Responsive Ad Slot

KRISTIEN HA'N NGAIDAMNA EI FEPUI DÀN HI (H)

Tuesday, September 26, 2017

/ Published by VIRTHLI
~ Je El Hmar

Ei nitin hun hmangna a hin a châng chun, mi'n ei pawi an tawk amani an hril châng dam a um hlak; chun khawtlâng inrelbawlna le Dàn hai bawsietu ei mihriem chanpui hai a um hlak bawk. Ngaidam an inhni chu, Chu huna chun, Isu ringtu ei ni angin le ei thatna zar khawmin hrethiemin ei ngaidam hlak. Sienkhawn, hienga ei thatna ei inlangtir hin, ei nitin nun le khawtlang kalphung a suk chirie mei mei lem a ni ti hi ei ngaituo hlak am.?

ISU'N Uirenu a ngaidam tum khan, a ngaidamtu Isu ropuina nekin, ngaidamna changtu Uirenu thiemchangna le Uire ta lo dinga nun inthlakthleng kha Isu'n a tum tak le a nuna a thupui a nih.

Isu nuna inthawk khan ngaidamna indiktak chu ei hmu thei a, chu chu, ngaidamna changtunu hringnun hmang pei na dingah, mi tha le mi danglam a ni theina dingin a ngaituoin, an vawi hle a nih.

Tu huna Isu ringtu hai hin midang ei ngaidam dàn ve thung chu, kristien ei nina leiin le mitha pangngai ei nina zar damin midang ei ngaidam hlak; chu ei ngaidam theina chu ei lawm a, chuongchun, 'midang ngaidam thei dingin imi thangpuia Lalpa ka lawm e,' ei ti a. Sienkhawm, ei mihriem chanpui, ei ngaidam hai khan pawi them zawm ta loin, mitha le nun danglam nei an ni zawm pei am? ti tieng chu ei ngaituo zui ta ngai meu nawh.

Chuongang ngaidamna a chun, a ngaidamtu felna suklangsar a ni a, ngaidamna changhai chu ngaidam theitu ropuina suklangtu chau an ni hlak. Isu'n, nun thlakthlenga, mi tha le fel ni dinga a ngaidamna lungril ang lungril nei hran loin mi ei ngaidam a, chuong anga midang hai ngaidam thei ei nina chu ei lawm èm ém hlak. Hi ngaidamna hi Isu ngaidamna ang kha a tling phak naw a nih.

Mi I ngaidam chun, nun danglam an nei thei na dingin ni hlak raw seh. Mani hmingthatna dinga midang ngaidamna hi, ngaidamna indiktak, Isu nunpui kha a tlingzo naw a nih.
Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate