sawrkarin mipui hi chavai an ta, an chan sie taluong a tih ti leiin "Go to Village" tiin tha takin khuo tina fe a, development intlungtir ding riruong a siem le inmil ani thu an hril sa bawk.

Hi thu hi HSA chun a suizui zinga; order a suoka inthawka kum chenve a liem ta ding khawma sub division office hai an headquarter a hai an la kai naw rawp a, suonlam an siem pangai an la siem zinga, kai tumna lungril an nei naw ti a hriet ta leiin le mipui harsatna suk kieng dingin Dt. 30th June 2018 khan HSA chun SDO hai ni 10 sunga an headquarters a office kai ta dingin a ngen a, amiruokchu an kai naw chu mipui hriet an tah. Chuleiin HSA chun camp office khar el naw chu thaw ngaina a hriet ta naw thu HSA chun chanchinbumihai kuoma a hril.

Sawrkar thil iengkim thaw ding hin Office a pawimaw a, a dawrtu ding le hamthatu ding mipui taksa khawsakna a khawm harsa ngawi ngawi le tlangram kilkhawr hmasawnna in a tlansan haiin SDO/BDO office KM 100 chuong a um hi chu an dawr phak naw a. SDO/BDO an headquarters a an function naw lei hin mipui ta dinga sawrkar thil dang dang le a ram sunga sawrkar department dang dang hai khawm an function thei naw vawng a nih ti hi HSA chun a hmu chieng hle thu a hril.

HSA chun tuta office khara um hai hi an hma tienga an umna hmun ngeia an function vat theina dingin thuneitu hai chu hma la vat dingin an phut bakah an umna hmun ngeia office an kai hma chu camp office khara um hai hi an inhawng tir ta naw ding thu an hril bawk a nih.

Mipui ta dinga sawrkar hi siem a ni ang hrimin sawrkarin mipui a lunginsiet leia hamthatna a siem hai popo hi a hmutu ding le dawng ding tak hai kuomah tlung ngei sien ti hi HSA le mipui duthusam le phut ani thu le ei ram le mipui hi hmangai takin enkawl le ei ram Sana Leibak ti hiela an lo ko hi sukvul dingin HSA chun a phut a nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate