Responsive Ad Slot

Sinlung Hills Cultural Meet cum Education Awareness tan; Zonauhai culture le hnam lamhai hi humhal a ngai: R. Hmingthanzuala

Wednesday, October 11, 2017

/ Published by VIRTHLI
Saipum, Sinlung Hills, October 11, 2017, Virthli (ONP): Hmar Students' Association (HSA), Sinlung Hills Joint Headquarters huoihawtna hnuoia zanizan (10 Oct) anthawk khan ni 2 sung aw ding Cultural Meet cum Education Awareness Campaign chu Saipum khuo, Sinlung Hills, Kolasib district ah hman tan a nih. Hi meet hi Art and Culture Department bultum niin, vawisun (11 Oct) khan Art & Culture Director R. Hmingthanzuala chu khuollien niin a hmangpuia, Pu Anggu Lalhmachhuana, President, National Students' Union of India (NSUI) chu khuolzaum hmang a nih.

Hi meet hmangpuitu Art & Culture Director Pu R. Hmingthanzuala chun Zonauhai inpumkhatna le ei culture-hai suk hmasawn na dinga HSA ha'n hiengang cultural meet le Education Awareness Campaign an buotsai chu lawmum a ti thu a hrila, Zonauhai chu UNO sui danin hnam boral mekhai laia mi ei ni leiin Zo hnam hrang hrang culture le hnam lamhai chu humhal a, vawnghim a pawimaw thu a hril.


Mizo hnam thenkhat han mani hnam bil tawng an la hmang hring zing chu lawmum a ti thu hrilin, Zonauhai hausakna le hlutna a ni leiin Zo hnam hrang hranghai tawng chu humhal a pawimaw thu a hrila, Art & Culture Department chun Mizo culture le hnam lamhai chu humhala suk hmasawn a ni thei na dingin theitawp a suo zing ani thu hril bawk.

Hi huna khuolzaum Pu Anngu Lalhmachhuana, President, NSUI (MZ) chun HSA, Sinlung Hills Joint Headquarters han Sinlung Hills Development Council (SHDC) huom sunga HSA member hai le mipui ta dinga cultural meet an buotsai chu lawmum a ti thu hrilin, hi meet hin zonauhai impumkhatna intlun ngei sien a nuomthu a hril.

HSA chu Zo hnathlakhai insuikhawmna a dinga thawhlawktu pawl tak laia mi a ni thu hrilin, Zonauhai hi hnam boral mekhai laia mi nisienkhawm, ei inthuruol a ei insuikhawm a ni phawt chun ei vul ngei ngei ding a nih tiin a hril. Mizoram chu Zohnathlak hnam po po in Inpui anga en a, tukhawm inla hrang lo dingin a nuomthu a hril baka, Mizoram Sawrkar le HPC (D) inbiekna fe mek chun Hmar mipui le SHDC mipuihai ta dingin ra thatak insuo ngei sien a nuomthu a hril.

Vawisun programme a hin SHDC huom sunga HSA unit hrang hrang hieng Saipum, Saiphai, Sunhlusip, Mauchar, Zohmun hai bakah Saipum Cultural Club, Govt. Saipum Middle School, Saipum PMS School le Covenant English School, Saiphai hai anthawkin hnam lam le Hmar (Mizo) hnam lam chi hrang hrang an in entir a, hlasakthiem Tv. Andrew Laltlankima, Tv. Thawlehnaniropuia, Nk. Margy Lalremruati hai bakah HSA Gen. Hqrs Choir han mipui fekhawm hai hla in an inawi a nih.

Vawizan hin Saipum Community hall ah SHDC Chairman Pu Hmingchunghnung chu khuollien niin hmangpui ata, zinga tieng hin sunah cultural programme le zan hunah career awareness nei ning a ta, HSA Gen. Hqrs President Pu L. Rothanglien Khawbung le Mizo Zirlai Pawl (MZP) President Pu Lalsangzuala Ngente han hmangpui an tih
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate