Responsive Ad Slot

Saiphai ah Career Guidance cum Felicitation Programme nei

Thursday, May 24, 2018

/ Published by VIRTHLI
Saiphai, Sinlung Hills, May 24, 2018, Virthli (ONP): Hmar Students’ Association (HSA) Sinlung Hills JHQ bultumin, vawisun khan Saiphai Community Hall ah Career Guidance Cum Felicitation of HSLC & HSSLC Successful Candidates 2018 program phuisui taka hmang a nih.

Hi huna hin Sinlung Hills Joint Headquarters in Serlui Constituency sunga Unit a neihai (Saiphai, Saipum, Phainuam & Saihapui ‘V’) hai anthawk Kum 2018 HSLC & HSSLC exama thawtha zuol hai chawimawina (Citation) inhlanna a nei. Hi chawimawina hi HSLC Distinction 2, First Division 10 le HSSLC First Division 6 (Science) 2 (Arts) le Second Division 1 (Science), 9 (Arts) hai kuomah inhlan a nih.


Serlui Constituency Bieltu MLA Pu K. Lalrinthanga chu Chief Guest niin, thuhrilna a nei a. Upa John Milton Pulamte, Headmaster, Saiphai PMS chu Resource Person niin; Career tieng awna thuhrilna hnesaw takin a nei a, programme a suk hawtling hle.

Chief Guest kuomah Memento inhlan niin a nuhmei khawm Hmarpuon insiltir a ni a, Resource Person le Saiphai VCP hai khawm Memento pek anni bawk.

Program zovin HSA Sinlung Hills JHQ President le Secretary hai chun Saiphai PMS Hostel a naupang hai kanna neiin hun hlimum tak an hmangpui a, naupang hai lawm ding chithlum an sem bawk a nih.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate