Responsive Ad Slot

HI GHQ Team Free & Fair Election um theina dingin Tipaimukh A/C ah an inzin

Saturday, February 25, 2017

/ Published by VIRTHLI
CCPUR | Virthli (ONP): Feb. 20-23, 2017 khan Hmar Inpui (Hmar Supreme House) GHQ Team chun March 4&8, 2017 haia 11th Manipur Legislative Assembly Election hungum ding, zalen le felfai (free & fair) taka election nei a ni ngei theina dinga hmalakna le inzawmin Hmar biel (Tipaimukh A/C) ah inzinin khawtlang le hnam sunga pawl tum tuma thuoituhai inhmupuina le biel mipui hrilhrietna an nei. Hi hun a hin Nov. 22, 2016 a HI GHQ Executive Council Resolution No. 3- 11th Manipur Legislative Assembly Election huna Hmar Inpui hminga Party Support bik puong lo chungchang le Jan. 9, 2017 a HI GHQ Information & Media Cell thupuong, ECI in Model Code of Conduct a siemhai inza dinga ngenna le Election ding le inzawma hriet dinga pawimaw zuolhai inhrilhrietna nei a nih. Tipaimukh A/C bakah election hungum ding hi Hmar hnam sunga pawl tum tum hai chun zalen le felfai, thienghlim taka election nei a ni ngei theina dingin thupuong an lo siem tah a nih. Hi election a hin hnam tadinga mitha thlangsuok a ni ngei theina dingin Pathien kuoma tawngtainaa hai lo hrie dingin HI GHQ chun mipuihai a ngen nawn nawk a. Chun, hiengang hi a hung ni thei chun lawm a um hle ding thu mipui chun an hril.

Nov. 25, 2016 khan Guwahati hmuna HI GHQ le inhriepawa HCLF hmalaknaa HPC-D pawl hni hai le HNA ha'n consultative meeting an neina hun ah support bik neilo ding, zalen le felfai, thienghlim taka election nei a ni theina dinga hmalaktlang an lo remti bakah mipuiin anni aiaw ding an dittak an thlang ngei theina dingin Feb. 2, 2017 a an pawl Council thutlukna Feb. 4, 2017 khan 6th HI GHQ EC Meeting nei a ni hun ah Tipaimukh A/C chu Free Zone a puong a ni ding thu le volunteer-hai khawm laksuok vawng/tum vawng a ni thu Army Chief, HPC-D (Chairman) chun a lo puong tah a nih.

Don't Miss
© all rights reserved
made with by Simon L Infimate